Activitats

Tècnica de qualitat

L’objectiu de l’activitat és saber interpretar la tècnica de qualitat d’un gràfic de control.

Interpreteu el gràfic de control d’un magatzem de roba situat a Gavà. Heu de tenir en compte que els productes que han arribat defectuosos al magatzem estan representats per la línia blava i que les línies vermelles representen els límits de control superior i inferior. La línia negra representa la mitjana de productes defectuosos al magatzem.

Responeu les preguntes següents:

 1. Quin lot creieu que quedarà fora de control?
 2. Què creieu que ha passat entre el lot 4 i 9?
 3. Va haver-hi algun succés que va afectar sobretot el punt 12 i després va ser corregit?
Figura Gràfic de control - magatzem de roba

 1. El 12, ja que és una causa especial de variabilitat en la qual les dades estan situades fora dels límits de control o la tendència de les dades.
 2. Hi ha hagut alguna errada en el sistema d’emmagatzematge i s’han acumulat els productes defectuosos.
 3. Segurament l’empresa va detectar l’error, el va revisar i el va solucionar.

Diagrama causa-efecte

L’objectiu de l’activitat és fer i interpretar la tècnica de control de qualitat del diagrama causa-efecte.

En una fàbrica d’equips de línia blanca hi ha hagut problemes amb la qualitat de les rentadores. Un grup de millora de qualitat decideix revisar els problemes de la tina de les rentadores. Per aquest motiu, s’han estratificat els defectes de la tina de la rentadora.

Descripció del defecte Nombre de tines defectuoses
O = boca de la tina ovalada 1.200
P = perforacions 400
D = boca de la tina trencada 200
F = falta de fundent 120
S = mala soldadura 80

Expliqueu quines causes poden haver generat aquest defecte i feu un diagrama causa-efecte per al defecte de la boca de la tina ovalada.

En el gràfic causa-efecte s’analitzen de forma organitzada i sistemàtica els problemes o causes que poden afectar la qualitat de les rentadores. És útil per identificar i ordenar les causes i els seus orígens i per poder solucionar el problema des de l’arrel. El defecte pot ser un determinat problema, en aquest cas és el de la boca de tina ovalada. Faríem un gràfic analitzant les diferents causes per tractar de solucionar el problema. Les causes poden partir d’un error de l’operari o d’un defecte inicial del material.

Figura ACT2

Diagrama de Pareto

L’objectiu de l’activitat és fer i interpretar la tècnica de control de qualitat del diagrama de Pareto.

L’empresa Otic té una central telefònica. Durant l’any 2017 van sorgir un total de 68 errades, tal com mostra la taula de dades. Otic vol determinar quins són els equips que presenten més nombre d’errors i els que en presenten menys, amb la finalitat d’establir una estratègia de qualitat adequada.

Realitzeu un diagrama de Pareto per determinar-ho.

Factors Errors
Claus o palanques 13
Contactes de seguretat 7
Contactes de marxa 4
Interruptors 11
Equip d’operacions 7
Cadenes 8
Bateries 9
Circuit 9

Pas 1: ordenar de forma decreixent els errors:

Factors Errors
Claus o palanques 13
Interruptors 11
Bateries 9
Circuit 9
Cadenes 8
Contactes de seguretat 7
Equip d’operacions 7
Contactes de marxa 4

Pas 2: calcular el % relatiu i el % acumulat sobre el total d’errors:

Factors Errors % relatiu % acumulat
Claus o palanques 13 19,11 19,11
Interruptors 11 16,18 35,29
Bateries 9 13,23 48,52
Circuit 9 13,23 61,75
Cadenes 8 11,76 73,51
Contactes de seguretat 7 10,29 83,80
Equip d’operacions 7 10,29 94,09
Contactes de marxa 4 5,89 99,98

Pas 3: traçar les barres corresponents per a cada factor, tal com es mostra en el diagrama de la figura. Es representa el gràfic lineal que representa el percentatge acumulat calculat anteriorment.

Figura ACT3

En el gràfic resultant s’observa que els components de tots els mecanismes representen aproximadament un 74% dels errors.

Pla de formació per a l’empresa

L’objectiu de l’activitat és confeccionar i interpretar la gestió integral del pla de formació per a l’empresa.

L’empresa Play, SL, dedicada a fer trencaclosques, té contractat en la seva plantilla un conjunt de persones en les diferents unitats organitzatives i categories de llocs de treball que conformen l’organització. Alguns dels càrrecs són:

 1. Operari nou a l’empresa
 2. Operari amb alt nivell de sinistralitat
 3. Cap de magatzem
 4. Responsable de torn

Indiqueu la fase de formació en la qual es troba cada càrrec.

La fase en què es troba cada càrrec és:

 1. Formació inicial: persones amb pocs coneixements o experiència en l’àrea de treball
 2. Formació avançada: operaris de magatzem amb experiència, operaris amb alt nivell de sinistralitat, operaris amb alt nivell d’incidències en el servei
 3. Formació de formadors: caps de magatzem, caps de línia, responsables de torn, personal de departaments de prevenció i qualitat
 4. Formació d’observadors: caps de magatzem, caps de línia, responsables de torn, personal de departaments de prevenció i qualitat

Traçabilitat dels productes

L’objectiu de l’activitat és fer una comparació dels codis RFID i codis de barres dins de la traçabilitat dels productes.

Tenint en compte els criteris següents, feu una recerca i expliqueu les diferències entre els codis de barres i els RFID:

 • Visibilitat (directa o indirecta)
 • Lectura (simultània o seqüencial)
 • Identificació (individual o grupal)
 • Contingut de la informació
 • Durabilitat
 • Reutilitzabilitat

Activitat de solució oberta. Una opció és presentar els resultats en una taula:

Criteri Radiofreqüència (RFID) Codi de barres
Visibilitat (directa o indirecta) Llegible sense visibilitat directa Directa
Lectura (simultània o seqüencial) Simultània: diverses etiquetes en una única operació Seqüencial
Identificació (individual o grupal) Individual Per tipus de producte (caixes, envasos…).
Contingut de la informació Informació dels processos experimentats pel producte al llarg de tota la cadena de subministrament Codi, preu o quantitat
Durabilitat Alta resistència en entorns difícils Degradació amb facilitat
Reutilitzabilitat Possibilitat de llegir i escriure. Reutilitzable. Informació estàtica

Anar a la pàgina anterior:
Supervisió dels processos de magatzem
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació