Glossari

 • aglutinant m Material que s’empra en pintura per adherir els diferents elements colorants.
 • anisotropia f Propietat de variació de les propietats físiques en ser mesurades des de diferents direccions.
 • angle sòlid m És l’angle espacial que compren un objecte vist des d’un punt donat, que es correspon amb la zona de l’espai limitat per les rectes projectades des de l’objecte cap a l’observador.
 • Antialiasing m Acció que intenta reduir al mínim la presència d’artefactes visuals d’una imatge digital.
 • atles de textura m Distribució correcta de les peces d’un mapa UV convertit en imatge.
 • bidimensional adj Dit de la representació d’un objecte que simula dues dimensions.
 • bit m Unitat de mesura de la quantitat d’informació, equivalent a triar una possibilitat del sistema entre dues d’igualment probables, 0 o 1.
 • bitò m Impressió successiva de dos tons d’un mateix color a fi d’aconseguir una major valoració cromàtica.
 • blanc infinit m Entorn neutre per situar els objectes.
 • bleeding m Sagnat dels marges d’un document o mapa UV. Fa referència a l’espai que es deixa entre peces i la resta del mapa UV, incloent-hi els límits.
 • blinn m Aplicació en el camp de la computació gràfica del model d’ombrejat Torrance-Sparrow-Cook a través de l’algoritme desenvolupat per James Blinn.
 • brush Dit del pinzell de Paint Effects que defineix l’aparença del traç. Maya conté més de 400 tipus diferents.
 • cabell poligonal m Dit de la representació virtual del cabell mitjançant el modelatge de polígons i l’ús de materials amb transparència.
 • cabell virtual m Dit de la representació digital del cabell mitjançant programari de modelatge en tres dimensions.
 • checker map m Imatge o textura que segueix un patró de quadrats negres i blancs.
 • concept art Dita de la disciplina, dins el món de l’animació i el videojoc, que dissenya conceptes i idees mitjançant la il·lustració.
 • conductivitat elèctrica f Mesura de la capacitat de conducció elèctrica d’una substància, de valor igual al quocient entre la densitat de càrrega elèctrica i el camp elèctric aplicat.
 • contrast m En il·luminació s’entén com a contrast la diferència tonal de les zones més il·luminades respecte a les més fosques.
 • codi binari m Conjunt de símbols gràfics que representen xifres i regles i ens permeten expressar i operar amb quantitats a partir de la numeració binària. El sistema binari, de base 2, forma grups i potències de 2 i utilitza dos símbols, el 0 i l’1.
 • Direct3D Llenguatge de programació de gràfics 3D desenvolupat per Microsoft.
 • distribució subsuperficial f Mecanisme de transportació de la llum en el qual penetra i surt distribuïda per punts diferents dels materials que creua.
 • elasticitat f Propietat dels materials que es manifesta per la desaparició, en deixar d’actuar sobre ells forces exteriors d’intensitat inferior a un cert límit, de les deformacions produïdes per tals forces.
 • espectre cromàtic m Porció de l’espectre electromagnètic que pot ser vista per l’ull humà.
 • espectre lumínic m Compost de diferents longituds d’ona que es difracten en angles distints i provoquen una impressió visual diferent.
 • espectre visible m És la regió de l’espectre electromagnètic que l’ull humà és capaç de percebre. A la radiació electromagnètica dins aquest rang de longituds d’ona se la coneix com a llum visible o simplement llum.
 • difusse m Color virtual que s’afegeix a la base de la nostra superfície.
 • exposició f És la quantitat de llum que ha de rebre un material fotosensible ( en fotografia química), un sensor (fotografia digital) o el render d’un software de 3D per crear una imatge amb una densitat correcta.
 • feather m Paràmetre utilitzat en imatge digital per crear un suavitzat de les vores dels elements de la imatge.
 • fol·licle m Cripta o sac petit (invaginació) de la pell o les mucoses, generalment de funció secretora.
 • fol·licle pilós m Aparell format per un pèl i la glàndula que genera la capa àcida de la pell.
 • fractal m Concepte que intenta descriure matemàticament una determinada fenomenologia de la natura, com les muntanyes o els arbres.
 • fresnel m Es diu del paràmetre que controla la representació de la funció de distribució de reflectància bidireccional.
 • GLSL Acrònim d’OpenGL Shading Language.
 • GPU Acrònim de Graphic Processing Unit (‘unitat de processament gràfic’).
 • groomable spline Dita de la primitiva que l’usuari del plug-in XGen posiciona i esculpeix. No són renderitzables.
 • groooming tools Dit de les eines que l’usuari del plug-in XGen utilitza per modificar les groomable splines.
 • guia XGen f Dita de la versió aproximada de la primitiva que l’usuari del plug-in XGen utilitza i que determina on es generarà la primitiva i quina aparença tindrà.
 • hairSystem Sistema de cabell generat per nHair de Maya.
 • histograma m Representació estadística que ens indica la proporció de píxels de cada tonalitat que hi ha en una imatge.
 • hypershade m Menú del sistema nodal d’organització i creació de xarxes de materials dins del programari de Maya.
 • índex de refracció m Nombre que descriu com es propaga la llum a través d’un material.
 • interactive XGen Groom Dit del mètode del plug-in XGen per a generar cabell utilitzant eines per esculpir o raspalls interactius.
 • lambert m Model d’ombreig que manté constant el valor de reflexió de la superfície del model pel fet de ser independent de la posició de l’espectador.
 • lanugen m Borrissol fi que recobreix el cos del nounat i que desapareix al cap de pocs dies.
 • longitud d’ona m És la distància real que recorre una pertorbació en un determinat interval de temps. És mesura en nanòmetres, que és la distància que hi ha entre les dues crestes de l’ona.
 • llum d’àrea f Són llums rectangulars bidimensionals. Tenen una forma definida i també una mida, per la qual cosa es fan servir per simular aparells de llums.
 • llum ultraviolada f Radiació electromagnètica amb una longitud d’ona menor que la de la llum visible i major que la dels raigs X. La seva longitud d’ona fa aproximadament de 400 nanòmetres a 15 nanòmetres. Se’n diu ultraviolada, que significa ‘més enllà del violeta’ (del llatí ultra), perquè el violeta és el color visible amb la longitud d’ona més curta i la de la radiació ultraviolada, encara és més curta.
 • lumen m És la unitat del sistema internacional de mesures per a mesurar el flux lluminós. Una mesura de la potència lluminosa emesa per una font. El símbol és lm.
 • lux m És la unitat derivada del sistema internacional d’unitats per a la il·luminancia o nivell d’il·luminació. És equivalent a un lm/m².
 • Maya Nucleus És la tecnologia que genera les simulacions del programa Maya d’Autodesk.
 • mapes UV m Conjunt de peces organitzades lògicament en què es divideix un objecte 3D representat en una imatge plana.
 • material m Conjunt de paràmetres per configurar la interpretació de l’aspecte d’un objecte virtual.
 • mipmap m Col·lecció d’imatges associades a una textura amb l’objecte d’incrementar el rendiment de representació de l’escena 3D, així com la reducció d’artefactes visuals.
 • melanina f Pigment fosc responsable del color de la pell, del pèl i de l’iris dels ulls dels mamífers.
 • mirroring m Tècnica que fa referència a la simetria i treballa només la textura d’un costat d’un model de cara a guanyar resolució i estalviar espai.
 • motor de renderitzat m Programari d’interpretació que processa la llum a les escenes virtuals.
 • nDynamics Marc de treball de simulacions dinàmiques alimentat per la tecnologia Nucleus del programa Maya d’Autodesk.
 • nHair Pertanyent al grup d’objectes nDynamics. És un simulador de corbes dinàmiques que s’utilitza per a la generació de cabell virtual.
 • node m Dins de Maya, cadascun dels nodes que conforma un objecte, representa un atribut d’aquest. N’hi ha de creació, de transformació, de forma, de tonalitat, de renderitzat, etc.
 • node hairSystemShape Dit del node d’un objecte nHair que conté els atributs del sistema de cabell. La modificació d’aquests atributs afecta el conjunt de tot el sistema.
 • node nucleus Dit del node general del solver utilitzat pels objectes de Maya Nucleus. Conté paràmetres pel control de les forces dinàmiques, com la gravetat i el temps, entre d’altres.
 • node pfxHair Dit del node d’un objecte nHair originat quan se selecciona una sortida a Paint Effects (pfx). Els atributs que conté són comuns a tots els nodes de forma dels pfx.
 • noise m Amplitud d’un senyal que varia de manera aleatòria en el temps.
 • NURBS f (Non Uniform Rational Bezier Splines) Corbes amb ancoratges irregulars i desiguals.
 • OpenGL Llenguatge de programació de gràfics 3D desenvolupat per Silicon Graphics.
 • overlapping m Procés de superposar peces entre si, una sobre l’altra, amb l’objectiu de crear simetria i estalviar espai.
 • Paint Effects Dit del component del programa Maya d’Autodesk, usat per crear, de manera ràpida, traços de pinzells amb diferents textures i efectes de partícules en plans 2D o en geometries 3D.
 • pèl m Cadascun dels apèndixs filiformes de matèria còrnia que cobreixen la pell dels mamífers.
 • pèl androgènic o terminal secundari m Dit del pèl que apareix durant la pubertat en resposta a l’augment de l’hormona testosterona cobrint les zones androgèniques.
 • pèl moixí m Pèl suau i curt, que cobreix gran part del cos. Quasi inapreciable.
 • pèl terminal m Dit del pèl desenvolupat, més llarg, gruixut i pigmentat.
 • perfil ICC m Dins de l’àmbit de la gestió del color, un perfil ICC és un conjunt de dades que caracteritza un dispositiu d’entrada o sortida de color, o espai de color, segons els estàndards promulgats pel Consorci Internacional del Color (ICC).
 • permeabilitat f Propietat dels materials que es manifesta per deixar passar gasos o líquids a través dels seus porus.
 • Phong m Tècnica algorítmica desenvolupada per Phong Bui Tong el 1975 per representar les llums més destacades d’una superfície brillant.
 • pigment m Substància colorant, natural o sintètica, orgànica o inorgànica, insoluble, que, dispersa en oli o en una altra base adequada, confereix el color a pintures i laques.
 • pla cartesià m Parell de rectes perpendiculars que divideixen el pla en quatre parts anomenades quadrants.
 • plasticitat f Propietat dels materials que es manifesta en conservar indefinidament les deformacions produïdes per alguna força en deixar d’actuar aquesta força.
 • plug-in En informàtica, és una aplicació que es relaciona amb una altra per agregar-li una funció nova i, generalment, molt específica.
 • quadricromia f Impressió feta en quatre colors, tres dels quals són els de la tricromia (groc, magenta i cian) i el quart és el negre o un altre color fosc.
 • Render m Procés de transformació d’una escena 3D en una imatge 2D d’acord amb la informació diversa representada per la geometria dels models, els materials, les textures i la il·luminació.
 • resistència f Qualsevol causa d’oposició a un moviment (fregament, viscositats, etc.)
 • resolució f Nombre màxim de píxels en què es pot descompondre una imatge mitjançant un sistema de visualització, de tractament d’imatges, etc.
 • roughness f Rugositat, imperfecció.
 • seam m Costura o límit que es genera a la textura quan es fa un tall a la representació visual d’un model.
 • shader m Conjunt de paràmetres que descriuen la representació del material.
 • skydome f Il·luminació basada en una cúpula celestial al motor de render Arnold.
 • smooth tangents f Aplicació de tonalitat degradada a les cantonades i cares de les superfícies.
 • solver Peça de programari matemàtic destinat a modelitzar, analitzar o calcular dades numèriques, geomètriques o simbòliques.
 • stretching m Concepte referent a la deformació que apareix visualment a la textura deguda a un tipus de projecció no uniforme.
 • stroke Dit del traç que genera el pinzell de Paint Effects, representat per la corba que forma i els tubs que ens surten.
 • tèxel m Unitat bàsica d’un mapa de textura.
 • textura f Propietats d’una superfície que modifica els valors de color en determinats punts d’aquesta superfície, com per exemple la fusta o el marbre.
 • tiling m Concepte que fa referència a les repeticions en una textura a causa d’un patró.
 • unitat fol·licular m Dita de l’agrupació de fol·licles, en grups d’un (unitat), dos (díada), tres (tríada) o quatre (tètrada).
 • unwrap m Procés en què una textura ha de ser desplegada sobre un objecte 3D.
 • UV Editor m Menú que disposa de les eines d’edició i creació de mapes UV dins del programari d’Autodesk Maya.
 • UV Shells f Conjunt d’illes o peces en què es divideix la representació d’un mapa UV en ser tractat per les eines d’edició.
 • weight f Intensitat acumulable.
 • XGen Dit del plug-in de Maya utilitzat per a generar cabell o poblar una escena amb instàncies d’una geometria.
 • XGen descriptions Dit del mètode del plug-in XGen per treballar amb groomable splines, instàncies de geometries o primitives generades a través d’expressions.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general