Resum

Quan es disposa de les dades recollides durant el treball de camp, s’han d’organitzar i tabular amb l’objectiu de poder-les analitzar. Això suposa la creació d’un fitxer informàtic de dades i la comprovació de la qualitat de les dades per evitar que hi hagi errors que podrien desvirtuar els resultats.

Hi ha diversos tipus d’anàlisi estadístic de dades. Les tècniques d’anàlisi univariable i bivariable tenen per objectiu reduir les dades inicials a informació informació més simple i concreta sobre el mercat o sobre l’objecte de la investigació. D’altra banda, l’anàlisi multivariable pretén trobar la relació entre més de dues variables de forma simultània i és una anàlisi més completa que l’anàlisi bivariable.

La inferència estadística és el conjunt de tècniques que permeten generalitzar, al conjunt d’una població, els resultats obtinguts a partir d’una mostra. A partir de les dades recollides d’una mostra es pot fer una aproximació al valor dels paràmetres poblacionals. Una d’aquestes tècniques és el contrast d’hipòtesis que s’utilitza per prendre alguna decisió sobre el valor d’algun paràmetre poblacional.

El programa R permet tractar dades mitjançant diferents tècniques estadístiques, facilita les tasques de recollida i preparació de les dades per analitzar-les i obtenir informació útil per a la presa de decisions.

Els resultats obtinguts amb l’anàlisi de dades s’han de recollir en un informe que permeti difondre’ls. Aquest informe s’ha de dissenyar i presentar segons qui sigui el públic al qual va dirigit.

Les bases de dades relacionals són aplicacions informàtiques que faciliten l’emmagatzematge i el tractament de dades, tot i que, per a les dades numèriques i la realització de càlculs i anàlisis estadístiques, els fulls de càlcul ofereixen moltes més prestacions.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge