Activitats

Història de l'ergonomia

L’objectiu d’aquesta activitat és apreciar la preocupació de l’autor per defensar la salut del treballador, aplicant el procés causal preventiu començant per detectar els factors de risc, analitzar les seves possibles conseqüències i proposar mesures preventives o correctives.

Llegiu el següent

i contesteu les preguntes plantejades a continuació:

 1. Busqueu el significat d’aquelles paraules i expressions que no hàgiu comprès i expliqueu-les per escrit.
 2. Descriviu de manera breu els factors de risc que afecten la salut d’aquests treballadors.
 3. Igualment, descriviu les conseqüències dels factors citats.
 4. Segons l’autor, quin risc és el més significatiu en aquesta professió?
 5. Quins tipus de remeis proposa l’autor? Heu trobat algun remei que no tingui caràcter científic?
 6. Podríeu extreure algun consell ergonòmic del text?

 1. Resposta oberta en funció dels coneixements inicials de cada estudiant sobre factors de risc ergonòmics i la `professió tractada en el text de B. Ramazzini.
 2. Resposta oberta que ha de seguir les orientacions basades en el concepte de factor de risc (tota condició de treball que pugui suposar un risc per a la seguretat i salut de les persones treballadores) i en els factors de risc associats a l’ergonomia com: postures mantingudes en el temps o forçades de les diferents parts del cos, moviments repetitius, manipulació manual de càrregues, factors ambientals, treballs amb PVD, entre d’altres.
 3. Les conseqüències son: danys o lesions musculoesquelètiques, fatiga física i mental, malalties i/o disconfort ambiental (mal de cap, estrès tèrmic…)
 4. Segons B. Ramazzini, el risc més significatiu és el manteniment de la postura sedent sumat a la fatiga del braç que escriu i els perjudicis de la tensió constant del treball i sobrecàrrega mental.
 5. Els remeis que proposa l’autor segueixen la línia de la denominada actualment com estil de vida saludable: exercici regular per compensar el sedentarisme. A banda dels remeis més de caire científic de l’època com friccions amb olis d’ametlla, purgar-se per millorar digestions, protecció de les mans contra el fred amb guants, sal d’amoníac o altres sals volàtils per evitar cefalees. És curiós que inclou-de passada- no deixar de fer les obbligacions de culte en els temples.
 6. Tot i ser una resposta oberta, la solució contempla que cal compensar la vida sedentària de la professió descrita en el text.

El principi d'eficiència

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar el principi d’eficiència al supòsit pràctic que se us presenta a continuació.

En una empresa de fabricació de boles metàl·liques hi treballaven 125 persones, amb jornades de 10,5 h/dia. Aplicant criteris organitzatius tayloristes es va aconseguir que 35 persones treballant 8 h/dia aconseguissin la mateixa producció. Se us pregunta:

Quin és l’estalvi total d’hores de treball en un dia? Expresseu-ho en valor absolut i en valor percentual.

Anar a la pàgina anterior:
Fonaments de l'ergonomia
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació