Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Analitza les variables del mercat i de l’entorn de l’empresa o organització, valorant la seva influència en l’activitat de l’empresa i en l’aplicació de les diferents estratègies comercials.

 • Identifica les variables del sistema comercial, controlables i no controlables per l’empresa, que s’han de tenir en compte per a la definició i aplicació d’estratègies comercials.
 • Avalua els efectes dels principals factors del microentorn en l’activitat comercial de l’organització.
 • Avalua l’impacte de les principals variables del macroentorn en l’activitat comercial de l’empresa o organització.
 • Identifica les principals organitzacions i institucions econòmiques que regulen o influeixen en l’activitat dels mercats.
 • Identifica les necessitats del consumidor i les classifica segons la jerarquia o l’ordre de prioritat en la satisfacció de les mateixes.
 • Descriu les fases del procés de compra del consumidor i les variables internes i externes que influeixen en el mateix.
 • Aplica els principals mètodes de segmentació de mercats, en base a diferents criteris.
 • Dedueix diferents tipus d’estratègies comercials, segons la segmentació del mercat.

2. Configura un sistema d’informació de màrqueting (SIM) adaptat a les necessitats d’informació de l’empresa, definint les fonts d’informació, els procediments i les tècniques d’organització de les dades.

 • Determina les necessitats d’informació de l’empresa per a la presa de decisions de màrqueting.
 • Classifica la informació en funció de la seva naturalesa, de l’origen o procedència de les dades i de la seva disponibilitat.
 • Determina els subsistemes que integren un SIM, segons les funcions i objectius de cadascun d’ells.
 • Identifica les dades que s’han de processar i organitza un sistema d’informació de màrqueting.
 • Analitza les característiques d’idoneïtat que ha de tenir un SIM, la seva grandària, finalitat i objectius, en funció de les necessitats d’informació de l’empresa o organització.
 • Classifica les dades segons la font d’informació de la qual procedeixen.
 • Aplica tècniques estadístiques per al tractament, anàlisi i organització de les dades, i per transformar-les en informació útil per a la presa de decisions de l’empresa o organització.
 • Utilitza eines informàtiques per al tractament, registre i incorporació de la informació a la base de dades de l’empresa, així com la seva actualització permanent, de manera que pugui ser utilitzada i consultada de manera àgil i ràpida.
 • Identifica les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de la normativa de protecció de dades i codis ICC/ESOMAR (International Chamber of Commerce/European Society for Opinion and Marketing Research) de la investigació de mercats.

3. Elabora el pla de la investigació comercial, definint els objectius i la finalitat de l’estudi, les fonts d’informació i els mètodes i tècniques aplicables per a l’obtenció, tractament i anàlisi de les dades.

 • Estableix la necessitat de realitzar una investigació comercial.
 • Identifica les fases d’un procés d’investigació comercial.
 • Identifica i defineix adequadament el problema o l’oportunitat que es presenta en l’empresa i que es pretén investigar.
 • Estableix el propòsit de la investigació que cal realitzar, i en determina la necessitat d’informació, el temps disponible i altres límits de l’estudi i la destinació o persona que utilitzarà els resultats de la investigació.
 • Formula de manera clara i concreta els objectius generals i específics de la investigació, expressant-los amb qüestions que cal investigar o hipòtesis que es contrastaran, i determinant les necessitats d’informació.
 • Determina el disseny de la investigació que cal realitzar en funció dels objectius que es pretenen: exploratòria o concloent; descriptiva, experimental o causal; longitudinal o transversal; qualitativa o quantitativa.
 • Elabora el pla de la investigació, establint les fases i la seqüenciació, el tipus d’estudi que cal realitzar, la informació que cal obtenir, les fonts de dades, els instruments per a l’obtenció de la informació, les tècniques per a l’anàlisi de les dades i el pressupost necessari.
 • Identifica les fonts d’informació, primàries i secundàries, internes i externes, que poden facilitar la informació necessària per a la investigació, atenent a criteris de fiabilitat, representativitat i cost.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències