Resultats d'aprenentatge

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Comprendre la importància que tenen els factors ambientals per al benestar dels treballadors i l’execució de les tasques, és a dir, per al rendiment.
  • Adonar-se que les sensacions de benestar/malestar ambiental tenen components subjectius i objectius.
  • Reconèixer la utilitat de comptar amb uns mètodes objectius d’avaluació dels diferents factors ambientals.
  • Identificar els factors de risc ergonòmic per soroll, per condicions termohigromètriques i per il·luminació i color.
  • Classificar els diferents graus que intensitat en la qual es poden manifestar els factors de risc.
  • Conèixer les repercussions fisiològiques i de comportament que els factors de risc ambiental poden provocar en els afectats.
  • Conèixer les patologies greus i molt greus que poden produir alguns contaminants ambientals sobre els individus.
  • Conèixer i interpretar la normativa legal i reglamentària prevencionista sobre contaminants ambientals.
  • Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per identificar i quantificar els anteriors factors de risc.
  • Determinar els àmbits geogràfics on es manifesten majoritàriament en l’empresa els riscos exposats.
  • Conèixer els paràmetres identificatius del soroll, de les condicions termohigromètriques i de la il·luminació.
  • Conèixer i interrelacionar les magnituds de mesura dels paràmetres anteriors.
  • Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les condicions de calibrage i els procediments de posada al punt dels diferents aparells de mesura utilitzats.
  • Conèixer i aplicar les metodologies més usuals en la valoració dels riscos mediambientals.
  • Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les exigències legals i reglamentàries.
  • Determinar l’àmbit geogràfic de les empreses on normalment es manifesten aquests riscos i els temps d’exposició.
  • Aplicar metodologies d’avaluació dels diferents factors ambientals.
  • Mesurar els factors de risc ambientals segons les normatives aplicables i/o els criteris tècnics.
  • Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball segons els criteris de referència reglamentaris i/o tècnics i partint de la gravetat d’aquests i el nombre de treballadors afectats.
  • Identificar els valors dels paràmetres que configuren els nivells acceptables de la qualitat de l’aire interior segons la normativa reglamentària.
  • Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.
  • Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de risc.
  • Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades en particular tenint com a criteri de referència l’opinió, la conducta dels afectats i les possibles manifestacions patològiques posteriors.
  • Controlar els riscos a partir d’observacions de la feina que es fa i de mesurament dels paràmetres indicatius.
  • Relacionar les desviacions que hi pugui haver entre el procediment establert i el desenvolupament pràctic de la tasca.
  • Conèixer les condicions laborals de la població treballadora espanyola respecte al grau d’influències de les condicions ambientals, obtingudes bàsicament de les enquestes periòdiques de condicions de treball que fa l’INSHT.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació