Glossari

 • Agregadors m Els agregadors són programes que permeten a un usuari centralitzar i gestionar els canals de sindicació que li interessen.
 • Atom m Atom és un estàndard de sindicació de continguts per Internet que es va crear per superar els problemes d’interpretació d’RSS. Tot i que és menys popular que RSS es fa servir bastant sobretot perquè el suporta el servei de Google Blogger.
 • Atribut m En llenguatges de marques un atribut és una manera d’afegir informació addicional a un element. Sovint és complicat determinar quan és millor fer servir un atribut i quan fer un element nou.
 • Big web services m Terme amb què es coneixen els serveis web que envien i reben la informació fent servir el llenguatge SOAP i que es defineixen amb un document WSDL.
 • Canal m En sindicació de continguts es coneix com a canal un arxiu que conté informació específica sobre les actualitzacions que s’han produït en un lloc web.
 • Correcte m En llenguatge XML es considera que un document és correcte o ben format si compleix les regles bàsiques de definició XML. La correctesa es fa especialment important quan el document ha de ser processat per un programa.
 • CSS m (de l’anglès cascading style sheets) Llenguatge definit pel W3C que es fa servir per definir la manera com s’ha de representar un document estructurat en XML o HTML. Es va crear pensant que s’havia de separar la representació d’un document de l’estructura.
 • DTD m (de l’anglès document type definitions) És un llenguatge de definició d’esquemes que es va crear originalment per a SGML. Com que XML i HTML estan basats en SGML el van agafar per mantenir-hi la compatibilitat.
 • Element m Un element és una unitat d’informació en llenguatges de marques que pot contenir altres elements, text, atributs o una barreja de tot plegat. Normalment hi ha una manera de determinar automàticament on comença i on acaba un element.
 • ERP m (de l’anglès enterprise resource planning) Sistemes integrals per a la gestió de l’empresa que incorporen automatització de tasques. Funcionen per mitjà de mòduls que poden ser afegits a un nucli central en funció de les necessitats del moment de l’empresa.
 • Espai de noms m Els espais de noms són una característica del llenguatge XML que permet que es puguin mesclar vocabularis XML diferents en un document concret.
 • Etiqueta m Marca que es fa servir en un document de marques per poder donar algun tipus de significat a un contingut determinat. En tots els llenguatges hi ha alguna manera de distingir què són etiquetes i què són dades dins d’un document.
 • HTML m (de l’anglès hypertext markup language) Llenguatge de marques derivat d’SGML pensat per definir quina és l’estructura d’un document. En les primeres versions també incorporava etiquetes de format però s’estan eliminant en favor dels fulls d’estil CSS.
 • Iaas m (de l’anglès infraestructure as a service) En informàtica en el núvol es coneixen com a IaaS els serveis que permeten la possibilitat de crear una infraestructura informàtica a Internet.
 • Informàtica en el núvol m (de l’anglès cloud computing) Fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten emmagatzemar tots els recursos informàtics a Internet.
 • JSON m (de l’anglès Javascript object notation) Llenguatge de marques lleuger pensat per a intercanvi de dades. El fet que sigui tan simple ha fet que sovint s’hagi fet servir com alternativa a XML.
 • PaaS m (de l’anglès platform as a service) En informàtica en el núvol es coneixen com a PaaS els serveis que s’ofereixen a la Xarxa que incorporen les eines per desenvolupar i desplegar aplicacions.
 • REST m (de l’anglès representational state transfer) Conjunt de regles i principis de disseny de serveis web que fan servir HTTP com a llenguatge de transport. La seva interfície sempre té la forma d’un URI o un URL.
 • Restful m Nom que es dóna als serveis web que compleixen els principis i les regles de disseny de REST.
 • RSS m (l’accepció més popular ve de l’anglès really simple syndication) RSS són una sèrie d’estàndards per a la sindicació de continguts que s’han fet molt populars a Internet. Alguns d’aquests estàndards són incompatibles entre si (fins i tot el significat de les sigles és diferent). L’estàndard més popular és el 2.0.
 • SaaS m (de l’anglès software as a service) En informàtica en el núvol es coneix com a SaaS el programari que pot fer servir un usuari i que està instal·lat físicament en la infraestructura d’un proveïdor.
 • Serveis web m Programari que ofereix una interfície a través de la xarxa. Pot ser usat per altres sistemes independentment de la plataforma o llenguatge que faci servir. Hi ha dos grans grups de serveis web: els basats en SOAP o els d’estil REST.
 • Sindicació m En el món web es coneix com a sindicació de continguts l’intercanvi d’informació entre pàgines web. El més popular actualment és fer-ho per mitjà de llenguatges basats en XML com RSS o Atom.
 • SOAP (de l’anglès simple object access protocol) Protocol de transport basat en el llenguatge XML. Com a característica més destacada hi ha que és transparent a les aplicacions finals que el fan servir.
 • SQL/XML m Extensió de l’estàndard SQL que permet treballar amb documents XML a partir d’instruccions SQL. SQL/XML forma part de l’estàndard SQL, tot i que algunes de les bases de dades importants no el suporten.
 • UDDI (de l’anglès universal description, discovery and integration) Protocol de comunicacions pensat per descobrir serveis web que facin una determinada tasca a partir d’una base de dades.
 • Validació m Procés que es fa en els llenguatges de marques que consisteix a comprovar si aquest document compleix amb les regles de definició d’un llenguatge. Aquestes regles poden ser definides amb diferents llenguatges, com per exemple DTD o XSD.
 • WSDL (de l’anglès web services definition language) Llenguatge basat en XML que es fa servir per descriure i localitzar els serveis que ofereix un servei web.
 • XPath m Llenguatge que permet especificar parts d’un document XML amb condicions i amb diferents eines per manipular-ne el contingut. L’especificació es fa dins de dos estàndards: XSL i XQuery.
 • XQuery m Llenguatge de consultes pensat per interrogar documents XML o bases de dades XML.
 • XML m (de l’anglès extensible markup language) Metallenguatge que permet definir la gramàtica de llenguatges. Actualment s’estan fent servir llenguatges derivats d’XML per a diferents tasques, com representar pàgines web, imatges, exportar dades, etc.
 • XSD m (de l’anglès XML schema definition language) Llenguatge de definició d’esquemes basat en XML que va ser creat pel W3C amb la idea de superar algunes de les limitacions que oferien les DTD.
 • XSL m (de l’anglès extensible stylesheet language) Especificació XSL pensada per poder transformar documents XML. Està formada per tres components: XSLT, XSL-FO i XPath.
 • XSL-FO m (de l’anglès extensible stylesheet language formatting objects) Llenguatge de formatació de documents XML que està basat en XML. Es fa servir especialment per donar format paginat a documents o per convertir documents XML en altres formats com PDF, PostScript, etc.
 • XSLT m (de l’anglès extensible stylesheet language for transformations) Llenguatge basat en XML pensat per convertir l’estructura de documents XML en altres documents XML, documents de text o documents HTML.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general