Resum

Avui en dia factors com la competència, la necessitat de devolució i l’augment de la conscienciació mediambiental estan generant importants fluxos de materials i productes en direcció oposada a la distribució comercial tradicional, és a dir, del consumidor al fabricant. És per aquest motiu que ha anat adquirint importància la denominada “logística inversa”. Aquesta comprèn les operacions relacionades amb la reutilització de productes i materials, incloses totes les activitats logístiques de recol·lecció, desembalatge i procés de materials, productes utilitzats i/o les seves parts, per assegurar una recuperació ecològica sostinguda. Per tant, la logística inversa pot ser de tres tipus: logística de devolució i retorn, logística de residus o productes fora d’ús i logística d’aprofitament de capacitats.

Les principals causes que provoquen la necessitat d’una logística inversa, a més de les causes ambientals, són la mercaderia en estat defectuós, el retorn d’excessos d’inventari, les devolucions de clients, els productes obsolets i els inventaris estacionals.

Una devolució comercial implica el transport i la classificació de la mercaderia rebuda per referències i en funció del seu estat. Els principals processos de reutilització que s’apliquen als productes retornats són:

  • Reparació: reparació del producte i retorn al client en perfecte estat.
  • Renovació: canvi, reparació i inspecció d’alguna de les parts, fet que augmenta la vida útil del producte.
  • Reciclatge: recuperació de materials que formen part del producte.
  • Reprocessament: separació del producte en els seus components per restaurar-los i tornar-los a ajuntar.
  • Canibalisme: recuperació d’alguna de les parts del producte, per a la fabricació d’un de nou.
  • Reutilització directa: canvi d’una peça del producte, que es torna a utilitzar.

La logística inversa permet a les empreses mantenir una relació més estreta amb els distribuïdors i clients, afavoreix la imatge de marca al disminuir l’impacte mediambiental dels residus, alhora que redueix els costos d’embalatges industrials en permetre la seva reutilització. El comerç electrònic és actualment un dels motors de l’economia. Els venedors de més èxit ofereixen millors condicions d’enviament i devolució com a avantatge enfront dels seus competidors, amb terminis de lliurament cada vegada més ajustats i amb terminis de devolució molt superiors als exigits per llei. Això fa que la logística inversa, pel que fa al maneig de devolucions, cobri una importància econòmica i estratègica vital.

La societat de consum està provocant una gran quantitat de residus, que han de classificar-se sota la responsabilitat de la persona productora o posseïdora. La classificació dels residus s’ha de fer de conformitat amb la llista establerta en la Decisió de 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, entre residus perillosos i no perillosos.

El pool de palets és un servei logístic que donen empreses especialitzades i que consisteix a proporcionar als seus clients el conjunt de palets que necessiten en cada moment, així com un servei de manteniment i reparació d’aquests. Per tant, quan una empresa compta amb un pool de palets posa en mans d’una altra empresa la gestió dels palets que utilitza.

L’enfocament de cicle de vida implica adoptar una visió integrada sobre la relació entre els productes i el medi ambient. La logística inversa a les empreses ha de donar resposta i decidir quin ha de ser el fi últim de determinats productes i analitzar les alternatives disponibles.

La gestió de qualitat és el conjunt d’accions, planificades i sistemàtiques, que són necessàries per a proporcionar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els requisits donats sobre la qualitat. Els consumidors de productes finals perceben normalment el servei de qualitat com la capacitat de l’empresa per subministrar els productes que desitgen en el moment que aquests productes són demanats. Per a poder complir-ho, les empreses tradicionalment han mantingut grans nivells d’estocs, però aquesta opció comporta un cost associat elevat. La gestió d’inventaris aconsella mantenir un magatzem amb el mínim de costos. Una de les opcions és l’inventari nul. Aquest funciona sempre que els proveïdors de l’empresa tinguin una política de compliment i puntualitat que permeti tenir un grau de certesa i seguretat elevada.

Abans d’implantar un sistema de qualitat s’han de definir les normes i especificacions a què els productes i serveis s’hauran d’ajustar, sempre amb la referència de la satisfacció als clients. Amb aquest objectiu les empreses porten a terme un manual de qualitat que especifica la normativa i els procediments a seguir per dur a terme la gestió de la qualitat. Un manual d’un sistema de qualitat per un magatzem comença amb l’anàlisi dels requisits de la documentació. Els requisits de l’anàlisi són: manual, política i objectius de la qualitat, manual d’organització, procediments documentats, fitxes de processos, registres i traçabilitat.

Els procediments documentats ajuden als organismes a mesurar i/o controlar la qualitat l’evolució de certs paràmetres dels seus serveis i activitats respecte als requisits establerts. També s’utilitzen per extreure informació relacionada amb els serveis, activitats i sistemes de l’empresa i el seu funcionament. Les eines bàsiques són: diagrames de flux, fulls d’inspecció, diagrames de dispersió, diagrames de Pareto, historiogrames, diagrames de causa-efecte i gràfics de control.

La implantació d’un sistema per poder localitzar, identificar i realitzar el seguiment dels productes del magatzem és necessari avui en dia. Amb una gestió adequada, es podrà obtenir al moment informació sobre on i com s’han de guardar els nous productes que arriben al magatzem. Les eines tecnològiques més utilitzades en els magatzems són: el codi de barres, els lectors de barra, els terminals portàtils i el control informàtic de mercaderies.

Per tenir un equip que incideixi de manera positiva és necessari un programa de millora de comportaments basat en la formació, en les observacions del comportament i en l’auditoria interna que fomenti la participació i implicació dels comandaments intermedis i motivi els operaris amb la seguretat en el treball. És imprescindible fer un estudi detallat del mercat intern o de les necessitats internes de formació, que és una de les etapes més importants de la planificació, per tal que el disseny de l’oferta formativa o producte, sigui coherent i, per tant, eficaç amb aquestes necessitats.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge