Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La investigació comercial és una funció de màrqueting…

NúmPregunta
1

orientada a l’obtenció, tractament i anàlisi d’informació rellevant sobre l’entorn i els consumidors

2

que contribueix a la presa de decisions

3

que fa servir un conjunt de tècniques que permeten extreure resultats i reduir la incertesa

4

Les tres respostes anteriors són correctes

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La gran majoria d’investigacions comercials té per objectiu…

NúmPregunta
1

identificar problemes concrets

2

detectar oportunitats de l’entorn

3

analitzar el perfil dels consumidors

4

identificar problemes concrets i detectar oportunitats

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Alguna de les aplicacions de la investigació comercial és…

NúmPregunta
1

l’estudi sobre els consumidors i l’entorn

2

l’anàlisi de les variables de màrqueting

3

el control i la mesura de l’efectivitat de les accions de màrqueting

4

totes les respostes són correctes

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Els estudis que serveixen per definir el problema o la qüestió que es vol investigar són estudis…

NúmPregunta
1

exploratoris

2

concloents

3

causals

4

prospectius

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Els estudis que enregistren la informació a mesura que ocorren els fenòmens observats s’anomenen…

NúmPregunta
1

exploratoris

2

concloents

3

prospectius

4

retrospectius

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

El mètode que se segueix per seleccionar els diferents elements de la mostra i que afecta considerablement el seu grau de representativitat s’anomena…

NúmPregunta
1

disseny del qüestionari

2

pla de mostreig

3

determinació del pressupost mostral

4

pla de selecció de la població

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La fase de desenvolupament de la investigació suposa…

NúmPregunta
1

la planificació del treball de camp

2

la preparació del personal entrevistador i la realització de les entrevistes

3

el control del treball de camp

4

Totes les respostes són correctes

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Per a una empresa que vol fer una investigació comercial, l’anuari econòmic que elabora periòdicament la Caixa es considera informació…

NúmPregunta
1

primària interna

2

primària externa

3

secundària interna

4

secundària externa

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Si per a una investigació comercial s’utilitzen les dades que conté l’informe de vendes per productes, amb les estadístiques corresponents que va elaborar un agent comercial amb l’objectiu de presentar-lo a la direcció comercial de l’empresa, es tracta d’informació…

NúmPregunta
1

primària interna

2

primària externa

3

secundària interna

4

secundària externa

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Els estudis que pretenen esbrinar fins a quin punt els canvis d’una variable (controlable i independent) produeixen canvis o efectes en altres variables (no controlables i dependents) s’anomenen…

NúmPregunta
1

causals

2

descriptius

3

transversals

4

longitudinals

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

La representació gràfica de les relacions entre les tasques d’un projecte d’investigació comercial que permeten calcular la durada total de forma senzilla s’anomena…

NúmPregunta
1

diagrama de Gantt

2

diagrama PERT

3

cronograma

4

diagrama cronològic

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La recollida de dades mitjançant sistemes com ara la navegació web o les targetes de fidelització són sistemes de recol·lecció passiva

2

La codificació de dades consisteix a ordenar i analitzar les dades recollides per obtenir la informació necessària

3

L’informe i la presentació dels resultats d’una investigació comercial solen ser els únics aspectes de l’estudi que els directius arriben a conèixer

4

Els estudis descriptius longitudinals descriuen l’evolució o el comportament d’un fenomen al llarg d’un període de temps determinat

5

En els estudis descriptius transversals simples, la informació s’obté a partir de dues o més mostres, una única vegada

6

La fase exploratòria d’una investigació sempre és concluent

7

Les hipòtesis serveixen per establir les causes d’un problema concret, les possibles solucions i les conseqüències esperades en cadascun dels escenaris

8

Les fonts d’informació estàtiques subministren informació de forma periòdica i continuada que permet analitzar l’evolució d’algun fenomen i fer comparacions

9

El diagrama de Gantt permet visualitzar les tasques que cal portar a terme amb relació a les previsions, el temps disponible per a cada tasca i els terminis establerts

10

L’estimació i assignació de totes les despeses que es generaran segons les activitats identificades en la planificació temporal d’una investigació comercial s’anomena cronograma

Exercici 13

Relacioneu les informacions següents, que es poden obtenir a partir d’una investigació comercial, amb el tipus d’aplicació de la investigació de què es tracta.

NúmPreguntaResposta
1

Segmentació del mercat i tipus de consumidors, estils de vida, persones que influeixen i decideixen la compra, motivacions de compra, etc.:

2

Test de concepte de nous productes, test de producte (prototip), test de mercat, test de nom/marca:

3

Nivell de renda, inflació, preu del diner, etc.:

4

Volum de vendes i quota de mercat, imatge del producte o de l’empresa, grau de reconeixement de la marca, etc.:

5

Determinació de la demanda total d’un producte en una determinada zona, participació de les marques en el mercat, determinació de la capacitat de compra dels consumidors, previsions de vendes, etc.:

6

Elasticitat de la demanda:

7

Repercussió de les mesures legals i els acords internacionals:

8

Interès dels consumidors cap al reciclatge d’envasos i efectes contaminants d’alguns productes:

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El primer pas d’una investigació comercial consisteix en i

2

Un cop formulat el problema s’ha de procedir a decidir l’enfocament que es vol donar a la investigació i

3

Els serveixen per o la qüestió que es vol investigar, en canvi, els serveixen per proporcionar informació que permeti i prendre decisions

4

La fase de inclou: la concreció de la informació necessària, la determinació del , el disseny del qüestionari, el disseny del i la determinació del

5

La preparació del personal entrevistador forma part de la fase de

6

L’activitat que es coneix com a consisteix a traspassar les dades del suport emprat a l’entrevista a una base de dades informàtica preparada prèviament i la consisteix a comprovar que la gravació de dades s’ha fet correctament i que no hi ha errades.

7

L’activitat que s’anomena suposa el recompte i l’ordenació de les dades per disposar d’un primer resum de les dades emmagatzemades a l’arxiu informàtic.

8

L’objectiu de és fer judicis sobre el comportament de la població a partir dels resultats obtinguts de la mostra, mitjançant l’aplicació de tècniques d’estadística inferencial (test o contrastos d’hipòtesi).

9

L’objectiu de és estudiar les relacions que hi ha entre dues variables (correlació, tabulació creuada, etc.).

10

La presentació dels resultats i de les conclusions d’una investigació comercial suposa per escrit i amb suport de material gràfic.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general