Presentació

El joc és l’activitat bàsica i fonamental que fan els infants de manera natural. Amb el joc aprenen i s’expressen.

Joc i infància són conceptes associats, el joc està considerat un dret fonamental dels infants, el dret a jugar.

Des d’aquest plantejament, els professionals de l’educació infantil han de conèixer i aplicar la metodologia del joc en les seves propostes d’intervenció amb els infants.

En el conjunt dels mòduls del cicle, la metodologia del joc es pot considerar un mòdul transversal, ja que el joc impregna la vida dels infants, és la manera natural que tenen per aprendre i desenvolupar totes les seves capacitats (motrius, cognitives, afectives i socials). A més a més, el joc els proporciona plaer i alegria. Per tant, on hi ha infants, hi ha joc.

La unitat formativa “El joc i les joguines” està integrada per la unitat anomenada “El joc i la joguina en el model lúdic”, en què s’exposen les diferents teories i els diferents autors que han estudiat el joc i que avalen l’important paper que té en el desenvolupament integral dels infants. Això justifica el model lúdic com a model d’ensenyament-aprenentatge més adequat en l’educació infantil. També s’aborda el paper de les joguines com a transmissores de valors socials i la normativa que les regula per tal de garantir la seguretat dels infants en utilitzar-les.

La unitat formativa “Implementació d’activitats d’oci i lleure” està integrada per dues unitats: “El joc com a recurs lúdic” i “Les activitats educatives en el lleure”.

En la unitat “El joc com a recurs lúdic” es descriuen diversos tipus de jocs, des dels jocs més tradicionals fins als jocs que utilitzen les noves tecnologies. S’hi treballen, entre altres aspectes, les capacitats que els jocs contribueixen a desenvolupar en els infants, l’adaptació de jocs en funció de les característiques de l’infant o l’elaboració de fitxes de jocs. El paper de l’educador en el joc del infants resultarà especialment interessant. L’educador/a ha de fer una sèrie de tasques abans, durant i desprès de la sessió de jocs. D’aquesta manera, haurà de prepar el context en què el joc es durà a terme, els recursos que utilitzarà per presentar els jocs d’una manera que motivi els infants a participar-hi, els haurà d’observar, etc.

La unitat “Les activitats educatives en el lleure” se centra en la descripció i la planificació de diversos tipus d’activitats lúdiques. La planificació d’aquestes activitats es considera des de l’àmbit de l’educació formal, però també, i més especialment, des de l’àmbit de l’educació no formal, dins les activitats d’oci i lleure educatiu. Tot i que en aquestes situacions lúdiques també poden aparèixer conflictes diversos, són especialment adequades per anar introduint els infants en el respecte a unes normes bàsiques de conducta. Aquestes normes es poden generalitzar a altres situacions de la vida i pretenen afavorir la integració social dels infants. S’hi donen diferents pautes d’intervenció per tal de prevenir i abordar possibles conflictes en el desenvolupament d’activitats lúdiques. La planificació d’aquestes activitats també inclou la manera com avaluar-les i l’elaboració d’instruments d’observació.

La unitat formativa “Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu” està integrada per dues unitats: “L’oferta lúdica per a la petita infància” i “Els projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu”.

En la unitat “L’oferta lúdica per a la petita infància”, davant la gran varietat de serveis d’atenció en el lleure per als infants i les seves famílies, es presenten alguns dels serveis i algunes de les entitats de caràcter lúdic. Alhora, s’hi analitza la normativa que els regula, les característiques que presenten, els objectius que tenen i els tipus d’activitats que ofereixen. Ens centrarem a estudiar més àmpliament l’organització de la ludoteca. També s’abordarà la metodologia dels racons com a forma d’organització de l’espai de joc interior i exterior.

En la unitat “Els projectes d’intervenció d’oci i lleure recreatiu” es fa esment dels conceptes d’oci i de temps lliure dins l’àmbit de l’animació com a activitat socioeducativa en la infància. Molts del valors que promou l’animació sociocultural formen part dels projectes de lleure adreçats als infants. Les característiques de les activitats i els projectes d’educació en el lleure que es basen en el joc, fan que siguin un mitjà molt favorable per promoure la integració de diferents col·lectius d’infants amb dificultats diverses d’integració social. Finalment, com a element globalitzador del mòdul, s’abordarà l’elaboració de projectes lúdics des d’un punt de vista teòric i pràctic.

Aquest mòdul és eminentment pràctic. Per tant, si bé cal llegir els continguts de les diferents unitats, que incorporen molts exemples, es recomana anar fent les activitats web i les activitats d’autoavaluació per tal d’aplicar els continguts a partir de casos pràctics. En els recursos de contingut hi ha casos pràctics resolts. Si voleu ampliar els continguts, cal que reviseu la bibliografia i les pàgines web recomanades.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge