Annexos

NTP sobre contaminants químics i biològics

Ampliem el contingut del subapartat “Contaminants biològics” amb una llista d’NTP. En aquesta relació s’han inclòs les NTP vinculades a la qualitat de l’aire interior però des d’un punt de vista ergonòmic, per la qual cosa no hem esmentat la resta de normes que si bé tracten sobre els mateixos continguts, ho fan des de l’òptica de la Higiene Industrial.

 • 21. Presa de mostres de pols inerta o molesta.
 • 117. Presa de mostres de gasos i vapors amb bosses. Norma general.
 • 140. Estadística i mesuraments ambientals.
 • 224. Brucel·losi. Normes preventives.
 • 243. Ambients tancats. Qualitat de l’aire.
 • 288. Síndrome de l’edifici malalt. Malalties relacionades i els bioaerosols.
 • 289. Síndrome de l’edifici malalt. Factors de risc.
 • 290. Síndrome de l’edifici malalt. Qüestionari per a la seva detecció.
 • 299. Mètode per al recompte de bacteris i fongs en l’aire.
 • 306. Fibres alternatives a l’amiant. Consideracions generals.
 • 313. Qualitat de l’aire interior. Gasos presents en baixes concentracions en ambients tancats.
 • 320. Llindars olfactius i seguretat de substàncies químiques perilloses.
 • 329. Models de dispersió de gasos i vapors en l’atmosfera. Fonts puntuals contínues.
 • 335. Qualitat d’aire interior. Avaluació de la presència de pol·len i espores fúngiques.
 • 345. El control de la ventilació mitjançant gasos traçadors.
 • 347. Contaminants químics. Avaluació de la concentració ambiental.
 • 351. Micotoxines en ambients laborals.
 • 358. Olors. Un factor de qualitat i confort en ambients interiors.
 • 380. La síndrome de l’edifici malalt. Qüestionari simplificat.
 • 384. La immunització activa. Una eina de prevenció.
 • 398. Patògens transmesos per la sang. Un risc laboral.
 • 406. Contaminants químics. Avaluació de l’exposició laboral I.
 • 407. Contaminants químics. Avaluació de l’exposició laboral II.
 • 409. Contaminants biològics. Criteris de valoració.
 • 411. Zoonosi d’origen laboral.
 • 422. Endotoxines en ambients laborals.
 • 429. Desinfectants: característiques i usos més corrents.
 • 431. Caracterització de la qualitat d’aire en ambients interiors.
 • 440. Radó en ambients interiors.
 • 441. Tòxics per a la reproducció masculina.
 • 463. Exposició a fibres d’amiant en ambients interiors.
 • 466. Qualitat de l’aire: determinació ambiental de formaldehid i mesurament del seu contingut en taulers.
 • 475. Models de dispersió de gasos i vapors en l’atmosfera.
 • 488. Qualitat de l’aire interior. Identificació de fongs.
 • 521. Qualitat d’aire interior. Emissions de materials usats en la construcció, decoració i manteniment dels edificis.
 • 533. El radó i els seus efectes sobre la salut.
 • 538. Legionel·losi. Mesures de prevenció i control en instal·lacions de subministrament d’aigües.
 • 543. Plans de treball amb amiant. Orientacions pràctiques per a la seva realització.
 • 549. El diòxid de carboni en l’avaluació de la qualitat de l’aire interior.
 • 586. Control biològic. Concepte, pràctica i interpretació.
 • 590. Prevenció de l’exposició a formaldehid.
 • 607. Guies de qualitat d’aire interior: contaminants químics.
 • 608. Agents biològics. Planificació del mesurament.
 • 609. Agents biològics. Equips de mostreig I.
 • 610. Agents biològics. Equips de mostreig II.
 • 611. Agents biològics. Anàlisi de mostres.
 • 636. Fitxes de dades de seguretat per a agents biològics.
 • 637. Avaluació de riscs per agents químics. Principals fonts de mètodes analítics.
 • 652. Sensibilització laboral per exposició a àcars I. àcars en l’ambient laboral.
 • 653. Sensibilització laboral per exposició a àcars I. tècniques de mostreig i prevenció.
 • 668. Mesurament del cabal en sistemes d’extracció localitzada.
 • 691. Legionel·losi. Revisió de les normes reglamentàries. I. Aspectes generals.
 • 692. Legionel·losi. Revisió de les normes reglamentàries. II. Mesures específiques.
 • 700. Precaucions per al control de les infeccions en centres sanitaris.
 • 707. Diagnòstic d’amiant en edificis I. Situació a l’Estat espanyol.
 • 708. Diagnòstic d’amiant en edificis II. Norma NF X46-020 (AFNOR).
 • 728. Exposició laboral a radiació natural.
 • 741. Ventilació general per dilució.
 • 742. Ventilació general d’edificis.
 • 746. Espais per a fumadors. Disseny, ventilació i exposició laboral.