Activitats

Proporcions directes

L’objectiu d’aquesta activitat és quantificar en percentatge la influència de certes condicions ambientals en la manifestació de patologies laborals.

Suposeu que a Catalunya durant un any s’han detectat cinc casos de tètanus, dels quals dos s’han detectat en veterinaris a causa de les seves condicions de treball i tres en la resta de la població. La població de Catalunya és de set milions i el nombre de veterinaris és de 15.000.

Calculeu:

  1. La probabilitat, en percentatge, de contreure la malaltia, si ets ciutadà, però no veterinari.
  2. La probabilitat, en percentatge, que tenen els veterinaris de contreure tètanus a causa de les seves condicions específiques de treball.

  1. Probabilitat dels ciutadans: 60 % de casos de tètanus en un any
  2. Probabilitat dels veterinaris: 8,4 % de veterinaris que poden contreure el tètanus en un any.

El mètode LEST

Els objectius d’aquesta activitat són prendre contacte pràctic amb el mètode LEST i conèixer la metodologia per quantificar factors ergonòmics i valorar-los.

Valoreu la càrrega estàtica d’un treballador que realitza tota la seva jornada en la posició “assegut” però adoptant tres moviments posturals diferents entre si.

La jornada diària del treballador citat és de 8 h; el 30% d’aquest temps roman en posició assegut normal, el 40% en postura encorbada i el temps restant fa moviments dels braços per sobre de les espatlles. Com que el treballador fa cicles curts de treball les proporcions temporals anteriors es mantenen en el període d’una hora.

En funció de la durada de cada postura s’obtenen unes puntuacions additives i per valorar-les el propi mètode ens aporta l’escala.

Consulteu l’avaluació i puntuació de la càrrega estàtica i l’escala de valoració del mètode LEST i contesteu la pregunta següent:

  1. Calculeu la càrrega estàtica del cas exposat i valoreu-la.
Figura Avaluació i puntuació de la càrrega estàtica (Postures assegut)
Figura Sistema de puntuació LEST

- Calculeu la càrrega estàtica del cas exposat i valoreu-la.

  • Assegut normal: 30 % de la jornada diària (8 h) = 2,4 h/dia = 18 min/hora; valoració segons taula LEST = 0 punts
  • Assegut postura encorbada: 40 % de la jornada diària (8 h) = 3,2 h/dia = 24 min/hora; valoració segons taula LEST = 2 punts
  • Assegut postura braços per sobre de les espatlles:30 % de la jornada diària (8 h)= 2,4 h/dia = 18 min/hora; valoració segons taula LEST = 4 punts

VALORACIÓ TOTAL = 0 + 2 + 4 = 6 PUNTS QUALIFICACIÓ DE L’ESFORÇ: Molèsties mitjanes. Risc de fatiga