Activitats

Redistribució en planta d'una empresa

Els objectius d’aquesta activitat són seqüenciar els diferents processos productius per ordre temporal, integrar les mesures preventives als processos i redistribuir els equips i llocs de treball aplicant-hi els principis de DEP.

Necessitareu un full de paper mil·limetrat per dibuixar la solució proposada. Heu de fer una anàlisi del procés productiu i la seva distribució en planta. Aquesta anàlisi s’ha de centrar en la racionalització del procés tenint en compte les dimensions dels espais de treball i les vies de circulació de persones i materials.

A efectes metodològics no se us demana que analitzeu riscos generals o específics que no estiguin directament implicats amb el moviment de materials i persones.

És convenient que tingueu en compte aquells punts crítics del procés i la forma de corregir-los (no senyalitzats en la distribució en planta), en els quals cal preveure acumulacions de materials amb temps d’espera, especialment en l’entrada de matèries plàstiques en les injectores i la sortida de productes injectats d’aquestes.

L’objectiu és detectar les deficiències més significatives i proposar les mesures correctores corresponents realitzant una nova distribució en planta. Podeu disposar de l’espai i volum al vostre criteri. Tingueu en compte, tanmateix, les operacions crítiques que requeriran estar a prop de les sortides o zones exteriors, la distribució de les màquines perquè puguin ser ateses per pocs treballadors…

Podeu veure l’enunciat del cas en el fitxer PDF

següent ( 78.9 KB )
.

Se us demana:

  1. Analitzeu el procés productiu i la seva distribució en planta (DEP), indicant les deficiències més significatives pel que fa a la racionalització d’aquest, i a les dimensions dels espais de treball i de circulació de persones i materials. Proposeu-hi les millores corresponents.

DEFICIÈNCIES DEP SOLUCIONS DEP
DEP no segueix el principi de mínim espai recorregut pels materials en procés de fabricació Implantar nova DEP aplicant els principis racionals de distribució d’espais i aprofitament eficient dels recursos.
Entrecreuament de materials al llarg del procés de fabricació. L’organització està malament planificada per la qual cosa es realitzen trasllats innecessaris. Implantar nova DEP. La nova distribució podria ser de la següent manera: En el lateral dret de la nau (segons s’entra): Delimitar zona per aparcar el carretó i per dipositar els contenidors de deixalles. A continuació la zona d’emmagatzematge de matèries primeres, seguiria la zona de formulació, dosificació i barreja. En el lateral d’esquerra s’ubicarien a l’àrea propera al pati interior les injectores, a continuació les polidores, el serigrafiat, assecatge, empaquetat, emmagatzematge productes acabats i expedició.
Injustificada la ubicació de l’assecador. És injustificat el raonament donat per l’empresa per ubicar-lo en aquest lloc:
• Bloqueja la porta de l’entrada. Impedeix el flux racional de materials.
• Crea risc d’incendi a la porta, i es deriven problemes de propagació del foc i evacuació de la zona.
Col locar l’assecador en base a la seqüència lògica del procés productiu i habilitar la porta d’entrada a la nau.
Incorrecta distribució i ubicació de les injectores:
• Contacte directe amb la paret de les 4 injectores.
• La separació entre les injectores de 0,8 m limita la superfície útil de treball per sota dels mínims reglamentaris i impedeix la realització correcta de les diferents operacions que han de realitzar els treballadors.
• No estan delimitats els espais de dipòsit temporal de matèries primeres i productes en via de fabricació.
• La distribució i ubicació de la maquinària limita la superfície útil de treball. Cal tenir en compte que és necessari 2 m2 de superfície lliure.
Nova distribució de les injectores.
• Les injectores haurien d’estar distribuïdes de tal manera que un sol operari pugui controlar-les a la vegada. Per tant, haurien d’estar totes visibles per detectar les aturades de les màquines o possibles avaries per la seva ràpida solució. En aquest sentit és recomanable distribuir les 4 màquines en forma d’ U.
• Han de mantenir-se aproximadament a 1 m de la paret des de la part més sortint de la mateixa per a un òptim accés. Aquest espai és necessari per la realització d’operacions de manteniment i reparació de la màquina.
• S’han d’establir zones per a les matèries primeres (granza) i pels productes en vies de fabricació, que no envaeixin les zones de pas o de treball i que estiguin properes als llocs de treball
Operacions manuals de càrregues:
• Utilitzar escala mòbil de tres esglaons per carregar les tremuges no és adequat per al tipus d’activitat realitzada.
• Es realitzen operacions de transport manual en els llocs de treball de les injectores.
S’hauria d’utilitzar aspiradores o un altre sistema d’alimentació mecanitzat:
• S’utilitzarà carretó manual per a la manipulació de materials en el lloc de treball de les injectores a causa del poc espai disponible que impedeix la utilització del carretó elevador.
Els dos operaris és molt possible que tinguin dificultats per atendre a les 4 injectores (funcionen simultàniament). Nova distribució de les injectores que faciliti ser ateses per un sol operari. L’altre operari pot ser assignat a la secció d’empaquetat i expedició.
Passadissos inadequats:
• Estrets tant els d’accés a les prestatgeries com el passadís principal.
• No estan senyalitzats.
Els passadissos entre les prestatgeries han de permetre el pas folgat del carretó i la seva maniobrabilitat per la qual cosa han de tenir major amplada. El passadís central s’ha ampliar l’espai i delimitar la zona de pas de vianants de la del carretó.
No hi ha cap senyalització horitzontal a la nau. No hi ha miralls per permetre la visió en les zones de gir (encreuaments) Senyalitzar les vies de pas i les àrees de dipòsit provisional i permanent de materials. Així com per al contenidor de deixalles, zona d’aparcament del carretó i emmagatzematges intermedis. Al seu torn, s’haurà de senyalitzar les zones de flux circulatori. Col·locar miralls u altres dispositius en els encreuaments que permetin la visió de tots els angles.
No hi ha zones de descans per a treballadors Es podria habilitar una zona lliure al pati interior de l’empresa.
Zones de dipòsit de materials. Sembla que hi ha excessiu espai dedicat al magatzem. Productes fabricats en caixes de cartró apilades unes sobre les altres sense prestatgeries. S’haurien d’adequar les dimensions del magatzem a les necessitats de producció de l’empresa. Així, es podria guanyar espai amb prestatgeries en alçada que permetrien reduir l’espai destinat al magatzem. També s’hauria d’establir un procediment de gestió d’estocs per reduir aquest excès de productes. Condicionar el pati interior per dipositar algun tipus de material. Habilitar un espai de descans, altre de depòsit de material i un altre, aïllat per al compressor d’aire. No apilar les caixes de productes fabricats unes damunt de les altres. Utilitzar prestatges.
La renovació d’aire resulta insuficient en varies zones:
• Zona de dosificació i mescla
• Zona d’injectores.
Instal·lar extracció localitzada d’aire en les zones de dosificació i mescla i en la zona de les injectores.

Identificació de riscos posturals i relació amb les seves possibles conseqüències

Els objectius d’aquesta activitat són identificar els factors de risc d’un mal disseny del lloc de treball, associar a cada factor de risc les patologies corresponents i proposar solucions adequades.

Comenteu de cada un dels dibuixos les deficiències del lloc de treball que comporta adoptar una postura inadequada (fixeu-vos en les fletexes que assenyalen les zones corporals) i associeu-les amb les patologies que previsiblement portaran. Proposeu les correccions oportunes en cada cas.

Figura

Taula Lloc de treball assegut treballant inclinat sobre la taula
FACTORS DE RISC PATOLOGIES ASSOCIADES PROPOSTA DE SOLUCIONS
Peus que no arriben a terra Trastorns musculoesquelètics (TME) com problemes de circulació sanguínia a les cames Reposapeus
Cuixes pressionades per la cadira Fatiga física i entumiment de cames (adormides i/o amb parestèsies) Seient regulable
Cap/coll inclinat cap endavant Trastorns musculoesquelètics (TME) com cervicàlgies o dorsàlgies Taula regulable en alçada i inclinació adequada a la tasca realitzada
Taula Lloc de treball girant objectes amb les dues mans alhora
FACTORS DE RISC PATOLOGIES ASSOCIADES PROPOSTA DE SOLUCIONS
Braços aixecats a 90º Trastorns musculoesquelètics (TME) com tendinitis a espatlles Redisseny tasca per realitzar-la asseguda/dempeus amb colzes recolzats en superfície de treball
Braços sense recolzar durant la tasca Fatiga física i sobrecàrrega postural Redisseny tasca per realitzar-la asseguda/dempeus amb colzes recolzats en superfície de treball
Taula Lloc de treball dempeus regulant mecanismes de maquinària amb braços aixecats
FACTORS DE RISC PATOLOGIES ASSOCIADES PROPOSTA DE SOLUCIONS
Dempeus durant la tasca Trastorns musculoesquelètics (TME) com problemes de varius, lumbàlgies… Facilitar tamboret per seure a estones
Dos braços aixecats per sobre de les espatlles i en abducció girant rodetes Trastorns musculoesquelètics (TME) com tendinitis del maneguí dels rotadors Redisseny tasca per realitzar-la assegut/dempeus i sense aixecar els braços per sobre espatlles o bé dissenyar cicles de treball curts amb intervals de descans i estiraments

Anar a la pàgina anterior:
Disseny del centre i del lloc de treball
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació