Introducció

Cada vegada l’expressió ergonomia s’introdueix més en el llenguatge comú, i fins i tot alguns reclams publicitaris acudeixen a l’epítet ergonòmicper qualificar determinades propietats del seu producte. Tanmateix, i encara que el terme per ell mateix és relativament recent, les accions encaminades a aconseguir més adaptació del medi laboral i dels equips de treball a l’home es remunta a temps primitius. La tendència actual marca una potenciació de l’ergonomia tant en el seu aspecte de ciència aplicada -fet que comporta que s’hi dediquin esforços d’investigació i divulgació considerables- com en els seus diversos vessants aplicats, com l’ergonomia prevencionista.

Si bé els continguts que poden ser tractats per l’ergonomia són amplíssims, atès que ja l’Associació Espanyola d’ergonomia (AEE), en definir aquesta ciència, ens anuncia el seu gran àmbit d’aplicació, nosaltres, per a l’exposició, els hem agrupat en tres grans blocs: les condicions materials del lloc, o més ben dit del sistema de treball, la càrrega total de treball i els factors ambientals. Per tant, aquesta unitat didàctica la constitueixen, bàsicament, els continguts ergonòmics requerits per dissenyar el lloc de treball tant en espais i abastos com en els requisits que han de reunir les màquines i eines que es faran servir, no sense abans haver fet una presentació conceptual i històrica d’aquesta ciència. Igualment hi hem inclòs algunes metodologies de caràcter global i hem esbossat dues tècniques auxiliars importants com són l’antropometria i l’estadística.

El nucli d’activitat “Fonaments de l’ergonomia” ens aproxima al coneixement d’aquesta ciència. Fem nostra la concepció que en fa l’AEE i girem la vista enrere per conèixer alguns destacats predecessors. Exposem els diferents àmbits d’actuació i classificacions que se’n fan.

El nucli d’activitat “Metodologies de l’anàlisi ergonòmica. L’antropometria i l’estadística aplicades a l’ergonomia” ens presenta un ventall ampli de diverses metodologies globals d’anàlisi dels llocs de treball. Remetem a la consulta completa de les més significatives per mitjà de les adreces que se us aporten. Són moltes les ciències i tècniques necessàries per a l’ergonomia, però hem triat exposar els fonaments de l’antropometria i de l’estadística aplicades a aquesta disciplina.

El nucli d’activitat “Disseny del centre i del lloc de treball” se centra en la distribució racional dels espais de treball en el centre, és a dir, l’estudi de la distribució en planta i del lloc de treball. Igualment es perfilen els requisits ergonòmics a complir pel mobiliari, en especial el conjunt constituït per taula - pla de treball.

El nucli d’activitat “Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i els seus comandaments” ens permet veure les màquines des del punt de vista ergonòmic, per la qual cosa fem un repàs de la normativa aplicable sota aquesta perspectiva. Ens centrem en les exigències dels dispositius d’informació i dels comandaments per aconseguir uns nivells d’adaptació confortables i segurs.

El nucli d’activitat “El treball amb pantalles de visualització de dades (PVD)” en realitat és una extensió específica dels nuclis d’activitat “Disseny del centre i del lloc de treball” i “Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i els seus comandaments” de la present unitat. El treball amb PVD en tots els sectors i nivells de les empreses i la seva normativa reguladora específica demanen que s’hi dediqui aquest nucli.

A part de l’estudi del contingut teòric i la realització de les activitats proposades us recomanem que adquiriu alguna metodologia concreta, essent imprescindible conèixer l’elaborada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya juntament amb el Manual d’avaluació de riscos ergonòmics i psicosocials de l’INSHT. És molt interessant també poder disposar del mètode LEST.

Anar a la pàgina següent:
Resum