Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions sobre el programa estadístic R següents:

NúmPreguntaVF
1

Per treballar amb el programa R cal conèixer el seu llenguatge específic de programació.

2

Cada vegada que es crida a una funció a través del menú, la finestra d’instruccions mostra el llenguatge de programació.

3

La finestra de resultats pot mostrar dades, gràfics, procediments estadístics o models.

4

El programa R no té una opció específica per crear un fitxer de dades nou.

5

Aquest programa permet importar un fitxer de dades creat amb un full de càlcul o una base de dades.

6

El programa R permet filtrar grups d’observacions d’entre totes les observacions recollides.

7

El valor mínim i màxim, la mitjana, la mediana i el primer i tercer quartils són alguns dels estadístics bàsics que es poden obtenir fàcilment amb el programa R.

8

Les variables que serveixen per classificar les dades en grups s’anomenen factors.

9

El programa no permet transformar una variable numèrica en factor.

10

La segmentació de variables numèriques consisteix a agrupar les dades per classes en funció dels valors que pot prendre una variable.

11

L’interval (36,56] significa que el nombre inclòs en aquesta categoria va des dels valors més grans de 36 (sense incloure el 36) i fins al 56 inclòs.

12

L’interval (25,45) inclou tots els valors des del 25 fins al 45.

13

L’interval [30,50) inclou tots els valors des del 30 fins al 49.

14

Una de les funcions del programa és la presentació de taules resum de freqüències absolutes i relatives de les variables.

15

Les variables noves que es creen a partir de les existents s’anomenen variables bàsiques.

16

El programa permet calcular variables derivades a partir d’operadors com la suma, resta, multiplicació, divisió…

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

El director de màrqueting d’una empresa que fabrica sabates rep l’informe trimestral de les vendes en el sector de llevant. Aquest és un informe…

NúmPregunta
1

tècnic, periòdic, intern, valoratiu.

2

tècnic, específic, extern, expositiu.

3

divulgatiu, específic, intern, valoratiu.

4

tècnic, específic, intern, expositiu.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

El director de màrqueting d’una empresa que fabrica sabates contracta l’estudi per elaborar un informe sobre l’increment de visites a la pàgina web corporativaamb l’objectiu de decidir la contractació en línia. Aquest és un informe…

NúmPregunta
1

tècnic, periòdic, intern, valoratiu.

2

tècnic, específic, extern, expositiu.

3

divulgatiu, específic, intern, valoratiu.

4

tècnic, específic, intern, expositiu.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

El director de màrqueting d’una empresa que fabrica sabates demana als tècnics un informe, per presentar a la Junta Directiva, sobre els costos dels materials emprats en la fabricació de l’últim any. Aquest és un informe…

NúmPregunta
1

tècnic, periòdic, intern, valoratiu.

2

tècnic, específic, extern, expositiu.

3

divulgatiu, específic, intern, valoratiu.

4

tècnic, específic, intern, expositiu.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Quin és l’ordre correcte dels apartats d’un informe d’investigació comercial?

NúmPregunta
1

Conclusions, resultats obtinguts, objectius i introducció.

2

Introducció, recomanacions, resultats obtinguts i conclusions.

3

Introducció, metodologia, conclusions i recomanacions.

4

Introducció, objectius, recomanacions i conclusions.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

En l’exposició dels resultats de l’informe d’una investigació comercial…

NúmPregunta
1

els resultats s’han de presentar, necessàriament, mitjançant taules o gràfics.

2

només cal explicar els resultats finals, mai els parcials o sectorials.

3

els resultats principals es presenten mitjançant gràfics de barres.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

En la presentació visual dels resultats d’una investigació cal tenir en compte…

NúmPregunta
1

l’impacte visual de la informació que es presenta.

2

que les dades que es proporcionen es puguin llegir perfectament.

3

que cal presentar taules simples i no excessivament extenses.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Alguns recursos que es poden utilitzar per mantenir l’atenció de l’auditori en la presentació oral dels resultats d’una investigació comercial són…

NúmPreguntaVF
1

contacte visual.

2

discurs ordenat i estructurat.

3

llegir el contingut de les diapositives que es presenten.

4

relacionar els resultats i les conclusions amb els objectius previs.

5

presentar els resultats parcials i finals obtinguts de manera gràfica.

6

un ritme constant de la veu.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Informe que s’adreça a un públic genèric o als mitjans de comunicació:

2

Informe que s’elabora cada cert període de temps d’acord amb una determinada planificació:

3

Informe elaborat per professionals que no formen part de l’organització:

4

Informe per a l’estudi de treballs i resultats previs com a punt de partida per decidir si s’inicia una investigació:

5

Informe que explica els resultats obtinguts en una investigació de manera objectiva, sense fer cap tipus de valoració:

6

Informe dirigit a professionals d’un determinat sector que tenen uns determinats coneixements previs sobre el tema:

7

Informe elaborat a petició expressa i per a una qüestió concreta per estudiar un fenomen nou:

8

Informe elaborat per professionals que formen part de la mateixa organització:

9

Informe breu que aporta una visió global del procés d’investigació:

10

Iforme que inclou el coneixement, les valoracions, les conclusions i les recomanacions dels investigadors:

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La presentació formal dels resultats és la primera de la investigació. Per això, és molt important que sigui acurada, ordenada, atractiva i que estigui per captar l’atenció dels destinataris finals.

2

L’informe de la investigació comercial ha de respondre als que es van fixar a l’inici. També ha de ser per a la segons els resultats obtinguts.

3

El o abstract de l’informe d’investigació comercial és un que ha de permetre la identificació ràpida del contingut de la investigació.

4

Per fer possible les cerques acurades en la documentació d’altres estudis i per fomentar el coneixement, és important que els informes d’investigació comercial incloguin un recull de .

5

L’apartat de la d’un informe ha d’explicar la el procediment que s’ha seguit per a l’obtenció de dades, les fonts d’informació consultades, el disseny de la , les tècniques de emprades i totes les qüestions tècniques de la investigació.

6

Els materials de emprats en una investigació es poden incloure a l’apartat de l’informe.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos