Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Com s’anomena la forma de participació que deriva del model japonès, per la qual un grup de treballadors té la funció de localitzar problemes i proposar solucions per millorar processos, productes i serveis, sota la supervisió d’un comandament?

NúmPregunta
1

Grup de treball.

2

Grup de discussió.

3

Grup de suport.

4

Cercle de qualitat.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

La consulta es pot portar a terme , per mitjà de terceres persones (per exemple, un mediador), o per mitjà d’enquestes, bústies de suggeriment, etc.

2

Quan la consulta es realitza entre el treballadors per tractar temes puntuals i es dissolen un cop aquests s’han resolt, s’anomena

3

Quan la consulta es realitza entre el treballador i el seu comandament directe, amb l’objectiu d’obtenir informació sobre diferents aspectes, s’anomena .

4

Quan la consulta es realitza per mitjà de grups de treballadors formats sempre per les mateixes persones i es reuneixen periòdicament per tractar de temes diferents, s’anomena

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cadascuna de les definicions amb el concepte que li correspon.

NúmPreguntaResposta
1

El seu objectiu és difondre la informació necessària de manera conjunta a tot l’equip de treball per facilitar el desenvolupament de la feina i recollir la seva opinió

2

És un model de gestió que cerca l’obtenció de bons resultats en l’empresa mitjançant el desenvolupament d’uns principis que són compartits per tots els membres.

3

El seu objectiu és compaginar l’autonomía i la cooperació dins d’un equip de treballs.

4

És una tècnica de gestió dissenyada per ajudar a examinar les actituds, percepcions i comportament de les persones, que puguin causar algun problema en el desenvolupament de la tasca.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cadascuna de les definicions amb el concepte que li correspon.

NúmPreguntaResposta
1

Consisteix a augmentar la varietat i el contingut del treball alternant, periòdicament, les tasques que desenvolupen diferents persones

2

Es tracta de reagrupar horitzontalment les activitats de llocs de treball molt similars, sense redefinir-les, per donar-los més continguts.

3

Implica l’assignació de tasques que exigeixin l’aplicació de coneixements i habilitats de més nivell.

4

L’objectiu és atorgar més complexitat, autonomía i significat als diferents llocs de treball, al mateix temps que s’amplien les possibilitats de comunicació i desenvolupament interpersonal.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Perquè una xarxa d’informació funcioni amb eficàcia, ha de tenir les característiques següents:

NúmPreguntaVF
1

Ha de ser adequada a les persones a qui s’adreça.

2

La informació ha de ser el més extensa possible, i contenir tots els detalls.

3

La xarxa informativa ha de funcionar en direcció descendent: de la direcció als treballadors.

4

No cal exposar un tema en la seva totalitat, és suficient informar només de les parts que es considerin oportunes.

5

Quan un tema no es pot exposar en la seva totalitat, s’han de justificar les causes que ho impedeixen.

6

Una informació que no es rep a temps perd la validesa.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos