Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Fa el procés de l’entrada i el tractament de les dades obtingudes en la investigació, utilitzant eines informàtiques.

 • Escull l’aplicació informàtica més adient per fer l’entrada de dades.
 • Estableix els camps d’entrada de dades en l’aplicació informàtica, tenint en compte el qüestionari de l’enquesta, per a bolcar-hi la informació obtinguda.
 • Determina les instruccions i especificacions necessàries per fer l’entrada de les dades.
 • Detalla les instruccions per codificar les dades obtingudes en el procés d’entrada.
 • Entra i tabula les dades obtingudes en la investigació comercial, d’acord amb les especificacions establertes.
 • Verifica i revisa les dades entrades i en detecta les possibles errades.
 • Depura errades comeses en el procés d’entrada de dades.
 • Comprova la integritat de les dades a analitzar.Criteri d’avaluació 1.

2. Analitza les dades obtingudes i elabora l’informe amb les conclusions, aplicant tècniques d’anàlisi estadística i eines informàtiques.

 • Fa l’anàlisi univariable i calcula les mides estadístiques més significatives de tendència central i de dispersió de les dades obtingudes i les mides que representen la forma de la distribució, utilitzant una aplicació informàtica adient.
 • Proposa i argumenta els creuaments de variables més interessants segons l’objectiu de l’estudi, i en fa l’anàlisi corresponent.
 • Aplica, si s’escau, tècniques d’anàlisi multivariable en l’anàlisi de les dades obtingudes.
 • Determina l’interval de confiança i l’error de mostreig comès definitivament en l’estudi.
 • Interpreta correctament el resultat que s’aconsegueix en l’anàlisi estadístic, en base a l’error mostral comès i al nivell de confiança.
 • Aplica tècniques d’inferència estadística per extrapolar els resultats obtinguts en la mostra a la totalitat de la població, amb un determinat grau de confiança i admetent un determinat nivell d’error mostral.
 • Utilitza fulls de càlcul o altres aplicacions específiques per a l’anàlisi de les dades i el càlcul de les mesures estadístiques, i representa gràficament els resultats obtinguts.
 • Extreu i interpreta correctament les conclusions més rellevants per a l’elaboració de l’informe de l’estudi de mercat i la presa de decisions a partir de l’anàlisi de la informació recollida.
 • Elabora, utilitzant aplicacions informàtiques, l’informe de l’estudi de mercat en el que hi consten, de manera clara i estructurada, els resultats de l’anàlisi estadístic fet i les conclusions de l’estudi.
 • Incorpora les dades i resultats de la investigació a una base de dades en el format més adequat per a la introducció, recuperació i presentació de la informació amb rapidesa i precisió.

3. Gestiona bases de dades relacionals, d’acord amb els objectius de la investigació, determinant els formats més adequats per a la introducció, recuperació i presentació de la informació amb rapidesa i precisió.

 • Identifica els diferents elements que conformen una base de dades, les seves característiques i utilitats aplicables a la investigació comercial.
 • Dissenya una base de dades relacional senzilla, d’acord amb els objectius de la investigació comercial.
 • Identifica els diferents tipus de consultes disponibles en una base de dades, i analitza la funcionalitat de cadascun d’ells.
 • Realitza recerques avançades de dades i diferents tipus de consultes d’informació dirigides.
 • Maneja les utilitats principals d’una aplicació informàtica de gestió de bases de dades per consultar, processar, editar, arxivar i mantenir la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació.
 • Dissenya diferents formats de presentació de la informació, utilitzant les eines disponibles.
 • Identifica les dades que és necessari presentar, determinant els arxius que els contenen o creant els arxius que els haguessin de contenir.
 • Crea els informes o etiquetes necessàries, presentant la informació sol·licitada de forma ordenada i sintètica en els formats adequats a la seva funcionalitat.
 • Crea els formularis necessaris per a la introducció de dades de forma personalitzada o utilitzant eines de creació automatitzada.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències