Més informació

Bibliografia bàsica

Diversos autors (2006). Psicosociología del trabajo. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Llibre de contingut teòric bàsic i entenedor que introdueix en els conceptes de la psicosociologia del treball. Fa una breu exposició dels aspectes principals de la matèria, centrant-se en la identificació i prevenció de riscos de tipus psicosocial en l’empresa, analitzant els elements de l’organització de l’empresa que són potencials generadors d’aquests riscos, i les alteracions de la salut que provoquen.

Diversos autors(2005). Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria.

Manual que serveix com a guia per a l’avaluació dels riscos laborals i, en la matèria que ens ocupa, dels riscos psicosocials, que inclou criteris, suggeriments i metodologies que faciliten l’anàlisi i avaluació dels riscos.

Bibliografia complementària

Llorens C.; Moncada S.; Sánchez E. (2005). Organització del treball i salut laboral. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Llibre que estableix les bases científiques, jurídiques i tècniques per a la prevenció dels riscos psicosocials.

Calatayud, A.; Laborda, R.; Recalde, D. (2006). Evaluación y control de riesgos laborales. València: Tirant lo Blanch.

Llibre que aborda la temàtica de l’avaluació dels riscos laborals i ens ofereix eines per a la identificació i avaluació dels factors psicosocials, dins l’organització del treball, exposant diferents tècniques d’investigació i mètodes d’avaluació.

Adreces d'interès

Portal de l'INSST

La pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, organisme oficial amb funcions de formació i promoció d’activitats en l’àmbit de la prevenció de riscos professionals. Publica la documentació que elabora aquest òrgan en matèria de prevenció de riscos com, per exemple, les notes tècniques de prevenció, de les quals destaquem a continuació les que afecten de manera més rellevant els quatre nuclis d’activitat que formen part d’aquesta unitat didàctica:

 • NA1: Metodologia per a l’avaluació dels factors psicosocials
  • NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación
  • NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales
 • NA2: Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (I): inespecífiques
  • NTP 15: Construcción de una escala de actitudes tipo Likert
  • NTP 107: Diseño y realización de entrevistas
  • NTP 283: Encuestas: metodología para su utilización
  • NTP 296: El grupo de discusión
  • NTP 386: Observaciones planeadas del trabajo
  • NTP 709: “Foto-safari”: una herramienta de observación del trabajo
 • NA3: Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (II): específiques
  • NTP 175: Evaluación de las condiciones de trabajo: el método LEST.
  • NTP 176: Evaluación de las condiciones de trabajo: método de los perfiles de puestos
  • NTP 212: Evaluación de la satisfacción laboral: métodos directos e indirectos
  • NTP 213: Satisfacción laboral: encuesta de evaluación
  • NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción
  • NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación
  • NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing
  • NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda / control / apoyo social (I)
  • NTP 604: Riesgo psicosocial: el modelo demanda / control / apoyo social (II)
  • NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales
  • NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales
  • NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (II): consecuencias, evaluación y prevención
 • NA4: Intervenció sobre l’organització i sobre les persones
  • NTP 419: Condiciones de trabajo y círculos de calidad
  • NTP 444: Mejora del contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento de tareas
  • NTP 596: Técnica de la mejora continua aplicada a la prevención: benchmarking
  • NTP 667: La conducta asertiva como habilidad social.

UGT

El portal del sindicat UGT, en què es pot trobar un observatori de riscos psicosocials, que tracta de manera detallada temes d’aquest àmbit, amb guies sobre mobbing, burnout, bones pràctiques, etc. S’hi accedeix a partir d’“Àrees d’informació”, seleccionant “Salut laboral”.

Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut

La pàgina de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut, fundació promoguda per CCOO per a la defensa de la salut en el treball i del medi ambient. S’hi pot trobar informació sobre salut laboral, i dins l’apartat dels riscos psicosocials, podem obtenir el mètode PSQ CAT21 COPSOQ.

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, ICSSL

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral proveeix els continguts d’aquest apartat de seguretat i salut laboral del Departament de Treball de la Generalitat. Podem consultar les estadístiques de sinistralitat laboral, normativa, publicacions, organismes relacionats amb la prevenció de riscos professionals, etc.

L’ICSSL és l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Organitza, desenvolupa i promou la investigació, i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge