Annexos

Nivell d'interferència verbal

Ampliem el contingut de l’apartat “Avaluació ergonòmica del soroll” amb una senzilla exposició del mètode NIV (o SIL en anglès) amb una taula de dades per calcular les distàncies adequades en la comunicació oral.

Per valorar les interferències amb la comunicació un dels mètodes més adequat és el mètode SIL (ISO 9921:2003 “Speech Interference Level and Communication Distances for Persons with Normal Hearing Capacity in Direct Communication”) que estableix els nivells màxims de soroll acceptables per al rang de freqüències conversacionals: de 500 a 4.000 Hz.

El SIL és la mitjana aritmètica dels nivells de soroll existents a les freqüències de 500, 1.000, 2.000, 3.000 i 4.000 Hz. que són les freqüències conversacionals. S’estableixen els índexs màxims de SIL acceptables per a diferents esforços vocals (normal i elevat) i distàncies “locutor-receptor” variables.

SIL
(dB)
Màxima distància a la qual una conversa es considera satisfactòriament intel·ligible
(m)
Màxima distància a la qual una conversa en veu elevada es considera satisfactòriament intel·ligible
(m)
35 7,50 15,00
40 4,20 8,40
45 2,30 4,60
50 1,30 2,60
55 0,75 1,50
60 0,42 0,85
65 0,25 0,50
70 0,13 0,26

Els valors de SIL es donen en dB sense correcció (no en escala A). El procediment és:

  1. Es troba la mitjana aritmètica dels dB trobats a les freqüències indicades, que són, com hem repetit, les conversacionals.
  2. Mesurem la distància entre els llocs.
  3. Veiem el nivell de veu que caldria emprar.

Confort tèrmic

Ampliem el contingut del subapartat “Metodologies d’avaluació ergonòmica” amb la fitxa pràctica següent de confort tèrmic publicada per l’INSHT a la seva revista ERGA notícies. És un resum pràctic de les idees fonamentals termohigromètriques.

Confort térmico ( 40.7 KB )

Soroll en el treball

Ampliem el contingut del subapartat “Efectes ergonòmics del soroll amb una fitxa sobre aspectes bàsics del soroll a la feina i els seus efectes sobre els treballadors. La fitxa ha estat elaborada per l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball.

Ruido en el trabajo ( 150.4 KB )

NTP sobre confort tèrmic i acústic

Ampliem el contingut del subapartat “Valoració estimada del disconfort termohigromètric” amb una relació d’NTP.En aquesta relació s’han inclòs les NTP vinculades al soroll en espais de treball però des d’un punt de vista ergonòmic, per la qual cosa no hem esmentat la resta de normes que s’apropen a l’estudi del soroll des de l’òptica de la Higiene Industrial. També citem NTP relacionades amb els factors termohigromètrics.

  • 205. Ultrasons. Exposició laboral.
  • 322. Valoració del risc d’estrès tèrmic. Indice WBGT.
  • 366. Envelliment i treball: audició i motricidad.
  • 501. Ambient tèrmic i disconfort tèrmic local.
  • 503. Confort acústic. El soroll en oficines.