L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Formació pedagògica i didàctica per exercir de professor/a (FPD)

Curs 2018-2019

Termini de preinscripció: de l'1 al 15 de juny de 2018

 

 

 

 

Consulteu les especialitats

 

 Segueix-nos a
 
@FPD_IOC

 

Finalitat dels estudis


La finalitat d'aquests estudis és proporcionar la formació pedagògica i didàctica a les persones que, per raons derivades de la seva titulació, no poden accedir als estudis de Màster de formació del professorat que ofereixen les universitats.

Aquesta formació és equivalent a l'exigida per a l'exercici de la docència en els cossos docents d'ensenyaments secundaris.

A partir de l'1 de setembre de 2015 serà requisit per impartir docència en els diferents ensenyaments de Formació Professional i en els d'Ensenyaments Esportius tenir el certificat de la Formació pedagògica i didàctica per a professorat. (Ordre ECD/1058/2013, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011).

A l'IOC es pot cursar la formació pedagògica i didàctica per a l'exercici de la docència en els cossos següents: 

 • Professorat tècnic de formació professional (determinades especialitats), a partir del curs 2013-14.
 • Professorat d'ensenyaments esportius, a partir del curs 2014-15.

Podeu consultar els títols i les especialitats docents en aquest document: Titulacions declarades equivalents per a l'exercici de la docència

Aquesta taula només inclou les titulacions previstes a la normativa vigent, és a dir, el Reial Decret 276/2007, i es complementa amb les titulacions LOE equivalents als títols LOGSE. Al web del Departament d'Ensenyament podeu consultar:

La superació de tots els mòduls dels estudis dóna dret al certificat oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Exempció de la formació pedagògica i didàctica

L'Ordre ECD/1058/2013 determina que estan exemptes d'aquesta formació les persones que puguin acreditar que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, han impartit docència durant 2 cursos acadèmics complets o 2 cicles dels ensenyaments esportius complets, o bé 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyaments reglats autoritzats, en els nivells dels ensenyaments corresponents. 

Les persones que puguin acreditar l'experiència mínima segons el que preveu la normativa, s'han de dirigir als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament per acreditar l'exempció de la Formació pedagògica i didàctica.

Accés a la borsa de treball per a personal interí docent en centres públics del Departament d'Ensenyament
 
Segons la RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, cal acreditar estar en possessió del títol de Màster de formació del professorat o del certificat de la Formació pedagògica i didàctica equivalent.
 
Ara bé, a l'apartat 1.3. Acreditació dels requisits (pàgina 7), s'especifica:

Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

Requisits d'accés


Per accedir a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, les persones interessades han de complir els requisits següents:

 1. Posseir una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poder accedir als estudis de Màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007. (Vegeu la Nota 1 i Nota 2)
 2. Acreditar, com a requisit previ, el domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del MCER (Marc comú europeu de referència per a les llengües). Aquest requisit s'ha d'acreditar amb algun dels certificats o diplomes que figuren a la Resolució ENS/2480/2017, d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.
 3. Acreditar, en el moment de la inscripció, que es disposa d'una cobertura sanitària i d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en el desenvolupament del pràcticum.

Nota 1: les persones que disposen d'una titulació universitària, a més de la titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden accedir a aquesta formació atès que la titulació universitària els permet cursar el Màster que ofereixen les universistats si volen accedir a un cos docent.

Nota 2: se suposa que, en accedir a la Formació pedagògica i didàctica amb un títol declarat equivalent a efectes de docència, es dominen les competències pròpies de la titulació amb la qual l'estudiant accedeix a la formació. Com a norma general, es recomana una experiència mínima d'uns anys en el món laboral on s'hagin posat en pràctica les competències pròpies del perfil professional.

 

Característiques i estructura dels estudis


Aquesta formació és equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Els crèdits europeus valoren el temps invertit per l'alumnat en l'adquisició de les competències del programa d'estudis i representen entre 25 i 30 hores d'aprenentatge.

Els estudis s'organitzen en mòduls: genèric, específic i pràcticum. A cada mòdul li corresponen les assignatures següents: 

Mòduls  Assignatures
Genèric  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits) MG1 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
Processos i contextos educatius (5 crèdits)  MG2 - Processos i contextos educatius (5 crèdits)
Societat i família (5 crèdits) MG3 - Societat, família i educació (5 crèdits)
Específic   Orientació professional (5 crèdits) ME1 - Orientació professional (5 crèdits)
Aprenentatge i ensenyament (12 crèdits) ME2B1 - Sistema educatiu i Ensenyaments professionals (6 crèdits)
ME2B2 - Disseny curricular i pràctica pedagògica (6 crèdits)
Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (5 crèdits) ME3 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (5 crèdits)
 Pràcticum 

Pràcticum (22 crèdits)

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 1
(2 crèdits)

Fase d'observació 

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 2
(5 crèdits)

Fase d'intervenció guiada

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 3
(7 crèdits)
Fase d'intervenció autònoma

MP2 - Treball final d'estudis (8 crèdits)

Tots els mòduls i assignatures s'imparteixen a distància a través del Campus IOC. Les assignatures dels mòduls genèric i específic es cursen íntegrament de manera no presencial. Les proves d'avaluació final i les pràctiques en el centre educatiu impliquen presencialitat. Les pràctiques en el centre educatiu es desenvolupen en 3 fases i suposen un total de 350 hores, de les quals 280 es fan en el centre educatiu: 40 hores a la fase 1 (novembre i desembre), 100 hores a la fase 2 (gener i febrer) i 140 hores a la fase 3 (març, abril i maig).

L'organització dels estudis és flexible de manera que és possible cursar-los en un o dos anys acadèmics.

Organització en 1 any acadèmic (2 quadrimestres)

Mòduls 1r quadrimestre (29 crèdits)  2n quadrimestre (31 crèdits)
Genèric  MG1 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)  MG3 - Societat, família i educació (5 crèdits) 
MG2 - Processos i contextos educatius (5 crèdits) 
Específic   ME1 - Orientació professional (5 crèdits) ME2B2 - Disseny curricular i pràctica pedagògica (6 crèdits)
ME2B1 - Sistema educatiu i Ensenyaments professionals (6 crèdits)  ME3 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (5 crèdits)
 Pràcticum 

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 1
(2 crèdits)
Fase d'observació 

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 2
(5 crèdits)
Fase d'intervenció guiada 

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 3 
(7 crèdits)
Fase d'intervenció autònoma

MP2 - Treball final d'estudis (8 crèdits)

 

Organització en 2 anys acadèmics (4 quadrimestres)

Mòduls 1r curs
1r quadrimestres (17 crèdits) 2n quadrimestres (16 crèdits)
Genèric MG1 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits) MG3 - Societat, família i educació (5 crèdits)
MG2 - Processos i contextos educatius (5 crèdits)
Específic ME2B1 - Sistema educatiu i Ensenyaments professionals (6 crèdits) ME2B2 - Disseny curricular i pràctica pedagògica (6 crèdits)
ME3 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (5 crèdits)

 

Mòduls 2n curs
1r quadrimestre (12 crèdits)  2n quadrimestre (15 crèdits)
Específic ME1 - Orientació professional (5 crèdits)   
Pràcticum

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 1
(2 crèdits)
Fase d'observació

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 2 
(5 crèdits)
Fase d'intervenció guiada

MP1 - Pràctiques en el centre educatiu - Fase 3
(7 crèdits)
Fase d'intervenció autònoma
MP2 - Treball final d'estudis (8 crèdits)

Informació sobre els continguts dels mòduls per als Ensenyaments de formació professional.

 

Preinscripció i matrícula


La normativa que regula el procediment de preinscripció i matrícula és la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d’agost, i la Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol.

Les dates de preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019 són:

Preinscripció alumnat nou: de l'1 al 15 de juny de 2018

Matrícula alumnat nou: del 2 al 9 de juliol de 2018

Calendari (curs 2018-2019)

Termini ordinari d'inscripció

1) Preinscripció

Presentació de sol·licituds: de l'1 al 15 de juny de 2018.

Sorteig públic per resoldre les situacions d'empat: 15 de juny de 2017, a les 12.00 h. El resultat del sorteig es farà públic al web el mateix dia, a les 15.00 h. 

Publicació de les llistes amb sol·licituds baremades: 22 de juny de 2018.

Termini de reclamacions: 25, 26 i 27 de juny de 2018.

Publicació de les llistes definitives baremades i persones admeses: 29 de juny de 2018.

2) Matrícula

Formalització de la matrícula i pagament: del 2 al 9 de juliol de 2018.

Només en el cas que no s'adjudiquin totes les places i hi hagi vacants en el termini ordinari d'inscripció, s'obrirà un termini extraordinari per a la inscripció durant el mes de setembre.

Termini extraordinari d'inscripció

Presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de setembre de 2018.

Publicació de les llistes amb sol·licituds admeses i no admeses: 14 de setembre de 2018.

Pagament de la matrícula: fins al 20 de setembre de 2018.

Assignació de places vacants: fins al 26 de setembre de 2018 (només si hi ha alguna vacant després dels dos terminis d'inscripció).

 

Places

Per al curs 2017-18, s'ofereixen 60 places per a estudiants nous.

La distribució de places per modalitats i especialitats és la següent:  

  Modalitat   Especialitats    Total    

Formació
   professional   

   Ensenyaments   
esportius
  1 curs 30 10 40
  2 cursos 10 10 20
Total 40 20 60

En cas que hi hagi places vacants en la modalitat d'1 curs, s'acumularan a les places en la modalitat de 2 cursos, però no a la inversa. Per tant, el nombre màxim de places per a la modalitat d'1 curs és de 40.

En cas que hi hagi places vacants a qualsevol de les dues especialitats (Formació professional i Ensenyaments esportius), s'acumularan a les places de l'altra especialitat. 

Procediment

En el procediment d'inscripció es distingeixen les fases següents:

  • Sol·licitud d'inscripció: accés a la secretaria virtual per introduir les dades personals, acadèmiques i professionals i, a continuació, presentació de la documentació que es requereix.
  • Adjudicació de places: es fa tenint el compte el procediment d'ordenació de sol·licituds que es descriu a l'article 3 de la Resolució ENS/1831/2013.

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places que s'ofereixen, l'admissió es fa d'acord amb l'ordre de prioritat següent:

1) Aspirants que presten serveis actius, o hagin prestat serveis amb anterioritat, en els centres educatius sostinguts amb fons públics o que formen part de les llistes d'aspirants a interinitat, en l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s'ordenaran en ordre ascendent utilitzant com a criteri el número d'ordre en la borsa de personal docent del Departament d'Ensenyament.

2) Aspirants no inclosos en l'apartat anterior, el títol que dóna accés a la formació. Les sol·licituds s'ordenaran en ordre ascendent utilitzant com a criteri la nota mitjana numèrica de l'expedient acadèmic.

Per tal de resoldre les situacions d'empat, a cada sol·licitud se li assignarà un número correlatiu que es farà públic amb la relació de sol·licituds baremades. Tal com s'estableix a la normativa, es farà un sorteig públic per tal de resoldre les situacions d'empat d'acord amb el procediment descrit a l'annex 3 de la Resolució ENS/1831/2013.

  • Matrícula: les persones que hagin obtingut plaça han de finalitzar la inscripció mitjançant el pagament de l'import de la matrícula.

Guia d'inscripció i matrícula 2018-2019 (no disponible)

Accés a la preinscripció (no disponible)

Documentació

La documentació necessària per formalitzar la sol·licitud d'inscripció és:

  • Sol·licitud d'inscripció que s'obté a la secretaria virtual després d'haver completat les dades personals, acadèmiques i professionals.
  • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) vigent (fotocòpia, no cal que sigui compulsada).
  • Declaració jurada per fer constar la impossibilitat d'accedir als estudis de Màster per raons derivades de la titulació. Aquest document també s'obté a la secretaria virtual un cop s'hagin introduït les dades de la sol·licitud.

  • Document de compromís acadèmic signat. Aquest document s'obté a la secretaria virtual un cop s'hagin introduït les dades de la sol·licitud.
  • Titulació declarada equivalent a efectes de docència (fotocòpia compulsada).

  • Documentació que acredita el nivell B1 o superior d'una llengua estrangera (fotocòpia compulsada). Consulteu amb quins certificats o diplomes es pot acreditar. 
  • Certificat acreditatiu de la qualificació mitjana final dels estudis declarats equivalents a efectes de docència. La qualificació ha de ser numèrica, en una escala de 5 a 10 i amb dos decimals. En cas que no s'aporti, es comptarà un 5. (Original o fotocòpia compulsada).
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a la realització del pràcticum (fotocòpia compulsada), si escau. En cas que no es disposi de l'assegurança, se'n podrà sol·licitar la contractació a través de l'IOC en el moment de fer la sol·licitud d'inscripció.

A més a més, segons la situació de cada persona:

  • Documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius sostinguts amb fons públics o bé número d'ordre en les llistes d'aspirants a interinitat en les diferents famílies professionals, en l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya (fotocòpia compulsada). Si no s'aporta aquesta documentació es pot autoritzar l'IOC perquè faci la consulta al Registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. 
  • Documentació que acredita el dret a la bonificació o exempció del pagament de la matrícula (fotocòpia compulsada).

Presentació de la documentació

No més tard de l'últim dia del període de sol·licitud d'inscripció, la documentació requerida s'ha de lliurar (personalment o per correu postal certificat) a la seu central de l'IOC a Barcelona.

Tota la documentació necessària per a la inscripció s'ha d'aportar de dues maneres:

  • Escanejada, a l'apartat corresponent de la secretaria virtual.
  • En paper, a la seu central de l'IOC a Barcelona. Es pot presentar personalment o per correu postal certificat.

És important tenir en compte que:

  • L'IOC no és un registre administratiu, per tant, la documentació no es pot presentar a qualsevol oficina de l'Administració pública. La presentació de documentació a qualsevol organisme públic que sigui registre administratiu només és possible si l'organisme al qual es destina la documentació també és un registre administratiu.
  • Tots els documents, excepte el d'identitat, han de ser fotocòpies compulsades o autenticades. Si teniu dubtes sobre com es pot compulsar o autenticar la fotocòpia d'un document consulteu la informació sobre la compulsa i autenticació de fotocòpies. La documentació escanejada no serà vàlida fins que s'hagi cotejat amb les fotocòpies que cal presentar.

Preu

Preu públic: 20,00 euros per crèdit i any.

Per tant, si la formació es fa en un sol curs el preu total és de 1.200 euros i, si la formació es fa en dos cursos, el preu és de 660 euros (1r curs) i 540,00 euros (2n curs).

Aquest preu públic és exigible abans d’iniciar-se la prestació del servei.

La repetició d'una assignatura suposa haver de tornar a pagar el preu públic corresponent.

La normativa que regula aquest preu public és l'Ordre ENS/164/2013, de 3 de juliol, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Bonificacions i exempcions

Tenen dret a una bonificació del 50% sobre l'import de la matrícula les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o a una família monoparental. Per acreditar aquesta situació cal presentar el títol de família nombrosa o el títol de família monoparental.

Estan exemptes del pagament del preu públic les següents persones:

  • Les que siguin membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. Per acreditar-ho cal presentar el títol de família nombrosa.
  • Les que siguin víctimes d’actes terroristes, així com per el seu cònjuge i els seus fills i filles. Per acreditar-ho cal presentar un certificat o resolució de l'administració competent.

Aquestes bonificacions i exempcions del preu públic només s'apliquen amb la presentació dels documents vigents que s'indiquen, per tant, no s'aplicarà cap bonificació o exempció que no es justifiqui amb algun d'aquests documents.

 

Atenció de consultes 


Podeu dirigir les vostres consultes a les adreces de correu electrònic següents:

1) Coordinació pedagògica del curs de formació pedagògica i didàctica
   • Consultes relacionades amb aspectes acadèmics i d'organització dels estudis: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

2) Gestió acadèmica del curs de formació pedagògica i didàctica

   • Consultes relacionades amb processos d'inscripció i gestions administratives i acadèmiques: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Referents normatius 


 • Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació del procediment de preinscripció i matrícula.
   
 • Resolució ENS/1068/2013, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
 • Resolució ENS/1831/2013, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.
 • Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.
 • Ordre ENS/164/2013, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d'Ensenyament.
 • Ordre EDU/2645/2011. S'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
 • Llei Orgànica d'Educació 2/2006. Aquesta normativa estableix que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments, cal estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tenir la formació pedagògica i didàctica corresponent per a cada ensenyament.
 • Reial Decret 1834/2008. Defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.