Activitats

Distribució en planta d'una secció de treball amb màquines

Els objectius d’aquesta activitat són detectar les deficiències més significatives en la distribució dels elements d’un lloc de treball i proposar les mesures correctores corresponents realitzant una nova distribució en planta.

Identifiqueu les deficiències ergonòmiques respecte a la distribució en planta que trobeu en el lloc de treball amb màquines. L’anàlisi s’ha de centrar en la racionalització del procés i en la distribució adequada dels espais de treball i de circulació de persones i materials. Requereixen una especial atenció les acumulacions de materials tant en l’entrada de matèries plàstiques en les injectores com a la sortida de productes injectats d’aquestes.

Podeu veure l’enunciat del cas a

.

Se us demana que resolgueu els següents punts:

  1. Identifiqueu les deficiències ergonòmiques més significatives, tant en el funcionament normal de les màquines, com en les operacions de manteniment i en el canvi de motlles.
  2. Seria factible una nova distribució de les màquines en aquest lloc de treball, per millorar-ne la funcionalitat? Proposeu alguna solució alternativa sobre això descrivint i dibuixant la nova DEP.

(Tingueu en compte la possibilitat de reduir substancialment la mobilització de materials i els continus desplaçaments que això implica. Igualment penseu si es podrien reduir els esforços físics en el canvi de motlles.)

Fitxa ergonòmica

L’objectiu d’aquesta activitat és sintetitzar els requisits ergonòmics propis de les eines manuals i documentar-los en format senzill i esquemàtic apte per ser consultat pels treballadors.

Són molt freqüents els accidents amb operacions de trepants elèctrics. Es tracta que elaboreu una fitxa de contingut ergonòmic sobre aquesta eina. És convenient que hi inclogueu algunes il·lustracions.

Resposta oberta.

Com a criteri orientador us facilitem els apartats que s’hi podrien incloure:

  1. Dades tècniques de l’eina
  2. Requeriments ergonòmics que haurien de reunir
  3. Operacions per a la qual està concebuda
  4. Riscos que comporta el seu ús
  5. Mesures preventives que cal adoptar
  6. Manteniment preventiu. Punts a revisar
  7. Emmagatzematge. Requisits