Activitats

Les necessitats d'informació

L’objectiu d’aquesta activitat és descriure les necessitats d’informació d’una empresa concreta.

Avui dia, les necessitats d’informació de les empreses són molt variades. El màrqueting és una disciplina de caire humà i social que requereix d’estudis exhaustius i d’eines com l’estadística per proporcionar informació rellevant per a la presa de decisions. Quines creieu que podrien ser les necessitats d’informació d’una empresa com Ikea per a l’obertura d’una nova botiga a Catalunya?

Les necessitats d’informació són moltes i molts variades. En el cas d’Ikea, alguns exemples d’informació útil per decidir l’obertura d’una nova botiga a Catalunya podrien ser:

 • Descriure el perfil dels consumidors catalans, tant demogràfic com econòmic i psicosocial.
 • Conèixer els hàbits de compra, amb quina freqüència es renova el mobiliari de la llar, en quins llocs es fa la compra i quina és la despesa mitjana que s’hi fa.
 • Analitzar quin és el coneixement previ de la població sobre la marca Ikea a la zona d’emplaçament de la nova botiga.
 • Determinar el nivell de preus i les promocions que desenvolupen les botigues de mobles de la zona.
 • Estudiar la política de màrqueting dels principals competidors de Catalunya, com ara botigues com Leroy Merlin o altres que ofereixen productes similars.
 • Analitzar els elements més destacables del microentorn i del macroentorn a Catalunya.

Selecció de fonts d'informació

L’objectiu d’aquesta activitat és fer la selecció de les fonts d’informació més adients en el context de la societat de la informació i del coneixement.

Actualment són moltes les noves aplicacions tecnològiques que es desenvolupen a un ritme vertiginós. Especialment, estem assistint al desenvolupament dels dispositius mòbils amb connexió a Internet, que permeten un accés permanent a la xarxa i una participació més activa dels usuaris.

Entre els dispositius amb més demanda hi ha les tauletes tàctils, especialment les de la marca Apple i els smartphones, o telèfons mòbils intel·ligents, que permeten la utilització de les moltes aplicacions, algunes de les quals estan pensades específicament per als dispositius mòbils.

Davant d’aquest context, són moltes les empreses editorials, diaris, revistes i publicacions de tota mena, que cada cop desenvolupen més les seves edicions digitals i algunes d’aquestes publicacions únicament es troben en aquest format. Com a ajudants del director comercial d’un diari de gran tirada, voleu esbrinar si a Internet hi ha mercat per a la subscripció digital de continguts, llançant una opció de subscripció únicament digital, o si per contra, s’ha de continuar oferint una versió web de la publicació sense cap cost per al públic, com a complement de la publicació impresa.

Com creieu que es podria plantejar aquesta investigació?

Abans de començar la investigació, és convenient analitzar la informació disponible al mercat. En aquest cas, caldria analitzar les fonts secundàries internes i externes per tal d’esbrinar quina és la informació disponible abans de començar la investigació.

Què hem de buscar?

 • Empreses del sector amb presència a Internet.
 • Àmbit en què operen. Internet elimina barreres geogràfiques, per tant seria convenient analitzar els idiomes en què estan disponibles les publicacions, ja que la xarxa permet una cobertura global.
 • Facturació d’aquestes empreses.
 • Altres dades d’interès.

On ho hem de buscar?

 • Fonts d’informació secundària externa:
  • Panels d’audiències que tractin de manera específica les tirades de les diferents publicacions i la seva cobertura.
  • Panels de detallistes per conèixer l’abast del mercat (empreses competidores, quotes de mercat, marques comercialitzades, productes comercialitzats, nivell de preus, tipus de distribució, promocions i comunicació, etc.).
  • Anuaris o bases de dades públiques per a l’obtenció de dades estadístiques de la població objecte d’estudi (sexe, edat, nivell d’estudis, nivell de renda, etc.).
  • Revistes especialitzades (estudis relacionats ja publicats, articles d’interès del sector editorial, etc.).

En cas que la informació secundària no sigui suficient es podria recórrer a altres fonts per a l’obtenció d’informació més específica sobre la qüestió que es vol investigar.

 • Fonts d’informació primària:
  • Disseny d’un qüestionari amb les preguntes específiques per obtenir les dades que interessen. Aquest qüestionari es podria difondre a través de la xarxa per aconseguir que el respongués el nombre més gran possible de persones que s’ajustin al perfil del públic objectiu de la publicació.

Descripció de l'estructura del SIM

L’objectiu d’aquesta activitat és representar gràficament els diferents elements que conformen el SIM en relació amb les necessitats d’informació de l’empresa.

El sistema d’informació de màrqueting (SIM) relaciona les necessitats d’informació de l’empresa amb els diferents elements propis de la investigació comercial.

Representeu gràficament els diferents subsistemes del SIM en relació amb les necessitats d’informació de l’empresa.

Identificació dels elements d'una investigació comercial

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els principals elements que intervenen en un estudi d’investigació comercial.

Un institut d’investigació de mercats de Barcelona ha rebut l’encàrrec d’una reconeguda universitat, per a la creació d’una nova aplicació en línia que facilita la correcció de treballs dels estudiants utilitzant mòbils i tauletes.

Per desenvolupar aquesta aplicació, la universitat ha demanat a l’empresa encarregada de l’estudi el desenvolupament del primer test de la nova aplicació, per això li han facilitat un llistat de professors que s’han ofert per participar voluntàriament en l’estudi, amb l’autorització prèvia per part del professorat per a la cessió de les dades.

Identifiqueu quins són els principals elements de l’estudi d’acord amb el codi ICC/ESOMAR.

El mateix Codi internacional ICC/ESOMAR per a la pràctica de la investigació social i de mercats estableix la definició dels principals elements d’un estudi d’opinió o de mercat. Per a la situació que s’ha plantejat serien:

 • Estudi de mercat: és l’encàrrec que fa la universitat per portar a terme el test del producte que faran els professors, sobre la usabilitat de la nova aplicació.
 • Tècnics: són els treballadors de l’empresa d’investigació de mercats que executaran les tasques necessàries per portar a terme l’estudi que ha encarregat la universitat.
 • Client: és la universitat que ha fet l’encàrrec de l’estudi.
 • Entrevistats: és el professorat seleccionat per fer la prova que formarà part de la mostra sobre la qual es farà l’estudi.
 • Entrevista: és l’instrument que es pot emprar per obtenir dades i informació sobre l’usabilitat de l’aplicació, amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels futurs usuaris de l’aplicació. L’entrevista es pot enregistrar en vídeo o àudio, o bé recollir informació a partir de qüestionaris, sempre amb el consentiment dels entrevistats que han d’estar informats de l’ús que es farà de les dades obtingudes.
 • Documents: són els diferents tipus de suport que es poden utilitzar per portar a terme les entrevistes i per conservar la informació, com ara el qüestionari o les fitxes per presentar imatges del disseny, l’estructura i les prestacions de l’aplicació.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació