Introducció

En la fase de treball de camp es recullen les dades primàries que posteriorment s’han d’organitzar per ser analitzades. La recollida de dades ha de servir per aconseguir informació comprensible, versemblant i que serveixi per prendre decisions.

Per obtenir aquesta informació és necessari que les dades estiguin ben analitzades i que els resultats, fruit de l’anàlisi, estiguin correctament presentats.

En aquesta unitat veurem el procés d’anàlisi de les dades obtingudes en el treball de camp mitjançant diverses aplicacions informàtiques. També esturiarem la manera en què cal presentar els resultats d’una investigació comercial.

En l’apartat “Tractament de dades i anàlisi estadístic” aprendrem conceptes bàsics d’estadística que serveixen per analitzar les dades obtingudes durant el procés d’investigació comercial. Aquest procediment inclou des de l’organització de les dades obtingudes, fins a l’obtenció de resultats que permetin extreure conclusions útils per a la presa de decisions.

En l’apartat “Aplicacions informàtiques per a l’anàlisi de dades i informe de la investigació” treballarem una aplicació informàtica específica per al tractament estadístic de dades, la qual cosa facilita enormement aquesta tasca que pot arribar a ser molt complexa. També veurem la manera com s’ha d’elaborar un informe de la investigació comercial per recollir els resultats que s’han obtingut i presentar les conclusions.

Finalment, en l’apartat “Gestió de bases de dades relacionals” treballarem les funcions bàsiques de la base de dades del paquet LibreOffice aplicades al tractament de les dades obtingudes en els processos d’investigació comercial.

Per assolir els resultats d’aprenentatge corresponents a aquesta unitat cal que treballeu a fons els continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que es proposen.

Anar a la pàgina següent:
Resum