Annexos

Normativa mediambiental de materials de rebuig

Ampliació dels continguts del punt “1.5. Normativa mediambiental de materials de rebuig”. També serveix per a fer les activitats “1.7. Normativa mediambiental de materials de rebuig” i “1.9 Interpretació normativa aplicable als materials de rebuig”.

, d’envasos i residus d’envasos.

Normativa europea sobre envasos i embalatges

, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envasos i residus d’envasos.

, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Supervisió dels processos de magatzem