Resultats d'aprenentatge

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Conèixer les principals concepcions que s’han elaborat sobre l’ergonomia.
  • Delimitar els paràmetres que configuren l’ergonomia.
  • Conèixer alguns dels principals autors que han contribuït al llarg del temps a la configuració actual d’aquesta ciència.
  • Reconèixer la importància i l’aplicabilitat de l’ergonomia en la regulació de les condicions de treball.
  • Conèixer i interpretar la normativa reglamentària aplicable al disseny del centre i del lloc de treball, a les exigències ergonòmiques de les màquines i equips i als llocs de treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).
  • Identificar els factors de risc ergonòmic en els llocs de treball.
  • Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per identificar i quantificar els factors de risc.
  • Determinar els àmbits geogràfics en què es manifesten majoritàriament en l’empresa els riscos exposats.
  • Aplicar metodologies globals i específiques per a l’anàlisi de les con- dicions de treball.
  • Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les exigències legals i reglamentàries.
  • Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball segons els criteris de referència del mètode aplicat.
  • Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.
  • Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de risc.
  • Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades en particular tenint com a criteri de referència l’opinió i la conducta dels afectats.
  • Controlar els riscos a partir d’observacions del desenvolupament de la tasca i de mesures contínues dels factors que ho requereixin, en especial en treballs amb PVD.
  • Reconèixer les aportacions bàsiques que ens facilita l’antropometria i l’estadística per al disseny adequat dels llocs de treball.
  • Conèixer les dimensions antropomètriques més usuals per a dissenys de llocs.
  • Mesurar les diferents dimensions corporals.
  • Elaborar els principals estadístics amb les dades obtingudes d’una mostra representativa.
  • Conèixer els criteris bàsics de disseny.
  • Dissenyar llocs de treball adequats segons quins siguin els criteris de disseny triats.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació