Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

El mètode d’investigació mixta suposa la combinació…

NúmPregunta
1

de la investigació de despatx i del treball d’oficina.

2

del treball d’oficina i del treball d’investigació.

3

del treball de camp i de la investigació de despatx.

4

de la investigació de treball i de camp.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La codificació de preguntes obertes o semiobertes requereix…

NúmPregunta
1

llegir les respostes a les preguntes de tots els qüestionaris.

2

establir classes de respostes segons el que s’ha observat en la lectura dels qüestionaris.

3

assignar un codi a cadascuna de les classes de respostes establertes

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

L’anàlisi de la consistència de dades suposa…

NúmPregunta
1

controlar les respostes de les preguntes filtre i les quotes per verificar la composició de la mostra.

2

comprovar les variables per detectar errors en les etiquetes, en la gravació de dades i en les respostes a una bateria de preguntes.

3

comprovar les relacions entre les variables per evitar els errors de relació lògica i contrastar la informació obtinguda.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

L’anàlisi univariable…

NúmPregunta
1

sol ser un estudi posterior a la realització d’altres tipus d’anàlisis.

2

serveix per determinar la relació existent entre dues variables, una variable dependent i una variable independent.

3

es concentra en una sola variable i l’objectiu és trobar i representar les seves caractarístiques.

4

pretén trobar la relació entre més de dues variables de forma simultània.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Els indicadors de la variació d’una variable respecte a un moment considerat com a període base s’anomenen…

NúmPregunta
1

taules de distribució conjunta.

2

estudis de freqüències.

3

nombres índex.

4

mesures de posició central.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

La mitjana aritmètica, la mediana i la moda són mesures de…

NúmPregunta
1

posició o tendència central.

2

dispersió.

3

posició no central.

4

forma de la distribució.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Els percentils són els valors que divideixen la distribució en…

NúmPregunta
1

en 10 parts iguals, cadascuna de les quals inclou el 10% de les observacions.

2

en 4 parts iguals, cadascuna de les quals inclou el 25% de les observacions.

3

en 100 parts iguals, cadascuna de les quals inclou l’1% de les observacions

4

en 2 parts iguals, cadascuna de les quals inclou el 50% de les observacions.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

La simetria i la curtosi són mesures de…

NúmPregunta
1

posició o tendència central.

2

dispersió.

3

posició no central.

4

forma de la distribució.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Quan amb les dades recollides a partir d’una mostra es fa una aproximació al valor dels paràmetres de la població, s’estan aplicant tècniques…

NúmPregunta
1

d’estadística descriptiva.

2

d’inferència estadística.

3

d’estimació per interval.

4

de contrast d’hipòtesis.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

El primer pas que s’ha de seguir per portar a terme un costrast d’hipòtesis és…

NúmPregunta
1

decidir el nivell de significació.

2

determinar l’estadístic de contrast.

3

plantejar la hipòtesi nul·la i la hipòtesi alternativa.

4

calcular el p-valor associat a l’estadístic de contrast calculat prèviament.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

El valor poblacional de la mitjana (μ) és el valor que s’obté…

NúmPregunta
1

si es calcula la mitjana amb les dades de tota la població.

2

en calcular la mitjana amb les dades d’una mostra representativa.

3

si es treballa amb les dades de mostres aleatòries.

4

a partir de la mitjana mostral.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Mitjançant el treball de camp s’obtenen dades que no estan disponibles en les fonts d’informació secundària, en canvi, amb la investigació de despatx s’obtenen dades ja estan publicades.

2

La codificació de preguntes amb respostes no excloents es fa igual que la codificació de les preguntes excloents.

3

Els programes específics per al tractament de dades no permeten importar dades en altres formats com fulls de càlcul o bases de dades.

4

La tabulació consisteix a fer el recompte de les dades que s’han recollit en els qüestionaris.

5

Les tècniques d’anàlisi univariable i bivariable tenen per objectiu reduir les dades inicials a informació informació més simple i concreta.

6

L’anàlisi multivariable serveix per determinar la relació existent entre dues variables.

7

Una taula de distribució de freqüències és la representació de les dades associades a una freqüència o nombre d’observacions.

8

Les taules de distribució conjunta s’utilitzen per analitzar les relacions causa-efecte entre dues variables.

9

Els quartils són mesures de posició central.

10

La variància i la desviació típica són mesures de dispersió.

11

Quan una distribució de dades és perfectament simètrica els valors de la mitjana aritmètica, la mediana i la moda coincideixen.

12

En l’estimació per interval, es fa l’estimació del paràmetre poblacional a partir d’un únic valor obtingut de la mostra.

13

El contrast d’hipòtesis s’utilitza per prendre alguna decisió sobre el valor d’algun paràmetre poblacional.

14

En el costrast d’hipòtesis, la hipòtesi alternativa reflecteix el que es vol provar.

15

El nivell de significació indica el percentatge de vegades que estem disposats a cometre un error del tipus I.

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Preparació dels qüestionaris perquè la informació recollida pugui ser transcrita a un fitxer de dades:

2

Traspàs de les dades a un fitxer informàtic perquè es puguin tractar estadísticament mitjançant algun programa específic:

3

Comprovació que no hi ha errors de registre de les dades ni d’incoherència entre les respostes per garantir la fiabilitat de les conclusions:

4

Recompte de les respostes dels diferents qüestionaris que serveix de punt de partida per fer anàlisis més completes de totes les dades:

5

Assignació de codis a les preguntes i respostes d’un qüestionari abans d’aplicar-los, de manera que quan s’ha acabat el qüestionari s’agilita el procés de d’edició i creació del fitxer de dades:

6

Assignació de codis a les preguntes i respostes d’un qüestionari un cop ha estat aplicat:

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’estudi de relacions entre dades es pot fer mitjançant la d’una taula de freqüències.

2

La és el nombre d’observacions, individus o elements, que pren cada valor en una distribució de dades.

3

La mitjana, la i la moda són mesures de .

4

La és el resultat de dividir la freqüència absoluta entre el total de la població i multiplicar-lo per 100 per obtenir un percentatge.

5

Per a l’anàlisi de se solen utilitzar els nombres índex.

6

L’anàlisi serveix per determinar la relació existent entre dues variables.

7

Els que s’utilitzen per agrupar els valors que presenta una variable s’anomenen .

8

La és el punt mitjà de cada classe i s’obté sumant els i inferiors de cadascuna i dividint-los entre dos.

9

La és una forma de representar les distribucions de freqüències en una taula de doble entrada i permet analitzar les entre dues variables.

10

La és el quocient resultant de dividir la suma de totes les dades d’una sèrie entre el nombre total de dades.

11

La és el valor que es repeteix més en una distribució de dades, el valor més comú.

12

La representa la mitjana aritmètica de les desviacions respecte al valor mitjà elevades al quadrat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos