Annexos

Normes tècniques de caràcter ergonòmic

Aquest annex conté algunes de les normes tècniques d’àmbit ergonòmic, si bé, per consultar el seu contingut s’han d’aconseguir en format imprès ja que no solen estar divulgades a Internet.

Genèriques

UNE 6385:2004 Principis ergonòmics per al disseny de sistemes de treball.
ISO 26800:2011. Ergonomics - General approcah, principles and concepts.

Màquines

UNE 614-1: 2006 + A1:2009. Seguretat de les màquines. Principis de disseny ergonòmic. Part 1: Terminologia i principis generals
UNE-EN 614-2:2001+A1:2008. Seguretat de les màquines.Principis de disseny ergonòmic. Part 2: Interaccions entre el disseny de les màquines i les tasques de treball.
UNE-EN ISO 12100-1:2004+A1:2010. Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals per al disseny. Part 1: Terminologia bàsica, metodologia.
UNE-EN 547. Seguretat en màquines. Mesures del cos humà. Antropometria
UNE-EN 842. Seguretat en màquines. Senyals visuals de perill
UNE-EN 981. Seguretat en màquines. Senyals visuals de perill i d’informació

Auditives i visuals

UNE-EN-ISO 11064. Disseny ergonòmic dels centres de control de màquines.
UNE-EN 1005. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l’ésser humà. Maneig de màquines i dels seus components. Límits de forces recomanats en la utilització de les màquines. Avaluació de postures i moviments. Avaluació de riscos en el maneig repetitiu a freqüència elevada.

Antropometria

UNE-EN-ISO 7250. Definició de les mesures bàsiques del cos humà per al disseny tecnològic.

Ordinadors

UNE-EN ISO 9241 (EN 29241) Requisits ergonòmics per treballar amb PVD. Concepció del lloc de treball i exigències posturals

So i soroll

UNE 74-022. Determinació del confort acústic.
ISO 9921-1:1996. Determinació del nivell d’interferència verbal.
ANSI S3.2-1989. Estableix un mètode per mesurar la intel·ligibilitat de la paraula en sistemes de comunicació (ANSI és la sigla de l’American National Standards Institute).
ANSI S3.5-1997. Estableix un mètode per calcular l’índex de nivell d’interferència verbal.

Càrrega física de treball

ISO 11226. Avaluació de les postures estàtiques de treball. Aquesta norma serveix per avaluar les postures estàtiques de treball i limitar la durada de les postures.
UNE-EN 28996. Ergonomia. Determinació del consum metabòlic a través de la despesa energètica.

Temperatura

UNE-EN-27243. Ambients calorosos
UNE-EN-ISO 7730. Valoració del confort tèrmic
UNE 100-011-91. Ventilació per a una qualitat acceptable de l’aire en la climatització dels llocs de treball

Normes de la comissió de la CIE. Il·luminació

ISO 10075. Principis sobre la càrrega mental de treball. Determinació d’un procediment de mesura de la càrrega mental

Nota:

A la pàgina de l’INSST, https://www.insst.es/riesgos-ergonomicos-normativa-tecnica-riesgos-ergonomicos, trobareu una recopilació de normes tècniques actualitzada fins a setembre del 2011.