Annexos

El protocol de vigilància de la salut dels treballadors amb PVD

Ampliem el contingut del subapartat “El protocol de vigilància de la salut dels treballadors amb PVD” amb el document

.

És molt recomanable que el prevencionista conegui la terminologia mèdica d’aquest protocol i els continguts de les proves mèdiques aplicades. Però a part de l’anterior, aquest protocol és un autèntic tractat ergonòmic sobre les condicions de treball en llocs amb PVD.

Criteris d'utilització de PVD

Ampliem el contingut del subapartat “La formació i informació” amb el vídeo següent:

En aquest vídeo es mostra una descripció dels elements del lloc de treball i els seus criteris d’utilització.

El treball amb PVD

Ampliem el contingut del subapartat “La formació i informació” amb el full monogràfic 40 de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) que està centrat en l’entorn TIC del lloc de treball amb PVD.

La usabilitat i l’accessibilitat de les aplicacions informàtiques en un entorn de treball ha passat a ser un element d’estudi prioritari per evitar risgos ergonòmics originats per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Full monogràfic 40, ICSSL

Normes per treballar davant de l'ordinador

Ampliem el contingut del subapartat “La formació i informació” amb el vídeo següent:

Vídeo molt ben elaborat sobre les normes adequades de treballar davant de l’ordinador.

Postures de treball i ordinador

Ampliem el contingut del subapartat “La formació i informació” amb el vídeo següent:

Vídeo breu sobre postures de treball i delimitació de zones òptimes de treball davant de l’ordinador.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general