Exercicis d'autoavaluació - Característiques sonores de l'activitat. Microclima de treball: temperatura, ventilació i humitat

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’efecte de camuflament d’un soroll s’aconsegueix millor amb un altre soroll…

NúmPregunta
1

que tingui més nivell de freqüències.

2

que tingui similars nivells de freqüències.

3

que tingui menors nivells de freqüències.

4

de més intensitat sense importar les seves freqüències.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb el soroll i els seus efectes sobre el rendiment del treball.

NúmPreguntaVF
1

Els resultats d’un treball repetitiu difícilment es veuran afectats pel soroll ambiental.

2

Un nivell de soroll superior a 90 dB afecta l’agudesa visual.

3

En tasques en les quals els treballadors han d’aplicar coneixements, pensar detingudament i arribar a conclusions, el soroll que supera els 20 dB provoca efectes nocius ja que disminueix l’atenció.

4

Els sorolls intermitents tenen efecte activador sobre les tasques de vigilància, contrarestant la caiguda de l’atenció en tasques monòtones.

5

En tasques d’elecció ràpida entre diferents alternatives, el soroll pot tenir un cert efecte, sobretot si és més gran de 95 dB(A).

6

S’admet que el soroll continu deteriora l’eficàcia de detecció de senyals en tasques de vigilància, si la seva intensitat és major de 95 dB, l’exposició és superior a 30 minuts i els senyals són difícils de percebre.

Exercici 3

Completeu les afirmacions relacionades amb l’oïda humana i la capacitat d’audició amb la paraula o paraules que considereu més adients

NúmPregunta
1

L’oïda humana amplifica la sensació de la pressió sonora entre les freqüències de

2

L’oïda humana atenua la sensació de pressió sonora entre les freqüències de

3

El llindar humà detecta intensitats compreses entre

4

El llindar humà detecta freqüències compreses entre

5

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El mètode de manipulació manual de càrregues de la Guia tècnica de l’RD 487/97 estableix el pes màxim de la càrrega en la posició neutra la de kg.

2

Una càrrega amb un pes de kg protegeix el 95% de la població treballadora.

3

Una càrrega transportada amb un pes superior a kg no requereix avaluació.

4

Una càrrega amb un pes màxim de kg protegeix el 85% de la població treballadora.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu quin dels paràmetres ambientals citats és l’adequat segons la normativa reglamentària:

NúmPregunta
1

La renovació mínima d’aire net en una sala on es desenvolupa un procés industrial serà sempre, com a mínim, de 60 m3/h i treballador.

2

La renovació mínima d’aire net en una sala on es desenvolupa un procés industrial serà de 50 m3/h i treballador, depenent de les exigències tècniques del procediment de fabricació utilitzat.

3

La renovació mínima d’aire net en una sala on es desenvolupen feines administratives serà de 20 m3/h i treballador.

4

La velocitat màxima de l’aire en una sala climatitzada artificialment on es fan feines sedentàries, durant l’època d’estiu, serà de 0,5 m/s.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Quan hi hagi perill d’electricitat estàtica en un local la humitat relativa ha d’estar situada per sobre del 50%.

2

En treballs a l’exterior la normativa legal permet paralitzar les tasques, si la velocitat de l’aire supera els 0,75 m/s.

3

Hi ha llocs de treball en recintes interiors que permeten que hi hagi corrents d’aire molt superiors a 0,75 m/s.

4

La temperatura radiant mitjana es mesura amb un psicròmetre.

5

La velocitat de l’aire es mesura amb l’anemòmetre.

6

Els nivells de temperatures a què fa referència el RD 486/97 corresponen a la temperatura de l’aire o de bulb sec.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu l’instrument adequat per mesurar la temperatura seca.

NúmPregunta
1

Psicròmetre.

2

Termòmetre de mercuri.

3

Termòmetre de globus negre.

4

Anemòmetre.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos