Introducció

L’avaluació de riscos és una de les activitats preventives que legalment han de dur a terme totes les empreses amb independència de la seva activitat productiva o grandària.

En aquesta unitat didàctica, destacarem la importància que té aquesta avaluació de riscos com a part integrant del cicle de millora contínua que ha d’aplicar qualsevol empresa en la seva gestió, i no solament com a forma de compliment d’una obligació legal, de la qual es deriven responsabilitats relatives a la seguretat i salut dels treballadors.

Remarcarem la necessitat d’avaluar els riscos psicosocials, que s’han d’incloure en el pla de prevenció de totes les empreses, i les diferents mesures d’intervenció que es poden realitzar dins l’organització, per a la seva prevenció.

La unitat didàctica s’emmarca dins del crèdit Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, que es divideix en dos grans blocs: les tres primeres unitats es destinen a l’estudi de la psicosociologia del treball, mentre que les tres següents es destinen a l’estudi de l’ergonomia. En la unitat didàctica anomenada “Riscos psicosocials i organització del treball” s’estudien els diferents riscos derivats de l’organització del treball, així com la seva identificació i detecció; la unitat didàctica “L’estrès laboral” se centra en les conseqüències que aquests riscos poden provocar, com l’estrès, el mobbingo el burnout ;mentre que aquesta unitat tanca aquest primer bloc amb l’avaluació dels factors psicosocials i la seva possible intervenció.

La unitat didàctica consta de quatre nuclis d’activitat. En el nucli “Metodologia per a l’avaluació dels factors psicosocials”, estudiarem les circumstàncies laborals en què es fa necessària l’avaluació d’aquests factors i el procés que s’ha de seguir, identificant les diferents fases i fent especial esment dels requisits que ha de reunir un mètode d’avaluació de riscos psicosocials, i destacarem la importància que té comptar amb la participació dels treballadors en tot aquest procés.

En el nucli d’activitat “Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (I): inespecífiques”, coneixerem les diferents tècniques inespecífiques que es poden utilitzar en la investigació psicosocial, com l’enquesta o l’entrevista. Posarem de manifest les seves característiques, procediment per a la seva aplicació, i els avantatges i inconvenients que planteja cadascuna d’elles.

El nucli d’activitat “Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (II): específiques”, ens aportarà una visió general de les diferents tècniques específiques per realitzar l’avaluació dels factors de risc psicosocial en l’entorn de treball, distingint entre els mètodes globals, els especialment dissenyats per valorar la presència dels factors psicosocials, i els específics, que se centren en un col·lectiu o un factor determinat, com l’avaluació de l’estrès.

En el nucli d’activitat “Intervenció sobre l’organització i sobre les persones”, analitzarem les diferents accions que es poden portar a terme en l’empresa per tal de millorar les condicions de treball. Diferenciarem les mesures d’intervenció centrades en l’organització, dirigides a combatre els riscos en el seu origen, de les que actuen sobre l’individu, ajudant les persones a afrontar les situacions d’estrès.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient seguir una metodologia d’estudi que comenci per fer una lectura del material teòric de cada nucli d’activitat, i s’anirà aprofundint en l’estudi de cada concepte amb el material que s’ofereix en els annexos, i amb la realització de les diferents activitats, casos pràctics i exercicis d’autoavaluació que es proposen en el material web. Si es volen ampliar els continguts, es poden consultar les pàgines web relacionades i la bibliografia adjunta.

Anar a la pàgina següent:
Resum