Glossari

 • ACK/NACK Vegeu acknowledgement / no acknowledgement.
 • acknowledgement / no acknowledgement [angl] Acceptació/refús.
 • active directory [angl] Directori que ha reemplaçat els dominis NT 4 a partir del Windows 2000. En aquest directori no existeix el concepte de controlador de domini principal i de reserva.
 • ADSL f Vegeu asymetric DSL.
 • internationalized domain name m [angl] Nom de domini internacionalitzat, és a dir, amb caràcters diferents dels llatins. Sigla IDNA.
 • anycast f [angl] Comunicació dirigida a una destinació que s’escull d’entre les que estan més a prop o són millors. S’utilitza per replicar servidors en ubicacions diferents.
 • arquitectura client/servidor f Arquitectura en què el client fa peticions de processament al servidor.
 • arrel f Directori de més alt nivell en l’arbre de fitxers d’Unix. Es representa mitjançant el caràcter /.
 • asymetric DSL f [angl] Tipus de comunicació DSL que proporciona canals asimètrics de pujada i de baixada d’informació. Sigla ADSL.
 • asynchronous transfer mode m [angl] Mode de transferència asíncrona. Sigla ATM.
 • ATM m Vegeu asynchronous transfer mode.
 • autenticació f Procediment que verifica la identitat.
 • BOOTP m Strap protocol, protocol d’arrencada.
 • BOOTSTRAP m Programa que s’encarrega d’executar instruccions per inicialitzar l’IOS.
 • broadcasting m [angl] Difusió àmplia, difusió ampla. Comunicació adreçada a tothom de la xarxa. S’utilitzen adreces amb significat especial que indiquen broadcast.
 • cache f [angl] Memòria cau. Espai d’emmagatzemament temporal.
 • capa de transport segura m Protocol de capa 4 que proporciona un transport segur als protocols de capa d’aplicació. Sigla TLS (transport secure layer).
 • client m Part que, dins dels serveis client/servidor, sol·licita el servei.
 • common Unix printing system m Sistema d’impressió comú per a l’Unix. Protocol d’impressió amb voluntat de ser universal. Sigla CUPS.
 • CUPS m Vegeu common Unix printing system.
 • denegation of service f [angl] Denegació de servei. Sigla DoS.
 • DHCP m Vegeu dynamic host configuration protocol.
 • difusió selectiva f Enviament de paquets d’informació a múltiples destinataris d’una xarxa simultània. En anglès, multicast.
 • digital subscriber line f [angl] Vegeu línia d’abonat digital.
 • dinàmic adj Que pren el seu valor durant l’execució, sovint procedent d’un servidor, en lloc de tenir-lo configurat manualment (estàticament).
 • dispositiu de bucle m Dispositiu que permet fer servir un fitxer com un dispositiu de blocs.
 • DNS m Vegeu domain name system.
 • domain name system m [angl] Vegeu sistema de noms de domini.
 • domini m Grup de nodes que pertanyen a una mateixa organització i que tenen en comú una part de la seva adreça IP.
 • DoS f Vegeu denegation of service.
 • DSL f Vegeu digital subscriber line.
 • dynamic host configuration protocol m [angl] Protocol de configuració dinàmica d’equips. Permet a un amfitrió client rebre la configuració de xarxa dinàmicament del servidor. Sigla DHCP.
 • encapsulació f Acció d’afegir marques de principi i de final, i informació addicional, a un flux de dades a transmetre.
 • equip m Equip informàtic o ordinador, tant client com servidor (tot i que sovint s’utilitza més la paraula host com a client, i server com a servidor). En anglès, host.
 • espai de noms m Conjunt format per tots els noms de domini a partir d’un domini determinat. Si es parteix de l’arrel, l’espai de noms de domini són tots els dominis d’Internet.
 • estàtic -a adj Que pren el valor de manera manual i fixa (en contraposició a dinàmic).
 • fallback Seqüència d’error o mecanisme en previsió d’error. Disposar de mecanismes de fallback significa tenir equips redundants per si el sistema cau.
 • file transfer protocol m Protocol de transferència de fitxers. Sigla FTP.
 • FTP m Vegeu file transfer protocol.
 • gateway Vegeu porta d’enllaç.
 • GID m Identificador de grup. És un nombre de 16 o 32 bits.
 • graphics user interface Interfície gràfica d’usuari. Sigla GUI.
 • GUI f Vegeu graphics user interface.
 • host m Vegeu equip.
 • HTML m Llenguatge de marques que ens permet descriure tant l’estructura com la presentació dels documents que conformen una aplicació web.
 • HTTP m Vegeu hypertext transfer protocol.
 • hypertext transfer protocol Vegeu protocol de transferència d’hipertext.
 • IANA Vegeu Internet assigned numbers authority.
 • IDNA m Vegeu an internationalized domain name.
 • IETF Internet Engineering Task Force.
 • IMAP m Vegeu Internet message access protocol.
 • inode m Node índex. Estructura de dades bàsica en els sistemes de fitxers d’Unix. Enregistra informació sobre un fitxer.
 • integrated services digital network loc Xarxa digital de serveis integrats. Sigla XDSI.
 • Internet assigned numbers authority f Agència que té autoritat per a assignar números a Internet (adreces IP, ports…). Sigla IANA.
 • Internet message access protocol Vegeu protocol d’accés a missatges d’Internet.
 • Internet printing protocol m Protocol d’impressió per Internet. Sigla IPP.
 • Internet protocol m Protocol d’adreçament utilitzat a Internet. Una adreça IP és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa. Dins d’una mateixa xarxa, cada adreça IP que s’utilitzi ha de ser única. Sigla IP.
 • Internet service provider m Proveïdor d’Internet. Sigla ISP.
 • IP f Vegeu Internet protocol.
 • IP dinàmica de rang f Adreça IP proporcionada per un servidor extern (dinàmica) extreta aleatòriament d’entre el conjunt o rang d’adreces disponibles que té per repartir el servidor DHCP (de rang).
 • IP dinàmica fixa f Adreça IP proporcionada per un servidor extern (dinàmica) que sempre és la mateixa per a un amfitrió (host) concret (fixa). Per fer l’associació s’utilitza l’adreça MAC de l’amfitrió.
 • IP estàtica f Adreça IP definida manualment per l’administrador en l’amfitrió.
 • IPP m Vegeu Internet printing protocol.
 • ISDN f Vegeu integrated services digital network.
 • ISP m Vegeu Internet service provider.
 • JetDirect Tecnologia de Hewlett-Packard per connectar impressores directament com a nodes de xarxa.
 • JFS m Sistema de fitxers d’alt rendiment originàriament desenvolupat per IBM i disponible de manera nativa a GNU/Linux.
 • LDAP m Vegeu lightweight directory access protocol.
 • lightweight directory access protocol m Protocol d’accés a directoris lleugers. Sigla LDAP.
 • line printer daemon Dimoni d’impressió del sistema LPD/LPR, desenvolupat per Berkeley. Sigla LPD.
 • line printer remote protocol m Protocol d’impressió remota, desenvolupat per Berkeley. Sigla LPR.
 • línia d’abonat digital f Tecnologia que proveeix de transmissió digital de dades, de banda ampla, per mitjà de línies telefòniques de coure ordinàries. Sigla DSL En anglès, digital subscriber line.
 • LPD m Vegeu line printer daemon.
 • LPR m Vegeu line printer remote protocol.
 • MAC f Vegeu media access control address.
 • media access control address Adreça de control d’accés al mitjà. És l’adreça Ethernet. Sigla MAC.
 • memòria flaix f Evolució de les memòries EEPROM que permeten la construcció de dispositius d’emmagatzematge persistent i reescribible amb un rendiment raonable.
 • metadada f Informació per descriure informació. Un fitxer és un conjunt de dades, i les propietats com el nom, el propietari o la data d’accés són metadades del fitxer.
 • MIME m Vegeu multipurpose mail extension.
 • mòdem m Aparell electrònic capaç de convertir un senyal d’un tipus (per exemple, un senyal digital) en un altre senyal analògic que pugui ser transmès per un mitjà dissenyat per a senyals analògics, i a l’inrevés.
 • MTU f Vegeu unitat màxima de transferència.
 • multicast f Vegeu difusió selectiva.
 • multicasting m Mètode de transmissió punt a multipunt (permet a un node enviar dades a un grup seleccionat de nodes).
 • multipurpose mail extension loc Dit de l’extensió de correu de propòsit múltiple. Defineix les extensions que permeten identificar els tipus de continguts. Sigla MIME.
 • NAT f Vegeu network address translation.
 • network address translation loc Vegeu traducció d’adreces de xarxa.
 • network news transport protocol loc Protocol de transport de notícies per Internet. Sinònim: Usenet.
 • NNTP m Vegeu network news transport protocol.
 • paquet ACK m Paquet en què es proporciona el justificant de recepció d’altres paquets enviats prèviament.
 • paquet NACK m Paquet amb el qual s’indica el refús o rebuig d’una acció sol·licitada prèviament.
 • PDC m Controlador de domini principal. Un domini es un concepte dels sistemes operatius Windows emprat per permetre l’accés de l’usuari a diferents recursos mitjançant un identificador d’usuari i una contrasenya. Abans del Windows 2000 Server, cada domini havia de comptar amb un controlador de domini principal, PDC, i de manera opcional amb un o més controladors de reserva BDC.
 • pen drive USB m Memòria USB. Dispositiu d’emmagatzematge lleuger, normalment d’ús personal, basat en memòries Flaix.
 • point to point protocol m Protocol d’accés punt a punt. Per exemple, les connexions per telèfon amb el mòdem de casa són d’aquest tipus. Sigla PPP.
 • POP m Vegeu post office protocol.
 • port m Punt d’origen o de destinació de les dades, habitualment una memòria intermèdia que permet emmagatzemar dades que seran utilitzades per a un procés concret.
 • port ben conegut m Port del 0 al 1023. Les funcions d’aquest port estan definides per l’IANA. En anglès, well-known port.
 • port en paral·lel m Dispositiu físic de port de comunicacions que realitza una transmissió byte a byte.
 • port en sèrie m Dispositiu físic de port de comunicacions que realitza una transmissió en sèrie (bit a bit).
 • porta d’enllaç f Dispositiu que permet la comunicació entre nodes situats en xarxes distintes. En angles, gateway.
 • post office protocol loc Protocol d’accés remot a la bústia de correu de l’usuari. Sigla POP.
 • PPP Vegeu point to point protocol.
 • programa client m Programa que s’està executant en un amfitrió i que sol·licita un servei determinat a un altre amfitrió de la xarxa.
 • programa servidor m Programa que s’està executant en un amfitrió i que proporciona determinats serveis a múltiples programes clients.
 • protocol m Conjunt de normes que regulen el procés de comunicació en una xarxa d’ordinadors.
 • protocol d’accés a missatges d’Internet m Protocol d’accés remot a les bústies de correu amb capacitats avançades de gestió. Sigla IMAP. En anglès, Internet message access protocol.
 • protocol de datagrama d’usuari loc Protocol que permet l’enviament de datagrames per mitjà d’una xarxa sense que s’hagi establert prèviament una connexió, ja que el mateix datagrama incorpora informació d’adreçament suficient en la seva capçalera. Sigla UDP. En anglès, user datagram protocol.
 • protocol de flux en temps real m Estableix i controla un o més fluxos sincronitzats de dades, ja siguin d’àudio o de vídeo. L’RTSP actua com un comandament a distància mitjançant la xarxa per a servidors multimèdia.
 • protocol de transferència d’hipertext m Protocol usat per al trànsit web. Sigla HTTP. En anglès, hypertext transfer protocol.
 • protocol orientat a connexió m Protocol que estableix un circuit virtual a través de la internetwork entre el host emissor i el receptor, pel qual són enviats tots els paquets d’un mateix missatge.
 • protocol per al control de la transmissió m Protocol orientat a la connexió que permet l’entrega de datagrames de manera fiable. Abans de transmetre cap dada, és necessari establir una connexió entre els dos terminals que es volen comunicar. Sigla TCP. En anglès, transmission control protocol.
 • proxy Servidor intermediari. Programa o dispositiu que realitza una acció en representació d’un altre. Pot fer les tasques d’un tallafoc o bé proporcionar serveis de cau, la qual cosa permet incrementar el rendiment de la xarxa.
 • quota de disc f Límit de consum d’espai d’emmagatzematge imposat als usuaris.
 • redundància f Situació en què es disposa de més d’un element del mateix tipus com a mesura de protecció davant de caigudes del sistema. Es disposa de dos servidors DNS per si un falla.
 • request for comments m Memoràndums en què l’entitat IETF publica els estàndards d’Internet. Sigla RFC.
 • resolver m Part client del mecanisme client/servidor del protocol DNS.
 • RFC m Vegeu request for comments.
 • router m Encaminador. Aparell per encaminar el trànsit de xarxa.
 • RTSP m Vegeu protocol de flux en temps real.
 • SAMBA m Implementació de programari lliure del protocol CIFS/SMB de Microsoft.
 • SCP m Vegeu secure copy.
 • secure copy m Utilitat de còpia segura de la suite SSH. Sigla SCP.
 • secure shell m Protocol de sessió remota segura. Sigla SSH.
 • secure socket layer Capa de transport segura. Utilitzat per proporcionar seguretat i xifratge en les comunicacions TCP/IP en els protocols que no en tenen.
 • servei m Conjunt de tasques, de funcions, d’operacions… que subministra un sistema i que serveixen per a un ús determinat.
 • servidor m Aparell que proporciona un o més serveis als clients.
 • simple mail transport protocol m Protocol de transport de correu. Sigla SMTP.
 • sistema de fitxers m Sistema que estructura les dades emmagatzemades en un disc.
 • sistema de noms de domini loc Servei de la capa d’aplicació que s’encarrega d’associar noms de domini públics amb adreces IP d’Internet. Sigla DNS. En anglès, domain name system.
 • SMTP m Vegeu simple mail transport protocol.
 • socket m Cadascun dels dos extrems d’una comunicació entre processos normalment realitzada per mitjà d’una xarxa. Un socket descriu una connexió de manera única a tot Internet. Està format per la IP d’origen, el port origen, la IP de destinació i el port de destinació.
 • socket d’un procés m Parell format pel número de port del procés i l’adreça IP de l’amfitrió en què s’està executant el procés.
 • SSH m Vegeu secure shell.
 • SSHFS m Sistema d’arxius de xarxa basat en SSH. A GNU/Linux i altres sistemes operatius està disponible com un sistema d’arxius en l’espai d’usuari FUSE.
 • SSL m Vegeu secure socket layer.
 • streaming m Reproducció en temps real. És la distribució de multimèdia mitjançant una xarxa d’ordinadors perquè l’usuari consumeixi el producte al mateix temps que se’l descarrega.
 • tallafocs m Element que controla la comunicació en la xarxa, permetent-la o prohibint-la, d’acord amb una política de seguretat.
 • TCP m Vegeu transmission control protocol.
 • TCP/IP m Model de protocol de xarxa desenvolupat el 1970 per DARPA i base d’Internet. El model de xarxa d’Internet radica en la pila de protocols TCP/IP.
 • Telnet m Protocol de la capa d’aplicació, que s’utilitza per realitzar configuracions remotes en els encaminadors en un entorn similar a les connexions per consola.
 • TFTP m Protocol de transferència de fitxers trivial, que s’utilitza per realitzar les còpies de seguretat dels arxius de configuració i de l’IOS dels encaminadors.
 • TLS f Vegeu transport secure layer.
 • traducció d’adreces de xarxa loc Dit del procés que permet subministrar connectivitat externa a tots els dispositius d’una xarxa que té relativament poques adreces públiques disponibles. Un servidor de traducció d’adreces de xarxa, usualment situat en la porta d’enllaç, permet que els equips de la xarxa es connectin amb l’exterior ocultant o emmascarant les adreces IP privades de l’organització. Sigla NAT. En anglès, network address translation.
 • transmission control protocol m Protocol orientat a la connexió que permet l’entrega de datagrames de manera fiable. Abans de poder transmetre cap dada, és necessari establir una connexió entre els dos terminals que es volen comunicar. en transmission control protocol sigla TCP .
 • transport secure layer loc Vegeu capa de transport segura.
 • UDP m Vegeu user datagram protocol.
 • UID m Identificador d’usuari. És un nombre de 16 o 32 bits per identificar l’usuari. L’administrador té l’UID 0.
 • unicast f Adreça d’unidestinació. Comunicació adreçada a un destinatari. S’indica l’adreça (IP o MAC) del destinatari.
 • unitat màxima de transferència f Concepte de xarxes que representa el datagrama màxim que pot travessar una capa de xarxa sense fragmentar-se. A Ethernet és 1.500 bytes. Sigla MTU.
 • universal serie bus Tipus de tecnologia de bus. Sigla USB.
 • USB m Vegeu universal serie bus.
 • user datagram protocol loc Vegeu protocol de datagrama d’usuari.
 • WAN f Vegeu wide area network.
 • wide area network Xarxa d’àrea estesa. Sigla WAN.
 • Wi-Fi f Nom popular per referir-se a la tecnologia wireless o sense fils.
 • wireless Tecnologia que permet connexions de xarxa sense fils.
 • wireless LAN Xarxa local sense fil. Sigla WLAN
 • WLAN f Vegeu wireless LAN.
 • Xarxa digital de serveis integrats f Xarxa telefònica digital basada en commutació de circuits. Permet la comunicació digital punt a punt i ofereix múltiples connexions sobre la mateixa línia, independentment de la naturalesa de la informació a transmetre i l’equip o el terminal que generi aquesta informació..
 • XDMCP m Protocol de control de l’administrador de pantalla X.
 • XDSI f Xarxa digital de serveis integrats, En anglès, ISDN.
 • XFS m Sistema de fitxers d’alt rendiment originàriament desenvolupat per Silicon Graphics i disponible de manera nativa al GNU/Linux.
 • Zeroconf m Conjunt de protocols dissenyats per simplificar la configuració de nodes en una xarxa TCP/IP.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general