Més informació

Bibliografia bàsica

Bartual Sánchez, J. i altres (2001). Calidad de aire interior. Madrid: INSHT.

Facilita eines per avaluar, corregir i controlar la qualitat de l’aire interior en el qual no es desenvolupen activitats industrials. El llibre està centrat en els agents químics i biològics.

Berenguer Subis, Ma. J. i altres (1999). El síndrome del edificio enfermo. Metodología de evaluación. Madrid: INSHT.

Aquesta obra ofereix una metodologia pràctica per a la cerca de solucions entre la interacció que es pot produir entre l’ús d’un edifici com a lloc de treball i l’aparició de símptomes que poden arribar a definir una malaltia.

Carretero, R. Ma. (1994). La iluminación en los lugares de trabajo. Madrid: INSHT.

És un document tècnic breu (unes 100 pàgines mida meitat de foli) que il·lustra molt bé sobre els diversos aspectes de la il·luminació en el lloc de treball. La seva consulta és molt interessant.

González Mestre, D.(2003). Ergonomía y Psicosociología (2a ed.). Madrid: Ed. Fundación Confemeta.

És una obra que la major part del contingut de la qual està dedicat a l’Ergonomia. A la psicosociologia hi dedica només un dels quinze capítols de què consta. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics interessants. Algunes operacions de càlcul d’estadística i biomecànica requereixen un cert domini del càlcul matemàtic. No tracta sobre el soroll des del punt de vista ergonòmic.

Llaneza Álvarez, F. J.(2007). Ergonomía y Psicosociología aplicada (8a ed.). Valladolid: Ed. Lex Nova.

És una obra que dedica sis dels nou temes a l’estudi de l’ergonomia. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics i il·lustracions interessants. Fa una exposició amena de la matèria. Inclou un tema sobre gestió de l’ergonomia. No tracta de la qualitat de l’aire interior i renovació de l’aire exterior. Incorpora molt de material interessant sobre diferents metodologies.

Mondelo, P. R. i altres (1998). Ergonomia(4 vol.). Barcelona: Ed. UPC.

És una molt bona obra que consta de quatre toms. El seu ampli contingut està orientat a l’ensenyament universitari però està elaborada amb uns criteris didàctics que la fan fàcilment assimilable. Té exemples explicatius de les teories exposades. Les il·lustracions en faciliten la comprensió. Pròximament, segons ens han informat, n’apareixerà una edició actualitzada.

Bibliografia complementària

Gómez-Cano Alfaro, M.(2007). Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico. Madrid: INSHT.

És un qüestionari que facilita l’adopció de mesures preventives destinades a la millora de les condicions acústiques dels llocs de treball.

Sanz Merinero, J. A. (2002). Evaluación y acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo. Madrid: INSHT.

És una obra de caràcter bàsic i senzill. Conté un test dirigit a persones no especialistes en la il·luminació dels llocs de treball complementat amb un qüestionari d’avaluació subjectiva del treballador i una guia de solucions.

Referències bibliogràfiques

Falagan Rojo, M. J. (2001). Higiene industrial aplicada. Astúries: Ed. Fundació Luis Fernández Velasco.

Torres González, B. (2005). Sorolla. Madrid: LIBSA.

Boris Piotrovski i altres (1981). La pintura en los grandes museos (tom VIII). Vitòria: Planeta.

Adreces d'interès

Risc de soroll (ICSSL)

Pàgina de l’Institut Català de Seguretat i Salut en el treball dedicada al risc de soroll i disconfort auditiu.

Ruido (INSST)

Secció de la web de l’INSST amb informació bàsica, documentació, normativa i altres recursos sobre el risc de soroll.

Casos pràctics ventilació

En aquesta pàgina hi trobareu àmplia informació sobre diferents elements que intervenen en la ventilació dels llocs de treball.