Resum

La investigació comercial és cabdal en la societat de la informació i el coneixement actual. Permet establir un sistema útil de suport per a la presa de decisions de l’empresa. És una tècnica multidisciplinària de gran importància en l’àmbit del màrqueting que, gràcies als avenços tecnològics, cada vegada utilitza tècniques més sofisticades centrades en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per donar resposta a les necessitats d’informació de les empreses, és necessari portar a terme activitats d’investigació comercial, per això cal establir la planificació de la investigació d’acord amb els objectius de l’empresa i les seves necessitats en cada moment.

L’entorn en el qual es troba immersa l’empresa és decisiu i està format per una sèrie de factors que en determinen les seves característiques. Les variables de l’entorn poden ser controlables o no controlables, segons si l’empresa té alguna capacitat d’influència en el seu comportament. Els factors de l’entorn més propers a l’empresa (proveïdors, intermediaris i competència) formen part del microentorn i els factors que s’escapen del control de l’empresa però que la influencien són els factors del macroentorn (econòmics, demogràfics, socioculturals, polítics, legals, tecnològics i ambientals).

Els mercats en els quals les empreses operen es poden delimitar a partir de diversos criteris: característiques dels consumidors (particulars o organitzacionals), naturalesa dels productes (peribles, duradors i serveis), la competència (monopoli, oligopoli, competència perfecta o competència monopolística) i, per últim, segons la intensitat de l’oferta i la demanda (mercats compradors i mercats venedors).

Per a les empreses és molt important arribar a un grau de coneixement profund dels consumidors, de les seves necessitats i motivacions i dels processos de compra que segueixen, segons si es tracta de consumidors industrials i/o consumidors finals.

A partir del coneixement que les empreses tinguin dels seus clients podran establir la segmentació adequada del mercat, que és el pas previ a l’elecció de les estratègies de màrqueting adequades.

Els sistemes per a la gestió de la informació de màrqueting, concretament el sistema d’informació de màrqueting (SIM), constitueixen la font principal d’informació de les empreses per cobrir les seves necessitats d’informació. El SIM està format per diferents subsistemes encarregats de recollir i analitzar les dades i la informació necessària per a la presa de decisions empresarials.

La informació es pot classificar tenint en compte la seva naturalesa (quantitativa o qualitativa), la seva disponibilitat (primària o secundària) o el seu orígen (interna o externa).

La finalitat de la investigació comercial és proporcionar informació útil que serveixi de suport en la presa de decisions de màrqueting a l’empresa. Per tant, s’ocupa de la recerca i l’anàlisi sistemàtica i objectiva de la informació rellevant per a la identificació i la solució de problemes de màrqueting.

Les aplicacions de la investigació comercial són molt variades: anàlisi dels consumidors i de l’entorn, estudi de les variables de màrqueting i anàlisi del control de les accions de màrqueting.

El procés d’investigació comercial està format per diverses etapes que cal planificar adequadament:

 1. Formulació del problema i determinació dels objectius
 2. Selecció del tipus d’investigació
 3. Preparació de la investigació
 4. Desenvolupament de la investigació
 5. Processament de dades
 6. Tabulació i anàlisi de dades
 7. Presentació de l’informe i conclusions

Hi ha diversos tipus d’investigacions segons els objectius que es volen assolir: exploratòria, descriptiva i causal. Sovint, la investigació exploratòria és el pas previ per al desenvolupament d’un estudi descriptiu o causal.

Les fonts a les quals es pot accedir per obtenir la informació necessària per a una investigació poden ser: primàries o secundàries, internes o externes, quantitatives o qualitatives i, per últim, estàtiques o dinàmiques.

Per al disseny del pla d’investigació cal seguir els passos següents:

 1. Determinar el tipus d’informació que es vol obtenir.
 2. Concretar les fonts d’informació a les quals es recorrerà.
 3. Descriure el procediment que se seguirà per a la recollida de dades i els criteris per mesurar-les.
 4. Establir el procediment per determinar la mida de la mostra i com se seleccionarà.
 5. Concretar el mètode que s’utilitzarà per al control i l’anàlisi de les dades.
 6. Elaborar la planificació temporal.
 7. Determinar el pressupost disponible.

Per a la planificació temporal del projecte d’investigació es poden utilitzar gràfics com el diagrama de Gantt o el diagrama PERT, que serveixen per concretar els terminis i controlar el desenvolupament de les tasques del projecte.

El pressupost de la investigació és l’estimació i assignació de totes les despeses que es generaran com a conseqüència de les activitats que han estat identificades en la planificació temporal de la investigació (personal, accés a la informació, desplaçaments, comunicacions, etc.).

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge