Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les etapes del procés de planificació estratègica són…

NúmPregunta
1

programació, investigació i revisió

2

planificació i control

3

sistematització, planificació i revisió

4

planificació, execució i control

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La finalitat de la investigació comercial és…

NúmPregunta
1

l’obtenció d’informació que doni suport a la presa de decisions en tots els àmbits estratègics de l’organització

2

analitzar el comportament dels consumidors

3

controlar les accions de màrqueting que es porten a terme i l’efectivitat de les accions de promoció

4

segmentar la competència per dissenyar estratègies específiques que permetin fer-li front

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La informació que descriu fenòmens en termes numèrics i permet extreure conclusions a partir del tractament estadístic de les dades és…

NúmPregunta
1

primària

2

qualitativa

3

quantitativa

4

secundària

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La informació d’una investigació que s’obté d’altres estudis realitzats amb altres propòsits és…

NúmPregunta
1

qualitativa

2

quantitativa

3

primària

4

secundària

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Els diferents tipus de documents o suports que contenen dades útils per a l’obtenció de dades, informació o coneixement, s’anomenen…

NúmPregunta
1

bases de dades

2

fonts d’informació

3

bases de dades internes

4

fonts d’informació secundària externes

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La informació que ja existeix a l’empresa en forma de dades que es troben en els seus fitxers i registres interns és…

NúmPregunta
1

informació primària interna

2

informació primària externa

3

informació secundària interna

4

informació secundària externa

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Les reunions de grup, les entrevistes en profunditat i les tècniques projectivtes permeten obtenir informació…

NúmPregunta
1

primària qualitativa

2

primària quantitativa

3

secundària interna qualitativa

4

secundària quantitativa

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Les aplicacions informàtiques que permeten gestionar determinades funcions dels departaments d’una empresa i compartir la informació que es genera, gràcies a la utilització d’una base de dades comuna, es coneixen com a…

NúmPregunta
1

data warehouse

2

intel·ligència de negoci (business intelligence)

3

sistemes integrats de gestió o ERP (enterprise resource planning)

4

sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (customer relationship management)

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

La part del SIM que té com a missió explorar l’entorn per a la recerca de la informació que pugui tenir alguna influència sobre les decisions que es prenen a l’empresa s’anomena subsistema…

NúmPregunta
1

d’intel·ligència de màrqueting

2

de dades internes

3

d’investigació de mercats

4

de suport a les decisions de màrqueting

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

L’àrea del SIM que cerca informació puntual per resoldre problemes o oportunitats concretes, dels quals els altres subsistemes no tenen dades s’anomena àrea…

NúmPregunta
1

d’intel·ligència de màrqueting

2

de dades internes

3

d’investigació de mercats

4

de suport a les decisions de màrqueting

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

A partir de l’anàlisi de les necessitats dels consumidors, si es detecten necessitats insatisfetes, es pot arribar al desenvolupament d’un producte nou o d’una estratègia per a l’aprofitament d’una oportunitat

2

Les eines que faciliten la gestió integral de tota la informació que es genera com a conseqüència de les relacions que l’empresa estableix amb els seus clients, es coneixen com a ERP (enterprise resource planning)

3

Una cadena de distribució comercial testeja el mercat quan llança un producte en una ciutat de referència, prèviament a la seva comercialització massiva, per conèixer-ne l’acceptació

4

El subsistema d’intel·ligència de màrqueting utilitza eines com els sistemes integrats de gestió (ERP – enterprise resource planning) i els sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM – customer relationship management)

5

La informació obtinguda a partir de fòrums de consumidors a Internet forma part del subsistema de dades internes

6

La finalitat de la intel·ligència de negoci o business intelligence és transformar dades en informació útil que, al seu torn, es pot transformar en coneixement i donar suport a la presa de decisions

7

Les bases de dades corporatives que integren i depuren la informació de diferents fonts per, posteriorment, processar-la i analitzar-la des de múltiples perspectives i amb una capacitat de resposta ràpida, es coneixen com a warehouse meaning

8

La informació obtinguda a partir de fòrums de consumidors a Internet forma part del subsistema d’intel·ligència de màrqueting

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els codis ICC/ESOMAR estableixen el marc internacional de referència per al desenvolupament de les activitats d’investigació comercial

2

Els codis ICC/ESOMAR prevalen per sobre de les regulacions nacionals

3

La confidencialitat de les dades de les persones que participen en una investigació s’ha de garantir mitjançant mecanismes de codificació, tabulació, tractament i anàlisi de dades, de manera que no es puguin identificar els participants

4

Els estudis destinats a obtenir informació jurídica, política i/o privada no es consideren activitats pròpies de la investigació comercial

5

En la presentació dels informes d’una investigació comercial no cal distingir entre les dades obtingudes i les interpretacions que es fan a partir d’aquestes dades

6

L’informe d’una investigació ha d’incloure la descripció i les característiques de la mostra i el procés de recollida de dades

7

Les persones entrevistades per a una investigació han d’estar informades en tot moment i se n’ha de garantir l’anonimat

8

La integritat dels participants en una investigació es refereix al fet que no es pot veure compromesa la seva imatge o qualsevol altre aspecte que pugui implicar un perjudici personal

9

Els codis deontològics sobre investigació comercial d’àmbit internacional contenen normes més restrictives que la normativa específica de cada país

Exercici 13

Relacioneu les definicions següents, corresponents a diferents informacions que es poden utilitzar en una investigació amb el tipus d’informació de què es tracta.

NúmPreguntaResposta
1

Informació que descriu fenòmens en termes numèrics i permet extreure conclusions a partir del tractament estadístic de les dades:

2

Informació que està disponible dins de la mateixa empresa o organització i que és susceptible de ser utilitzada per a un propòsit diferent per al qual es va obtenir:

3

Informació que ofereix l’Administració pública i que es troba a l’abast de qualsevol usuari de forma gratuïta:

4

Informació nova i original, obtinguda mitjançant un procediment específic per a l’objectiu d’una investigació comercial concreta:

5

Informació que no està disponible a la mateixa empresa o organització però que és susceptible de ser utilitzada per a una investigació:

6

Informació que no ha estat recollida per al propòsit específic d’una investigació però que pot ser útil:

7

Informació que es troba al si d’una empresa o organització:

8

Informació que indica característiques, propietats o causes dels fenòmens estudiats i que requereix l’aplicació de tècniques psicològiques per poder extreure’n conclusions vàlides:

9

Informació disponible en una font d’informació fora de l’empresa i per a l’accés a la qual cal pagar una quota:

Exercici 14

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Conjunt de persones, equipaments tècnics i procediments que té la missió de recollir, classificar i tractar dades de manera sistemàtica, amb l’objectiu d’analitzar-les per transformar-les en informació útil i distribuir-la entre els responsables de la presa de decisions de màrqueting:

2

Part del SIM que té com a missió explorar l’entorn per a la recerca d’aquella informació que pugui tenir alguna influència sobre les decisions que es prenen a l’empresa:

3

Àrea del SIM que recopila i gestiona la informació que es genera dins l’empresa:

4

Àrea del SIM que busca informació puntual que pot ser útil per resoldre problemes o aprofitar oportunitats:

5

Subsistema que recull els procediments que permeten analitzar i interpretar la informació recollida mitjançant un conjunt d’eines estadístiques i models:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos