Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Per aconseguir el desenvolupament i implantació de l’ergonomia en l’àmbit laboral el principi preventiu bàsic sobre el qual cal incidir és…

NúmPregunta
1

Adaptar la feina a la persona treballadora.

2

Aconseguir el confort laboral.

3

Evitar els moviments repetitius a la feina.

4

Controlar i avaluar el medi ambient laboral.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Malgrat que els continguts ergonòmics són cada vegada més coneguts al món laboral, encara se solen emetre algunes opinions i judicis erronis. Distingeix la certesa de les opinions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’ergonomia té per finalitat evitar l’aparició de la fatiga.

2

Des del punt de vista ergonòmic amb els EPI s’ha aconseguir només eficàcia protectora.

3

No hi ha normativa legal ni reglamentària que reguli cap matèria pròpia de l’àmbit de l’ergonomia.

4

Les matèries ergonòmiques estan estudiades i regulades en les normes tècniques.

5

En l’avaluació inicial de riscos de l’empresa l’important és identificar i valorar els riscos de seguretat i higiene que són els que poden accidents i malalties professionals.

6

La finalitat de l’ergonomia és aconseguir majors cotes d’eficàcia, de seguretat i de confort a la feina.

Exercici 3

Relacioneu els diferents tipus o àmbits d’ergonomia amb la seva definició:

NúmPregunta
1

estudia els factors físics i químics del medi ambient laboral que poden generar disconfort.

2

estudia els cicles de treball i descansos durant la jornada laboral.

3

es centra en el disseny del producte acabat per satisfer les necessitats dels usuaris.

4

es centra en les relacions entre la persona treballadora i les condicions mètriques del seu lloc de treball.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Indiqueu quines d’aquestes variables cal tenir en compte en dissenyar ergonòmicament un lloc de treball:

NúmPregunta
1

Treball mental.

2

Postures i moviments.

3

Horaris i descansos.

4

Totes les variables anteriors, entre molte altres.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta.

Indiqueu quin autor va ser el primer a utilitzar per escrit el nom d’ergonomia en una obra:

NúmPregunta
1

B. Ramazzini.

2

Vitrubi.

3

W. B. Jastrzebowski.

4

Cap dels anteriors, aquest nom es fa servir des de l’antiguitat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos