Referències

Bibliografia bàsica

Bermúdez, M.J (2009). Disseny i tècniques de la investigació comercial. Barcelona: Institut Obert de Catalunya.

Aquesta publicació ha estat el punt de partida per a la redacció de part dels continguts que es desenvolupen en aquesta unitat.

Trespalacios, J.A; Vázquez, R; Bello, L (2005). Investigación de Mercados. Métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en marketing. Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.

En aquest llibre trobareu informació sobre el coneixement i la informació en els processos de màrqueting, així com sobre les metodologies i procediments aplicats a la investigació de mercats.

Grande, I; Abascal, E. (2014). Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. Madrid: ESIC Editorial.

Es tracta d’un manual pensat per a professionals i estudiants que vulguin iniciar-se o aprofundir en la investigació comercial com una eina molt important del màrqueting estratègic. En el desenvolupament de continguts hi ha molts exemples de casos reals.

Bibliografia complementària

Jiménez, M; Gracia, M.R (1998). Investigació comercial. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.

Aquesta publicació forma part de la col·lecció de materials didàctics per als cicles formatius de la família de comerç i màrqueting, que s’imparteixen en la modalitat no presencial.

Adreces d'interès

http://www.aedemo.es/

Aquesta adreça correspon a l’Associació Espanyola d’Estudis de Mercat, Màrqueting i Opinió (AEDEMO) i permet accedir a publicacions relacionades amb la investigació comercial.

https://www.esomar.org/

És el lloc web de l’Associació Europea per a Estudis d’Opinió i de Màrqueting (ESOMAR) on es pot trobar informació sobre codis, principis i publicacions relacionats amb la investigació comercial.

http://www.iccwbo.org/

És el lloc web de la Cambra de Comerç Internacional (ICC, International Chamber of Commerce) des del qual es pot accedir a codis i directrius relacionats amb la investigació comercial.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge