Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les màquines han d’estar separades d’obstacles i parets per permetre realitzar les operacions normals i de manteniment i reparació. Amb aquesta finalitat s’estableix una distància mínima…

NúmPregunta
1

de mig metre de separació.

2

d’un metre de separació.

3

de tres quartes parts de metre de separació.

4

de metre i mig de separació.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Una lesió que està relacionada amb l’ús inadequat d’eines manuals o amb un disseny defectuós és…

NúmPregunta
1

l’artritis.

2

l’artrosi.

3

la lumbàlgia.

4

la síndrome del túnel carpià.

Exercici 3

Relaciona cada criteri de distribució en planta de les màquines i equips de treball amb la característica més peculiar.

NúmPreguntaResposta
1

Col·locació lineal segons el procés productiu

2

Col·locació en forma de o

3

Col·locació per cèl·lules

4

Col·locació per grups funcionals

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada una de les operacions típiques de les màquines amb els colors adequats dels displays o indicadors visuals.

NúmPreguntaResposta
1

Per indicar una operació en curs

2

Per indicar que la màquina està preparada per iniciar una acció

3

per indicar un possible perill

4

Per indicar precaució

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les respostes següents.

Indiqueu si els requisits següents, relatius al disseny d’eines manuals són adequats.

NúmPreguntaVF
1

En el disseny d’eines manuals és preferible que els agafaments de l’eina siguin de forma anatòmica.

2

Com a criteri general les eines han d’estar dissenyades per al percentil 50 femení.

3

L’espai lliure per col·locar els dits al mànec serà com a mínim de 7 centímetres.

4

Per a agafaments de ganxo el diàmetre del mànec estarà comprès entre 40 a 70 mm.

5

Sempre s’ha d’intentar que les eines manuals pesin el menys possible.

6

S’ha de procurar que les eines siguin ambidextres.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada tipus de comandament amb la característica que hi sigui aplicable.

NúmPreguntaResposta
1

Pedal

2

Botó polsador

3

Volant

4

Selector rotatiu

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les respostes següents.

Respecte a les característiques fisiològiques de l’operari en relació amb el tipus d’indicadors de les màquines indiqueu quins són els verdaders.

NúmPreguntaVF
1

Un objecte només es pot veure complet quan la seva distància a l’ull és més gran que el doble de la seva mida.

2

La mida de la imatge a la retina es redueix a la meitat en duplicar la distància entre l’observador i l’objecte.

3

Quan es requereix una resposta immediata és més indicat un senyal de tipus visual.

4

El camp visual inclòs per ambdós ulls és aproximadament de 130° en el pla horitzontal i d’uns 180° en el pla vertical.

5

Els indicadors de consulta més freqüent estaran col·locats dins d’un angle de visió de 20-50° sota l’horitzontal dels ulls.

6

El contrast entre símbols, lletres, nombres… i el fons sobre el qual destaquen ha de permetre una clara discriminació. El contrast recomanat serà de 3:1.

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada una de les següents accions amb el moviment a què hauria d’anar associada en el comandament corresponent.

NúmPreguntaResposta
1

Apagat

2

Encesa

3

Alçar

4

Disminuir

Exercici 9

Indiqueu l’altura, amplada i grossor mínima d’una lletra clara sobre fons fosc que ha de ser vista en una distància de 2,5 m. Igualment indiqueu la separació entre els diferents caràcters i la separació entre les línies entre si.

Per obtenir la resposata heu de consultar la taula següent dels materials (figura 4.5) tenint en compte que 2,5 m són 2500 mm

Mida de caràcters en relació amb la distància en la qual han de ser vistos

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos