Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

3. Gestiona les operacions subjectes a la logística inversa, determinant el tractament de les mercaderies retornades.

 • Analitza les activitats relacionades amb la logística inversa, segons la política de devolució o acords amb els clients i proveïdors.
 • Preveu les accions que cal fer amb les mercaderies retornades per a: reparació, reciclatge, eliminació o reutilització en mercats secundaris.
 • Determina les mesures necessàries per evitar l’obsolescència i/o contaminació de les mercaderies retornades.
 • Dissenya la recollida dels envasos i embalatges retornables amb el lliurament de nova mercaderia, aplicant la normativa vigent.
 • Aplica tècniques d’identificació de les mercaderies, productes, embalatges, entre d’altres, objecte de processos de devolució a clients o proveïdors o processos d’eliminació, d’acord amb els estàndards de l’empresa i els sistemes de gestió de la qualitat i mediambiental.
 • Aplica protocols estàndard d’eliminació de productes peribles i perillosos d’acord amb les seves característiques.
 • Classifica les diferents unitats i equips de càrrega, per a ser reutilitzades en altres operacions de la cadena logística, evitant el transport en buit.
 • Classifica els diferents tipus d’envasos i embalatges, per a reutilitzar-los seguint les especificacions, recomanacions i normativa vigent.

4. Supervisa els processos operatius realitzats en el magatzem, proposant sistemes de millora de la qualitat del servei i plans de formació i reciclatge del personal.

 • Valora l’eficàcia dels processos operatius del magatzem com a eina clau de la competitivitat de l’empresa.
 • Analitza els elements necessaris per a la implantació d’un sistema de qualitat en el magatzem, seguint les pautes de l’empresa i/o dels clientes.
 • Preveu la implantació de sistemes de qualitat i seguretat, per a la millora contínua dels processos i dels sistemes d’emmagatzematge.
 • Valora l’acompliment dels processos i protocols del magatzem, partint del pla o manual de qualitat de l’empresa.
 • Valora la implantació i seguiment de la mercaderia per sistemes de radiofreqüència o amb altres innovacions tecnològiques.
 • Reconeix els elements necessaris per assegurar la traçabilitat de les mercaderies i el compliment de la normativa relativa a aquesta, utilitzant sistemes de gestió de magatzems.
 • Detecta les necessitats de formació inicial i contínua, tant individuals com de l’equip en el seu conjunt i en fixa els objectius per a millorar l’eficiència i qualitat del servei de magatzem.
 • Utilitza programari de gestió de tasques i cronogrames per a controlar les tasques, els temps i el personal, complint les normes de prevenció.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències