Introducció

La informació té un paper molt important en la presa de decisions empresarials. Actualment, les empreses que disposen de més informació i de millor qualitat es troben en millors condicions per competir en mercats que evolucionen constantment, a un ritme vertiginós i en els quals els consumidors estan cada vegada més informats i són més exigents.

Els directius de màrqueting es veuen obligats a prendre decisions ràpides i com més encertades millor sobre la direcció que ha de prendre l’empresa i per fer-ho han de buscar sistemes que els permetin conèixer el mercat i l’entorn.

L’anàlisi de l’entorn proporciona a l’empresa una composició de lloc sobre la situació a la qual s’enfronta i l’anàlisi del mercat li permetrà adoptar les decisions orientades a captar, incentivar o mantenir la demanda.

Per aquest motiu, les empreses han de sistematitzar la manera de recollir, tractar i, posteriorment, distribuir la informació i dissenyar algun tipus d’organització que els permeti fer-ho.

Puntualment també poden necessitar recórrer a buscar alguna informació concreta per resoldre un problema o aprofitar una oportunitat.

La finalitat de la investigació comercial és obtenir informació útil per a la presa de decisions i és un instrument bàsic del màrqueting.

Aquesta unitat presenta una visió de conjunt sobre allò que tracta la investigació comercial, mostrant per què es fa servir, les seves característiques principals, les etapes que la caracteritzen i, de manera global, les tècniques que incorpora. Moltes de les fases i tècniques que es presenten en aquesta unitat es desenvolupen, més a fons i amb una vessant més pràctica, en altres unitats.

L’apartat “Anàlisi de les variables del mercat en l’entorn de l’empresa” és una introducció al sistema comercial de l’empresa i s’analitzen els factors del macroentorn i del micoentorn en el qual les empreses desenvolupen la seva activitat. També s’exposen qüestions relacionades amb el comportament del consumidor, l’anàlisi de les seves necessitats i el procés de compra.

A l’apartat “Configuració d’un sistema d’informació de màrqueting” s’estudien els diferents sistemes que poden utilitzar les empreses per disposar d’informació útil com a suport a la presa de decisions de màrqueting. També es classifiquen i s’analitzen els diferents tipus d’informació i es concreten els principals aspectes ètics relacionats amb la investigació comercial.

Per últim, a l’apartat “Elaboració del pla de la investigació comercial” s’exposen el concepte, la finalitat i les aplicacions de la investigació comercial i es treballa el procés metodològic que cal seguir per portar a terme una investigació, des del moment en què es detecta un problema que es vol resoldre i s’estableixen els objectius de l’estudi, fins a l’obtenció de resultats finals i la seva presentació.

Per assolir els resultats d’aprenentatge corresponents a aquesta unitat cal que treballeu a fons els continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que es proposen.

Anar a la pàgina següent:
Resum