Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Un esdeveniment que pot conduir a un increment de les vendes o els beneficis sempre que s’apliqui una estratègia adequada és una…

NúmPregunta
1

amenaça

2

variable controlable

3

oportunitat

4

variable no controlable

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quin nom rep el mercat en què hi ha un nombre reduït d’oferents que el controlen i on pràcticament no hi ha competència?

NúmPregunta
1

Oligopoli

2

Monopoli

3

Competència imperfecta

4

Competència monopolística

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els mercats en què l’oferta supera la demanda s’anomenen mercats…

NúmPregunta
1

de venedors

2

d’intermediaris

3

de compradors

4

d’organitzacions

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Si una empresa que es dedica a l’embotellament d’aigua mineral ha desenvolupat un nou tipus d’envàs que requereix menys plàstic en el procés de fabricació i, per tant, genera menys residus, l’empresa ha tingut en compte factors…

NúmPregunta
1

tecnològics

2

econòmics

3

socioculturals

4

mediambientals

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El poder de negociació amb els proveïdors depèn de…

NúmPregunta
1

el grau de dependència pel nombre d’empreses proveïdores

2

el grau de dependència del producte subministrat

3

la possibilitat de competir amb el proveïdor en el mateix mercat

4

Totes les respostes són correctes

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

L’ascendent que els líders d’opinió o prescriptors poden tenir sobre el comportament dels consumidors es coneix com a…

NúmPregunta
1

influències culturals

2

influències personals

3

factors demogràfics

4

estil de vida

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Les motivacions, l’aprenentatge, les creences i les actituds que condicionen el comportament dels consumidors són factors…

NúmPregunta
1

culturals

2

situacionals

3

psicològics

4

socials

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

La necessitat de comunicar-se a través de dispositius mòbils i d’Internet és una necessitat…

NúmPregunta
1

bàsica

2

impulsiva

3

derivada

4

genèrica

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Segons la piràmide de les necessitats de Maslow, les necessitats bàsiques són les…

NúmPregunta
1

fisiològiques

2

d’autorealització

3

socials i de pertinença

4

fisiològiques i de seguretat

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

El grau de complexitat del procés de compra és més gran com…

NúmPregunta
1

més diferències hi ha entre les diverses marques

2

menys implicació es produeix per part del consumidor

3

més alta és la implicació del consumidor i com més diferències importants hi ha entre marques

4

més baix és el preu del producte

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els factors del macroentorn sobre els quals les empreses poden exercir la seva influència poden ser tecnològics, econòmics, legals, demogràfics, socioculturals i mediambientals

2

La crisi econòmica és una amenaça per a la gran majoria d’empreses, però pot esdevenir una oportunitat per a les empreses que aprofitin per trobar noves vetes de mercat

3

En l’anàlisi del microentorn, un punt feble de la competència pot esdevenir una oportunitat per a la resta d’empreses que actuen en el mateix mercat

4

En l’anàlisi del macroentorn, les empreses no han de tenir en compte els factors demogràfics

5

Una veta de mercat és un petit segment del mercat format per individus de característiques similars

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En els comportaments complexos de compra, la implicació dels consumidors és

2

En els comportaments de recerca variada, la implicació dels consumidors és

3

El comportament més habitual en la compra de marques de luxe és el comportament de compra

4

Reposar el carburant d’un vehicle és un comportament de compra

Exercici 13

Relacioneu les persones que intervenen en un procés de decisió de compra amb el rol que desenvolupen.

NúmPreguntaResposta
1

Persona que gaudeix d’un producte o fa ús d’un servei:

2

Persona que detecta una necessitat no satisfeta:

3

Persona que, pel grau de coneixement o per recomanació, té una certa influència sobre la decisió de compra:

4

Persona que, abans de la compra, s’encarrega de la recerca d’informació sobre un producte:

5

Persona que realitza l’acte de compra:

6

Persona que pren la decisió sobre tots o algun dels aspectes de la compra:

Exercici 14

Relacioneu les necessitats següents amb el nivell en el qual es troben en la piràmide de necessitats de Maslow.

NúmPreguntaResposta
1

L’alimentació, el descans, la beguda i les relacions sexuals:

2

Les necessitats que ocupen la banda alta de la piràmide i estan relacionades amb la llibertat, la diversió i el desenvolupament personal:

3

La protecció i el benestar físic:

4

L’amor, l’amistat, el prestigi, l’estima i l’acceptació per part dels altres:

5

La iniciativa, l’assumpció de responsabilitats i l’admiració per part d’altres individus:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats