Annexos

Escala de luminàncies per a ambients interiors

Ampliem el contingut del subapartat “Equilibri de luminàncies o contrast entre objectes” amb una relació de luminàncies que ens poden servir de referència per a les diferents activitats humanes.

Figura Luminàncies de referència
Font: INSHT

Magnituds elementals d'il·luminació

Ampliem el contingut del subapartat “Factors que influeixen en la visió” amb el document

, on s’exposen les principals magnituds, les seves unitats de mesura i les relacions que s’estableixen entre elles.

NTP sobre il·luminació i radiacions

Ampliem el contingut de l’apartat “El color” amb una relació d’NTP.En aquesta relació s’han inclòs les NTP els continguts de les quals tenen estan relacionats amb la il·luminació al centre de treball. També hi hem inclòs algunes NTP que tracten les diverses classes de radiacions.

 • 181. Enllumenats especials.
 • 196. Videoterminals. Avaluació ambiental.
 • 211. Il·luminació en centres de treball.
 • 234. Exposició a radiofreqüències i microones. Avaluació.
 • 252. PVD. Condicions d’il·luminació.
 • 261. Làsers. Riscs en la seva utilització.
 • 348. Envelliment i treball. La visió.
 • 511. Senyals visuals de seguretat. Aplicació pràctica.
 • 522. Radiofreqüències i microones. I. Avaluació de l’exposició laboral.
 • 523. Radiofreqüències i microones. II. Control de l’exposició laboral.
 • 598. Exposició a camps magnètics estàtics.
 • 614. Radiacions ionitzants. Normes de protecció.
 • 654. Làsers. Nova classificació del risc.
 • 655. La imatge com a element motivador per a la prevenció de riscs laborals.
 • 698. Camps electromagnètics entre 0 Hz 300 GHz. Criteris per avaluar l’exposició laboral.
 • 728. Exposició laboral a radiació natural.
Anar a la pàgina següent:
Índex general