Activitats

Disconfort sonor

L’objectiu de l’activitat és aplicar la metodologia de l’ICSSL per a l’estimació ergonòmica del soroll (adjuntem l’arxiu del

, ja que actualment no està disponible a la web de l’ICSSL)

Valoreu el nivell de disconfort sonor (índex de soroll i nivell d’intensitat sonora) per estimació d’un departament d’un centre de treball, tenint en compte les dades següents:

 • L’espai l’ocupen 15 persones, té un volum de 400 i presenta un temps de reverberació d’1,4 s.
 • Percentatge d’insatisfets: 30% (calculat en base a les orientacions del manual de l’ICSSL)
 • Exigències de la tasca: realització de tasques administratives durant les 8 h de la jornada laboral. En la mateixa sala de l’administració hi ha un mostrador per rebre als clients de l’empresa, la qual cosa ocasiona que les dues portes d’aquest espai estiguin obertes durant tota la jornada laboral. En tots els llocs de treball hi ha moltes dificultats en la comunicació oral i, a més a més, els sis llocs més propers al mostrador no faciliten que els treballadors puguin comunicar-se entre ells. En tota la sala hi ha un soroll constant de fons degut a les converses amb els clients.
 • Nivell sonor avaluat amb sonòmetre integrador: 69 dB (A).
 • L’espai presenta les següents condicions acústiques:
  1. Les dues portes de la sala que comuniquen aquesta amb els passadissos i amb el vestíbul principal de la planta baixa de la empresa són de vidre amb un gruix de 7 cm i no presenten bones condicions aïllants respecte al soroll; a més a més durant tota la jornada laboral sempre estan obertes.Les dues portes de la sala que comuniquen aquesta amb els passadissos i amb el vestíbul principal de la planta baixa de la empresa són de vidre amb un gruix de 7 cm i no presenten bones condicions aïllants respecte al soroll; a més a més durant tota la jornada laboral sempre estan obertes.
  2. Les finestres sempre estan tancades, però són antigues i no aïllen del soroll exterior.
  3. Les parets estan construïdes amb maons i tenen un gruix de 10 cm.

 • L’índex de soroll corresponent a un percentatge d’insatisfets del 30 % és 3
Taula Nivell d’intensitat sonora a partir del seus factor de disconfort
Grup de paràmetres Factors de disconfort Puntuació
Paràmetres acústics i exigències de la tasca Nivell sonor db (A) i exigències de la tasca 4
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Capacitat d’aïllament de les portes 4
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Capacitat d’aïllament de les parets 3
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Ubicació del recinte i capacitat d’aïllament de les finestres 1
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Grau de restricció de la comunicació verbal 4
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Nivell d’ocupació del recinte (un sol àmbit) 3
Característiques de l’edifici i de l’ocupació Grau de reverberació 3
Factors correctors (*) Finestres que no aïllen i portes obertes 1
Puntuació total 23
(*) Es poden afegir aquells que els/les tècnics/ques considerin oportú. En aquest cas s'ha sumat 1 punt per evidenciar l'increment del mal ús/inutilitat dels elements constructius.

Disconfort termohigromètric

L’objectiu de l’activitat és aplicar la metodologia de l’ICSSL per a l’estimació ergonòmica del disconfort termohigromètric. Utilitzeu l’arxiu del manual adjuntat a l’activitat anterior.

Valoreu el nivell de disconfort termohigromètric d’un lloc de treball, tenint en compte les dades següents:

 • Percentatge d’insatisfets: 25% (calculat en base a les orientacions del manual de l’ICSSL).
 • Consum metabòlic de treball per jornada: entre 75 a 85 w/m2. (activitats lleugeres dempeus).
 • Temperatura seca: entre 22 a 24 º C
 • Temperatura radiant: 29 º C.
 • Velocitat de l’aire: 0,4 a 0,5 m/s..
 • Humitat relativa: entre el 40 % a 60 %.
 • La roba de treball és adequada a la feina a realitzar. No presenta cap inconvenient.
 • En aquesta dependència es treballa durant els tres torns, per tant també en règim nocturn. Cada torn té una durada de 8 hores.
 • Hi ha diferències significatives entre les temperatures a nivell dels peus i del cap, amb unes diferències que arriben a ser de més de 5 º C.
 • Individualment no es poden regular els paràmetres termohigromètrics.

Grup de paràmetres Factors de disconfort Puntuació
Paràmetres termohigromètrics Temperatura seca 3
Paràmetres termohigromètrics Velocitat de l’aire 2
Factors correctors termohigromètrics Temperatura radiant > temperatura seca + 10º 0
Factors correctors termohigromètrics Humitat relativa > 70 % 1
Factors correctors termohigromètrics Humitat relativa < 30 % i es treballa amb PVD 0
Factors correctors termohigromètrics Resistència tèrmica de la roba es > 1 clo a l’estiu 0
Factors correctors termohigromètrics Hi ha diferències de temperatura > 3º entre els peus i el cap 1
Factors correctors termohigromètrics Es poden regular individualment els paràmetres termohigromètrics 0
Factors correctors termohigromètrics Es treballa en règim nocturn 1
Factors correctors individuals No n’hi ha en les dades indicades 0
Puntuació total 7

Cabal mínim d'aire exterior

L’objectiu de l’activitat és que apliqueu correctament la normativa vigent sobre condicions ambientals en els llocs de treball.

Calculeu el cabal mínim d’aire exterior que ha d’entrar cada hora en un local on es manipulen objectes pesats. Les dades del local són les següents:

 • Dimensions. Ample: 12 m; llarg: 16 m; i alt: 3 m.
 • Tot l’espai és útil.
 • Nombre de treballadors: 27

El RD 486/97 indica que les condicions de ventilació dels locals de treball han de ser 30 m3/h (tasques sedentàries) o 50 m3/h (tasques no sedentàries) de volum d’aire exterior per hora i treballador segons activitat desenvolupada.

La manipulació d’objectes pesats es considera tasca no sedentària; per tant, en aquest local caldrà una ventilació de 50 m3/h

El volum total del local és 12 m x 16 m x 3 m = 576 m3

27 treballadors x 50 m3/h = 1.350 m3/h aire renovat que hauria d’entrar com a mínim normatiu exigible.

El volum del local dificulta que pugui haver aquests 1.350 m3/h d’aire renovat per a 27 trebalaldors fent tasques no sedentàries.