Exercicis d'autoavaluació - La il·luminació i el color

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.
L’enlluernament produït en el lloc de treball depèn directament de…

NúmPregunta
1

el nivell d’il·luminació que hi hagi.

2

l’equilibri de luminàncies del lloc de treball.

3

el nivell del flux lluminós emès per la font de llum.

4

l’edat del treballador afectat.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La llum visible és un tipus de radiació…

NúmPregunta
1

ionitzant.

2

infraroja

3

ultraviolada.

4

òptica.

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada un dels paràmetres d’il·luminació amb la seva unitat de mesura.

NúmPreguntaResposta
1

Nivell d’il·luminació

2

Intensitat lluminosa

3

Flux lluminós

4

Nivell de luminància

Exercici 4

Calculeu el nivell de luminància d’un lloc de treball que té una il·luminació mitjana de 500 luxs i el factor de reflectància és de 0,75.

Fórmula de nivell de luminància L= (E x ρ) / π

L= (500 x 0,75) / 3,1416 = 119,36 cd/m2

Exercici 5

En un lloc de treball el nivell de luminancia oscil·la entre 110 i 70 cd/m2. Sembla correcte aquest nivell partint de la normativa actual?

Segons el RD 486/97, les relacions de luminància que haurien de ser considerades són:

  • Entre la tasca i el seu entorn immediat. Es recomana que la luminància de l’entorn immediat sigui menor que la de la tasca però no inferior a 1/3.
  • Entre la tasca i l’entorn allunyat. En aquest cas es recomana que la relació de luminàncies no sigui superior a 10 ni inferior a 1/10.

110/70 = 1/57 És correcte perquè compleix els dos requisits anteriors.

Exercici 6

Si un lloc de treball té una il·luminació de 600 luxs, quin ha de ser el nivell mínim d’il·luminació a la seva zona de pas adjacent?

0,8 = 600/x

x = 750 lux

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos