Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La normativa reglamentària, i per tant, de compliment obligatori respecte a les condicions de treball amb PVD està recollida…

NúmPregunta
1

en la Guia tècnica sobre pantalles elaborada per l’INSHT.

2

en la Norma UNE-EN 29241.

3

en el Reial decret 488/97.

4

en el Reglament sobre equips informàtics.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Un treballador dedica tres hores al dia a consultar la correspondència de l’empresa davant de l’ordinador, i la resta de la jornada la dedica a altres feines que no tenen cap relació amb les PVD.

NúmPregunta
1

El treballador està inclòs en l’àmbit d’aplicació de la normativa de PVD.

2

El treballador està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la normativa de PVD.

3

En treballar amb ordinador portàtil, el treballador està sempre exclòs, sigui quina sigui la forma que tingui de treballar.

4

El treballador està inclòs en l’àmbit d’aplicació si es donen una sèrie de requisits.

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada un dels factors de risc amb el moviment corporal que normalment ha d’exigir.

NúmPreguntaResposta
1

La pantalla en un extrem de la taula

2

El teclat unit a la pantalla

3

El document col·locat sobre la taula

4

Seient no regulable en altura

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada un dels següents elements del lloc de treball amb PVD amb el requisit específic de disseny que hi sigui aplicable.

NúmPreguntaResposta
1

Faristol

2

Teclat

3

Ratolí

4

Suport del monitor

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les respostes següents.

L’RD 488/97 estén el seu àmbit d’aplicació als supòsits de fet següents:

NúmPreguntaVF
1

Treballador que realitza la seva jornada de 7 h/dia en un lloc equipat amb una pantalla de raigs catòdics a les oficines d’un vaixell de passatgers.

2

Treballador que realitza la seva jornada de 4 h/dia en treballs amb PVD però sense complir cap dels set requisits exigits per la guia tècnica perquè sigui considerat usuari de pantalles.

3

Treballador que realitza la seva jornada de 8 h/dia en un lloc equipat amb una pantalla de vidre líquid a les oficines d’una empresa minera.

4

Treballador que realitza la seva jornada de 3 h/dia en un lloc equipat amb una pantalla de vidre líquid a les oficines d’una empresa minera. Utilitza l’equip diàriament, obté informació, requereix estar atent, el seu càrrec requereix haver rebut formació específica i no té altres mitjans de realitzar el treball.

5

Treballador que realitza la seva jornada de 6 h/dia en un lloc equipat amb monitors de lectura directa de contaminants proveïts de pantalles.

6

Treballador que realitza la seva jornada de 5 h/dia treballant amb el seu ordinador portàtil en les visites que fa els clients.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada magnitud lluminosa amb els valors de referència adequats per al lloc amb PVD.

NúmPreguntaResposta
1

Amb pantalles de polartita positiva és recomanable tenir

2

Amb polaritat negativa es recomenable tenir

3

Les superficies de l’entorn que puguin reflectir-se en pantalla han de tenir

4

La màxima luminància admesa en objectes de l’entorn ha de ser

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos