Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un sistema de gestió de magatzems és un programari que permet la correcta gestió i el control de les activitats.

2

El certificat no proporciona una evidència objectiva de l’aprovació del sistema de qualitat de l’empresa davant de possibles clients.

3

Un sistema de qualitat descansa en una norma ISO 9001 que fixa uns mínims sobre com s’ha de treballar i en una sèrie de documents que permeten demostrar que és així com es treballa.

4

La implantació d’un sistema de qualitat suposa una font d’estabilitat, però no obre noves oportunitats de creixement.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Un sistema de qualitat és una forma d’organització…

NúmPregunta
1

per assegurar que sempre es satisfan les necessitats del client.

2

en el menor termini possible.

3

de manera uniforme i repetitiva en el temps.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Quin és el principal benefici dels gràfics de control?

NúmPregunta
1

Assenyalar la presència de causes especials de variabilitat.

2

Assegurar una major variació en la producció.

3

Ajudar que el procés sigui imprevisible.

4

Disminuir el rendiment total de la producció.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Mostra quin tipus de distribució estadística presenten les dades:

2

Identifica totes les possibles causes associades a un problema o efecte:

3

Analitza, supervisa i controla l’estabilitat dels processos:

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El diagrama de flux és útil per amb tant com sigui possible, i , les etapes necessàries per portar a terme una determinada .

2

El diagrama de dispersió/correlació és una tècnica de gràfica de la que pot presentar una característica de . Permet mostrar quin tipus de distribució estadística presenten les a través d’un de barres.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Quina de les opcions següents no és una característica de la gestió d’un sistema de qualitat, sinó que és una forma d’organització?

NúmPregunta
1

Diagrama de flux

2

Full d’inspecció

3

Diagrama de Pareto

4

Gràfics de qualitat

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Quina de les opcions següents no correspon als passos que ha de seguir l’empresa per elaborar el pla de formació?

NúmPregunta
1

Detectar les necessitats formatives reals dels treballadors.

2

Marcar els objectius.

3

Definir la productivitat dels treballadors.

4

Definir el sistema d’avaluació.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Què és l’EAN-13?

NúmPregunta
1

Un terminal portàtil

2

Un codi de barres

3

El control informàtic de mercaderies

4

Un lector de barres

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general