Activitats

Ventilació d'espais interiors

L’objectiu de l’activitat és saber calcular el volum d’aire exterior que s’ha d’introduir en els espais interiors.

En unes oficines que tenen 1.250 m3 de volum treballen 38 persones alhora fent feines sedentàries (el cabal d’aire exterior mínim segons l’RD 486/97 és de 30 m3/h per treballador). Aquest local disposa de ventilació artificial impulsada a través de 8 reixetes. Aquest aire està integrat per una porció d’aire exterior. Per saber la proporció d’aire exterior utilitzem el procediment establert en la guia tècnica del RD 486/97 de condicions de seguretat dels centres de treball. Procediment que està determinat en base als nivells de concentració de diòxid de carboni.

Els nivells són els següents:

 • concentració d’aire exterior = 500 ppm.
 • concentració d’aire d’impulsió = 650 ppm.
 • concentració d’aire de retorn = 900 ppm.

A la sala entra en una hora un cabal d’aire d’impulsió de 5.000 m3, per tant s’està renovant constantment l’aire de l’interior de la nau.

Amb les dades anteriors es demana:

 • Calculeu el valor del cabal exterior mínim per a aquest local.
 • Calculeu el cabal d’aire de ventilació (cabal d’aire d’impulsió), tenint en compte el criteri de les persones usuàries i el de la superfície del local. Haureu d’agafar el valor major dels dos.

 1. 30 m3 /h. per hora x 38 treballadors = 1.140 m3 /h.
 2. % aire exterior = [CO2 aire retorn - CO2 aire impulsió / CO2 aire retorn - CO2 aire exterior] x 100

[900 ppm – 650 ppm / 900 ppm – 500 ppm] x 100 = 62,5%

Llindar olfactiu

L’objectiu de l’activitat és analitzar els factors contaminants químics i adoptar les mesures preventives més adequades.

Consulteu l’NTP 320 i contesteu les preguntes formulades al final del plantejament del cas següent.

Una part dels treballadors d’una sala d’oficines es queixa que hi fa olor forta d’amoníac. Alguns parlen, fins i tot, d’abandonar el lloc de treball. D’altres, en canvi, no noten res.

Buscant informació sobre aquest compost, en l’NTP 320 trobeu les següents dades:

Taula Taula de dades
Nom Olor u.o.
(ppm)
LIE
(% en vol.)
TLV-TWA
(ppm)
Irrit.
(ppm)
IPSV
(ppm)
amoníac Irritant 5,2 16 25 103,5 500

A continuació feu un mesurament directe i obteniu una concentració de 17 ppm. Desconeixeu la font contaminant.

 • Com valoraríeu la situació?
 • Quina seria la vostra actuació?
 • Què diríeu als treballadors?

 1. Resposta oberta en funció de la reflexió i anàlisi de l’NTP 320 a partir de les dades de la taula.

Mesures preventives contra la legionel·losi

L’objectiu de l’activitat és buscar informació concreta sobre un tema i sintetitzar aquesta informació.

Busqueu informació en la normativa legal que regula el funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat i altres fonts més que considereu adequades i feu un treball sobre les mesures preventives a adoptar per evitar l’aparició de la legionel·losi.

 1. Resposta oberta en funció de la informació trobada sobre la legionel·losi.