Introducció

És evident que en l’època actual la tendència és que vagin creixent en nombre els llocs de treball que es desenvolupen en ambients interiors no industrials. Això vol pas dir que hi hagi una tendència expansiva del sector serveis. Però és més, molts llocs de treball directament vinculats a la producció directa s’estan reconvertint, gràcies a l’automatització dels processos, i les funcions ja no són les pròpies d’alimentar i treballar en contacte amb la màquina sinó més aviat controlar aquesta en sales o espais de control, separats de la màquina. Aquests canvis, lògicament, fan que uns riscos desapareguin o disminueixin, però per contra, en els llocs de treball d’interior d’altres es manifesten més, i fins i tot n’apareixen de nous. Aquí s’origina la rellevància que tenen els factors ambientals (soroll, temperatura, nivell de qualitat de l’aire interior, il·luminació…) sobre la salut i el benestar dels treballadors que fan tasques en àmbits interiors.

Si bé els continguts que poden ser tractats per l’ergonomia són amplíssims, ja que ja l’Associació Espanyola d’Ergonomia (AEE) en definir aquesta ciència ens anuncia el seu gran àmbit d’aplicació, nosaltres els hem agrupat en tres grans blocs: les condicions materials del lloc, o més ben dit del sistema de treball, la càrrega total de treball i els factors ambientals. Aquests factors, per la seva pròpia naturalesa envoltant durant tota o la major part de la jornada, influeixen sobre l’operari de diverses maneres, segons com estiguin establerts els seus paràmetres ambientals. Influència que no es limita a l’àmbit subjectiu o de la seva esfera interna, sinó que es manifesta també en la qualitat i en la quantitat dels resultats del treball. Tot això dóna rellevància als factors esmentats, que exigeixen ser prou coneguts i requereixen un domini de diferents mesures preventives per adaptar-los a les exigències humanes.

El nucli d’activitat “Característiques sonores de l’activitat. Microclima de treball: temperatura, ventilació i humitat” l’hem preparat apropant-nos al soroll ambiental des de la perspectiva ergonòmica, per la qual cosa sobre els aspectes físics del soroll hem donat unes indicacions molt breus i en canvi sí que aprofundim en la influència que el soroll ambiental exerceix sobre la conducta subjectiva, sobre el rendiment i sobre les relacions en el treball. Aportem algunes metodologies d’avaluació del soroll ambiental molt interessants. Exposem els paràmetres adequats de la resta de factors d’aquest nucli i aportem les metodologies d’avaluació més difoses i aplicades.

El nucli d’activitat “Qualitat de l’aire interior. La síndrome de l’edifici malalt” l’iniciem fent una descripció dels contaminants químics i biològics més comuns en els espais interiors per passar a exposar les tècniques de control de la qualitat de l’aire interior i l’avaluació del cabal mínim d’aire exterior que s’ha d’introduir en aquests espais. Exposem breument la matèria de la síndrome de l’edifici malalt i remetem a un estudi més detallat en altres fonts accessibles per Internet.

Hem introduït el tema tractat en el nucli d’activitat “La il·luminació i el color” des d’una visió àmplia, per la qual cosa hem cregut convenient presentar tots els grups de radiacions de l’espectre electromagnètic per tenir una visió més completa de les radiacions òptiques. Respecte a les condicions d’il·luminació es donen pautes d’actuació preventiva i mesures de control. Finalment, tractem els aspectes cromàtics de la llum dins de l’apartat del color en el treball.

Hem exposat en aquesta unitat didàctica els continguts bàsics sobre il·luminació i color però us aconsellem que si disposeu de temps consulteu les adreces web i els llibres de la bibliografia per ampliar els vostres coneixements. Heu de tenir presents, en primer lloc, les exigències normatives reglamentàries i una vegada complert aquest requisit acudiu a organismes reconeguts i a les normes tècniques. En el web de la unitat didàctica se us facilita material divers que us ajudarà a comprendre aquesta unitat didàctica i a fer les diferents activitats.

Anar a la pàgina següent:
Resum