Introducció

La logística inversa és fonamental en el món d’avui en dia, ja que implica precisament el procés invers a la logística tradicional, perquè té com a objectiu la recollida, el reciclatge i la reutilització d’objectes i materials per contribuir a la sostenibilitat ambiental i la reducció de residus.

En l’actualitat hi ha noves necessitats que han generat la creació de nous processos i procediments. Una d’aquestes necessitats és la de la cura ambiental a través de la reducció de l’impacte que originen les organitzacions i els seus processos. La creació de polítiques i lleis governamentals ha generat que les empreses busquin recuperar els seus productes i es generi una menor quantitat de residus.

La logística inversa forma part de les estratègies dirigides a la minimització dels impactes ambientals. Aquestes estratègies han passat de ser reactives a preventives i consideren el cicle de vida total dels productes i processos. El reciclatge genera nous mercats que demanen noves normes de qualitat, transparència, obertura i organització.

La logística inversa com a procés dins de l’administració de la cadena de subministrament ha cobrat importància, ja que permet gestionar les tornades dels clients i impactar en el servei i recuperació del valor del producte, disposició final adequada i desenvolupament de pràctiques amigables amb el medi ambient.

El primer apartat, “Gestió de les operacions subjectes a logística inversa”, analitza les causes que provoca la necessitat d’una logística inversa, els objectius i els elements que la componen, les causes que provoquen la necessitat d’una logística inversa, els seus processos, el tractament de les devolucions de productes i els principals processos de reutilització que s’apliquen als productes retornats a l’empresa. També descobreix els costos de les devolucions, els sistemes d’informació i control, així com la normativa mediambiental dels materials de rebuig, que permet conèixer la gran quantitat de recursos generats per la societat de consum del països desenvolupats i les repercussions que això suposa en el deteriorament del medi ambient i que han obligat a crear normes i a determinar línies d’actuació que afecten la gestió de les empreses.

El segon apartat, titulat “Supervisió dels processos de magatzem”, identifica tot el procés d’implantació d’un sistema de qualitat al magatzem, on un dels fonaments principals de la gestió de la qualitat és subministrar un nivell de servei al client tan elevat com sigui possible. Es descriuen les principals tasques associades al control de qualitat, ja que les empreses que decideixen utilitzar aquest tipus d’eines són conscients dels avantatges i l’estalvi de costos que pot comportar la seva utilització.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu consultar la bibliografia d’aquesta unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum