Activitats

Disconfort lumínic

L’objectiu de l’activitat és saber aplicar correctament qualsevol metodologia ergonòmica i deduir els aspectes concrets no estudiats segons criteris lògics interpretatius.

Es tracta que avalueu el risc de disconfort lluminós dels llocs de treball següents en el seu conjunt aplicant el Manual d’identificació de riscosdel Departament de Treball de la Generalitat.

El treball es desenvolupa en un local de 200 m on treballen 20 persones amb PVD (pantalles planes) en treballs propis d’oficina. Treballen normalment amb paper blanc reciclat. Els factors de reflexió són bons, llevat del terra, que està encerat i presenta un coeficient de reflexió de 0,45.

S’aprofita la llum natural regulada amb persianes però completada amb tubs fluorescents revestits amb correcció trifosfòrica. Les làmpades equidisten unes de les altres. El Ra dels tubs és de 80 i la seva temperatura cromàtica és de 4.500 ºK.

El local presenta una intensitat mitjana de 450 luxs. Però hi ha punts amb 525 luxs i altres amb 375 luxs. La il·luminació a les PVD és de 525 luxs de mitjana. No se solen netejar els fluorescents i es canvien a mesura que es van avariant. No hi ha enllumenat indirecte.

Molts llocs treballen amb llum localitzada tenint una intensitat de 800 luxs. No hi ha llums localitzats. Alguns treballadors fa més de 30 anys que es troben en aquest lloc de treball. Els caràcters de la pantalla són adaptables de mesura segons la voluntat del treballador.

Il·luminàncies i luminàncies

L’objectiu de l’activitat és analitzar les dades mesurades en el lloc de treball i relacionar-les per obtenir els paràmetres normatius.

En l’avaluació de l’ambient lluminós d’un lloc de treball s’han obtingut els valors d’il·luminància següents: 230 luxs, 150 luxs, 130 luxs, 320 luxs, 110 luxs i 95 luxs.

A partir d’aquests valors cal obtenir, per a cada una de les superfícies:

  • El valor de la il·luminància mitjana.
  • El valor de la uniformitat de la il·luminància.
  • El grau extrem d’uniformitat de la il·luminància.

Si els valors de reflectància per a la superfície d’aquest lloc de treball és 0,48, calculeu el valor de la luminància de la superfície.

Consulteu l’escala de luminàncies per a ambients interiors que es mostra a continuació.

Figura

Suposant que el nivell mig d’il·luminació sigui l’adequat per a l’esmentat lloc es tracta que valoreu l’anterior lloc de treball davant de la normativa aplicable.

Condicions d'il·luminació i de luminàncies dels llocs de treball

L’objectiu de l’activitat és aplicar els coneixements adquirits per valorar els factors d’il·luminació que incideixen en els llocs de treball.

Elaboreu un informe sobre les condicions d’il·luminació que té una determinada empresa partint de l’establert per la Guia tècnica de disposicions mínimes de seguretat en llocs de treball (RD 486 797). En l’informe heu d’indicar si el nivell d’il·luminació i el contrast entre les luminàncies són adequats o si cal efectuar correccions.

Els resultats dels mesuraments són els reflectits a continuació.

Il·luminació nau central Llocs de treball
Magatzem 280 lux
Torero 125 lux
Zona de fabricació 520 lux
Disseny per ordinador 680 lux
Recepcionista 470 lux

En el lloc de treball de disseny per ordinador es van mesurar els nivells de luminància i es van obtenir els resultats següents.

  • Luminància en pantalla (PVD): 140 cd/m
  • Luminància de papers sobre la taula: 320 cd/m
  • Luminància de la finestra de davant: 3.850 cd/m
Anar a la pàgina anterior:
La il·luminació i el color