Resultats d'aprenentatge

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Determinar les desviacions dels factors de risc en els llocs de treball, derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la comparació entre els valors dels riscos identificats, la normativa vigent, i els criteris de referència i procediments de treball interns.
  • Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball, segons els valors dels paràmetres mesurats, les condicions dels factors de risc, la gravetat dels efectes que poden produir en la salut, i el nombre de persones afectades.
  • Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures de prevenció i les tècniques preventives aplicables als riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de documentació i estudis tècnics.
  • Relacionar les mesures de prevenció i les tècniques preventives amb els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball i els efectes eliminatoris o reductors del risc que poden originar.
  • Seleccionar les mesures de prevenció que es poden aplicar davant dels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons criteris i priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.
  • Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons els factors de risc presents en el lloc de treball, a partir del Pla general de prevenció, les condicions de treball, les característiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.
  • Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives, segons els nivells previstos d’eliminació o reducció dels riscos, a partir de dades anteriors i posteriors de la implantació de les mesures.
  • Controlar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball en un ambient o procés de treball, a partir d’observacions i mesures d’ambdós, de les característiques dels equips de treball, i de les mesures preventives implantades.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació